Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Original Papers

Validity and reliability of the Turkish Version of the Smartphone Addiction Scale in a younger population

1.

Suleyman Demirel University, School of Medicine, Department of Psychiatry, Isparta - Turkey

2.

Süleyman Demirel University, School of Medicine, Department of Biostatistics, Isparta - Turkey

3.

Suleyman Demirel University, School of Medicine, Department of Psychiatry, Isparta - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2014; 24: 226-234
DOI: 10.5455/bcp.20140710040824
Read: 663 Downloads: 190 Published: 16 February 2021

Objective: Smartphones have many features such as communication, internet, photography, multimedia and navigation, and are currently one of the most popular technological devices. Usage of smartphones has increased rapidly and this rapid increase has brought about addiction and problematic usage. To our knowledge, there is no scale, which can be used to assess addiction to smartphones in the Turkish population. The aim of this study was to adapt Turkish terminology and to assess the reliability and validity of the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale.

Methods: The sample was composed of 301 students studying at the Faculty of Medicine, Süleyman Demirel University, who used smartphones. In the study, in addition to the Smartphone Addiction Scale, an Information Form, the Internet Addiction Scale and the Problem Mobile Phone Use Scale were used as tools for collecting data. The scales were given to all attendees in mixed order and the Information Form was always given at the first stage. It took about 20 minutes to complete the scales. Test-retest application was made with 30 randomly selected students (with the help of nicknames) three weeks later. The factor structure of the scale was examined by factor analysis and the Varimax Rotation method. Internal consistency, split-half reliability and test-retest reliability analyses were conducted for the reliability analysis. Pearson correlation analysis was used to analyze criterion-related validity.

Results: Factor analysis revealed a seven-factor structure and factor loadings of items that ranged from 0.349 to 0.824. The Cronbach’s alpha coefficient was founded to be 0.947 for the scale. Correlations between the Smartphone Addiction Scale-Turkish version and the other scales were statistically significant. The test-retest reliability was high (r=0.814). The Guttman Split-half coefficient was calculated to be 0.893 in the split-half reliability analysis. The average total scores for girls were significantly higher than those for boys (p=0.03). There was a non-significant negative correlation between age and scale total score (r=-0.086, p=0.13). Average scale scores were the highest in users who used smartphones for over 16 hours. Average scale scores were significantly higher in users who used smartphones for over 16 hours compared with users of smartphones for less than 4 hours (p=0.01). We recorded the highest scale score in the game category. We didn’t observe any statistical significance when comparing game scores with those of the internet (p=0.44) and social networking (p=0.98) categories. Additionally, total scores for gaming were significantly higher than those for voice calling (p=0.02), short text messaging (p=0.02) and other categories (p=0.04). Moreover, the participants who selected the answers ‘agree’ or ‘unsure’ as self-rating for smartphone addiction obtained significantly higher scores than the participants who answered ‘disagree’ (p=0.01).

Conclusion: In this study, we found that the Turkish version of the Smartphone Addiction Scale is a reliable and valid measurement tool for the evaluation of smartphone addiction.


Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği’nin Türkçe formunun gençlerde geçerlilik ve güvenilirliği

Amaç: Akıllı telefonlar iletişim amaçlı kullanımları yanında internet, fotoğraf makinesi, video-ses kayıt cihazı, navigasyon, müzik çalar gibi birçok özelliğin bir arada toplandığı günümüzün popüler teknolojik cihazlarıdır. Akıllı telefonların kullanımı hızla artmaktadır. Bu hızlı artış akıllı telefonlara bağımlılığı ve problemli kullanımı beraberinde getirmektedir. Bizim bildiğimiz kadarıyla Türkiye’de akıllı telefonlara bağımlılığı değerlendiren ölçek yoktur. Bu çalışmanın amacı Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması, geçerlik ve güvenilirliğinin incelenmesidir.

Yöntem: Çalışmanın örneklemini Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim gören ve akıllı telefon kullanıcısı olan 301 üniversite öğrencisi oluşturmuştur. Çalışmada veri toplama araçları olarak Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği, Bilgi Formu, İnternet Bağımlılığı Ölçeği ve Problemli Cep Telefonu Kullanımı Ölçeği kullanılmıştır. Ölçekler, tüm katılımcılara Bilgi Formu hep ilk sırada olacak şekilde karışık sırayla verilmiştir. Ölçeklerin doldurulması yaklaşık 20 dakika sürmüştür. Test-tekrar-test uygulaması rastgele belirlenmiş 30 öğrenci ile (rumuz yardımıyla) üç hafta sonra yapılmıştır. Ölçeğin faktör yapısı açıklayıcı faktör analizi ve varimaks rotasyonu ile incelenmiştir. Güvenilirlik analizi için iç tutarlılık, iki-yarım güvenilirlik ve test-tekrar test güvenilirlik analizleri uygulanmıştır. Ölçüt bağıntılı geçerlilik analizinde Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır.

Bulgular: Faktör Analizi yedi faktörlü bir yapı ortaya koymuş, maddelerin faktör yüklerinin 0,349-0,824 aralığında değiştiği belirlenmiştir. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı 0,947 bulunmuştur. Ölçeğin diğer ölçeklerle arasındaki korelasyonlar istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Test-tekrar test güvenilirliğinin yüksek olduğu (r=0,814) bulunmuştur. İki yarım güvenilirlik analizinde Guttman Splithalf katsayısı 0,893 olarak saptanmıştır. Kız öğrencilerde ölçek toplam puan ortalamasının erkeklerden istatistiksel olarak önemli düzeyde yüksek olduğu bulunmuştur (p=0,03). Yaş ile ölçek toplam puanı arasında anlamlı olmayan negatif ilişki saptanmıştır (r=-0.086, p=0,13). En yüksek ölçek puan ortalaması 16 saat üzeri kullananlarda gözlenmiş olup 4 saatten az kullananlardan istatistiksel olarak önemli derecede fazla bulunmuştur (p=0,01). Ölçek toplam puanı akıllı telefonu en çok kullanım amacına göre karşılaştırıldığında en yüksek ortalamanın oyun kategorisinde olduğu ancak internet (p=0,44) ve sosyal ağ (p=0,98) kategorilerinden farklı olmadığı, ayrıca telefon (p=0,02), SMS (p=0,02) ve diğer kullanım amacı (p=0,04) kategori ortalamalarından istatistiksel olarak önemli derecede fazla olduğu bulunmuştur. Akıllı telefon bağımlısı olduğunu düşünenlerin ve bu konuda emin olmayanların toplam ölçek puanları akıllı telefon bağımlısı olduğunu düşünmeyenlerin toplam ölçek puanlarından anlamlı şekilde yüksek bulunmuştur (p=0,01).

Sonuç: Bu çalışmada, Akıllı telefon Bağımlılığı Ölçeği’nin Türkçe formunun akıllı telefon bağımlılığının değerlendirilmesinde geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu bulunmuştur.

Files
EISSN 2475-0581