Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Original Papers

The effect of agomelatine on the nociceptive system

1.

Kafkas University School of Medicine, Department of Psychiatry, Kars - Turkey

2.

Kafkas University Faculty of Veterinary Medicine, Kars - Turkey

3.

Kafkas University School of Medicine, Department of Orthopedics and Traumatology, Kars - Turkey

4.

Kafkas University Faculty of Science and Art, Department of Biology, Kars - Turkey

5.

Mustafa Kemal University School of Medicine, Department of Psychiatry, Hatay - Turkey

6.

Canakkale Onsekiz Mart University School of Medicine, Department of Psychiatry, Canakkale - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2014; 24: 220-225
DOI: 10.5455/bcp. 20130925022745
Read: 232 Downloads: 109 Published: 16 February 2021

Objective: The aim of the study was to study the effects of agomelatine, an antidepressant, on the nociceptive system.

Methods: Twenty four male Swiss albino mice (four months old and 28.8±1.18 g average weight) were randomly divided into three groups, which were equal in numbers; Group A and B were the experimental groups and group C was the control group. Group A was given 12.5 mg/kg of agomelatine, Group B was given 25 mg/kg agomelatine and Group C was given physiological saline via intraperitoneal injection. To evaluate the nociceptive effects, by using the hot plate method (50ºC), pain threshold values of the control and agomelatine groups were recorded as the 30th and 60th minute findings.

Results: According to the pain threshold results, the datafor the two agomelatine groups were found to be higher than control group at both time points. In 30th minute measurements, between Group B and the other groups, significant differences were observed (p=0.007). In addition, significance in the interaction between time and group was observed (p=0.036).

Conclusions: The results of the study suggest that agomelatine might have analgesic efficacy on the nociceptive system in mice.


Agomelatinin nosiseptif sistem üzerine etkisi

Amaç: Bu araştırmanın amacı bir antidepresan olan agomelatinin nosiseptif sistem üzerindeki etkisini ortaya çıkarmaktır.

Yöntem: Bu amaçla, 24 Swiss albino erkek fare (4 aylık ve 28.8±1.18 g ağırlığında) random olarak eşit sayıda farelerden oluşan üç gruba, A Grubu, B Grubu ve kontrol grubu olan C Grubu olarak ayrıldı. A Grubu’na 12.5 mg/ kg agomelatin, B Grubu’na 25 mg/kg agomelatin ve C Grubu’na salin intraperitoneal yol ile verildi. Nosiseptif etkiyi değerlendirmek için hot plate metodu (50ºC) kullanılarak kontrol ve agomelatin gruplarına ait ağrı eşik değerleri 30. ve 60. dakika bulguları olarak kaydedildi.

Bulgular: Ağrı eşiği sonuçlarına göre agomelatin gruplarına ait veriler her iki zamanda da kontrol grubundan daha yüksek olarak bulundu. 30. dakika ölçümlerinde B grubu ile diğer gruplar arasında anlamlı farklılık gözlendi (p=0.007). Aynı zamanda grupların zamanla etkileşiminde de anlamlılık gözlendi (p=0.036).

Sonuçlar: Bu çalışmanın sonuçları agomelatinin farelerde nosiseptif sistem üzerinde analjezik etkinliğinin olabileceğini ortaya koymaktadır.

Files
EISSN 2475-0581