Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Original Papers

The effectiveness of thyroid function tests screening in psychiatric inpatients

1.

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara-Turkey

2.

Mustafa Kemal Üniversitesi Psikiyatri AD, Ankara-Turkey

3.

Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara-Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2010; 20: 234-239
Read: 710 Downloads: 396 Published: 01 March 2021

Objective: The main aim of this study was to determine the effectiveness of thyroid function screening in psychiatric patients upon hospitalization in Turkey.

Method: A retrospective examination of 538 consecutive inpatient admissions to a general hospital psychiatry unit was conducted. Patients were diagnosed based on the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-IV). Biochemical and thyroid function tests (TFT) were performed. Chi-square and t-tests were used for statistical analysis.

Results: TFT were performed on all 538 inpatients, but test results could be found for only 419 patients in the hospital data files. Therefore, these 419 patients were used in the current study. The study population consisted of adolescents and adults and ages varied between 14 and 81. The group included 226 male patients (53.9%) and 193 female patients (46.1%). Sixty-two patients (14.8%) had at least one TFT result outside of the normal ranges. Two of these patients (0.5%) had hyperthyroidism, 1 patient (0.2%) had hypothyroidism, 14 (3.3%) patients had subclinical hyperthyroidism, 21 patients (5.0%) had subclinical hypothyroidism, while 24 (5.7%) of the abnormal results were accepted as unclear findings. Psychotherapeutic drug use was also examined in the patients with abnormal TFT, but no correlation was found between therapy and abnormal TFT.

Conclusions: Effectiveness of screening psychiatric patients for thyroid disease seems to be questionable, except for specific patient groups such as those with alcohol abuse. Although the results of this study did not show a correlation between psychotherapeutic use and TFT, these results need to be confirmed by controlled studies in larger patient populations.


Psikiyatri kliniğinde yatan hastalarda tiroid işlevtestleri kullanmanın etkinliği

Amaç: Bu çalışmanın amacı hastaneye yatırılarak tedavi edilen psikiyatri hastalarında tiroid işlevlerini taramanın etkinliğinin belirlenmesidir.

Yöntem: Bir genel hastanenin psikiyatri kliniğine yatırılan 538 hasta geriye dönük olarak incelenmiştir. Hastaların tanıları DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) tanı kriterlerine göre konulmuştur. Biyokimyasal tetkikler ve tiroid fonksiyon testleri (TFT) yapılmıştır. İstatistiksel analiz için ki kare ve t-testleri kullanılmıştır. Bulgular: TFT 538 hastanın tümünde yapılmıştır, ancak hastane dosyalarından yalnızca 419 hastanın test sonuçlarına ulaşılabilmiştir. Çalışmaya 14-81 yaş arasındaki ergen ve erişkinler dahil edilmiştir. Çalışma grubunun 226’sı erkek (%53.9) ve 193’ü kadın (%46.1) hastalardan oluşmuştur. 62 Hastada (%14.8) en az bir TFT sonucu normal sınırların dışında bulunmuştur. Bu hastalardan ikisinin (%0.5) hipertiroidizmi, birinin (0.2%) hipotiroidizmi, 14’ünün (3.3%) subklinik hipertiroidizmi, 21’inin (5.0%) subklinik hipotiroidizmi varken 24’ünün (5.7%) anormal test sonuçları laboratuar hatası olarak kabul edilmiştir. Anormal TFT sonuçları olan hastalarda psikoterapotik ilaç kullanımına da bakılmış ancak kullanılan ilaç tedavisi ile normal TFT sonuçları arasında bir ilişki saptanmamıştır.

Sonuç: Alkol kullanımı ile ilişkili bozukluklar gibi spesifik hasta grupları dışında psikiyatrik hastaları tiroid fonksiyonları açısından taramanın etkinliği şüpheli görünmektedir. Her ne kadar bu çalışmanın sonuçları TFT sonuçları ve psikoterapotik ilaç kullanımı arasında bir korelasyon göstermiyor olsa da bu alanda daha geniş hasta gruplarında yapılacak olan kontrollü çalışmalara ihtiyaç bulunmaktadır.

Files
EISSN 2475-0581