Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Original Papers

The adaptation of the CES-Depression scale into Turkish through the use of confirmatory factor analysis and item response theory and the examination of psychometric characteristics

1.

Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi, Istanbul-Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2010; 20: 213-227
Read: 750 Downloads: 433 Published: 01 March 2021

Objective: The purpose of this study was to adapt the CES-Depression scale into Turkish and to investigate the psychometric characteristics of the scale.

Method: The data were collected from 1143 subjects for the validity and reliability analyses through different procedures.

Results: The reliability and validity results of the scale found in this study were quite similar to the results in the literature. The internal consistency coefficient was between 0.75 and 0.90. The Guttman split-half coefficient was 0.89. The test-retest reliability by two weeks was 0.69. The analysis of items by item response theory showed item 7 to be the least discriminant item, and consecutively item 11, 15, and 13 followed. The most discriminant items happened to be 6, 3, and 8. The factor loadings of the items of the scale, both by the explanatory and confirmatory factor analyses, led to similar results found in other studies. The four factor structure of the scale was tested and the GFI was 0.84 through confirmatory factor analysis. The correlation coefficient between the CES-D and Back Depression Inventory was 0.77. We observed that the scale discriminated between patient and non-patient groups effectively at 81.7%.

Conclusion: The Turkish version of the CES-D scale can be used for the screening purposes during the assessment process of groups.


CES-Depresyon Ölçeği’nin doğrulayıcı faktör analizi ve madde cevap kuramı kullanımı ile Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi

Amaç: Bu araştırmada CES-Depresyon Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Ölçeğin uyarlanması için toplamda 1143 kişilik veri kullanılmıştır. Değişik yollarla toplanan veriler, farklı geçerlik ve güvenirlik çalışmaları için kullanılmıştır.

Bulgular: Türkçe’ye uyarlanan ölçeğin güvenirlik ve geçerlik bulguları literatürle oldukça benzerdir. Ölçeğin iç tutarlık katsayısı 0,75 ile 0,90 arasında, Guttman iki yarım test güvenirliği 0,89, iki hafta arayla yapılan test-tekrar test güvenirlik katsayısı 0,69 olarak bulunmuştur. Madde Cevap Kuramı ile incelenen ölçek maddelerinden 7. madde en düşük ayırt edicilik gösteren madde olmuştur. Bu maddeyi sırasıyla 11, 15 ve 13. maddeler izlemiştir. Ayırt ediciliği en yüksek maddeler ise sırasıyla 6, 3 ve 8. maddelerdir. Ölçeğin açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi sonuçları da diğer çalışmalara oldukça benzerdir. Ölçeğin dört faktörlü yapısının test edildiği Doğrulayıcı Faktör Analizi sonucunda iyi uyum katsayısı 0,84 olarak elde edilmiştir. Ölçeğin Beck Depresyon envanteri ile bağıntı düzeyi 0,77 bulunmuştur. Ölçeğin hasta ve hasta olmayan grupları birbirinden ayırt etmede %81,7 oranında etkili olduğu görülmüştür.

Sonuç: Türkçe’ye uyarlanan CES-Depresyon Ölçeği’nin tarama amaçlı grup uygulamalarında kullanılabileceği görülmüştür.

Files
EISSN 2475-0581