Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Original Papers

Plasma neuropeptide Y levels in medication naive adolescents with major depressive disorder

1.

Psychiatrist, Erenkoy Mental Research and Training Hospital, Istanbul-Turkey

2.

PEDAM Psychiatric Research and Treatment Center, IstanbulTurkey

3.

Psychiatrist, Fatih University, Department of Psychology, Istanbul-Turkey

4.

Psychiatrist, Vanderbilt University, Department of Psychiatry, Nashville, TN, USA

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2010; 20: 132-138
Read: 693 Downloads: 484 Published: 26 February 2021

Objective: Neuropeptide Y (NPY) has been implicated in pathophysiology of anxiety and depression. It was proposed that NPY counteracts corticotropin-releasing factor-mediated stress effects to maintain emotional regulation. We investigated NPY concentrations in a sample of first episode medication-naive adolescent patients with MDD with regards to their history of suicide attempts.

Method: 33 adolescents with MDD were enrolled. 11 patients were excluded due to comorbidity of another psychiatric illness. In 22 adolescents with MDD patients, the plasma concentrations of NPY were assessed. The Beck Depression Inventory-Turkish Version and the Beck Anxiety Scale- Turkish Version were used to rate the severity of depressive and anxiety symptoms.

Results: Our sample of depressed patients showed lower levels of NPY compared to healthy controlsWhen the depressed patients were grouped with regards to suicidality, both groups did not show any significant differences. NPY levels were negatively correlated with duration of illness and feelings of guilt, and positively correlated with anxiety. When anxiety was taken as a covariate, significant correlations between NPY levels and feelings of guilt disappered; whereas, when duration of illness was taken as a covariate correlations were still significant.

Conclusions: Adolescent depressed patients were found to have lower NPY plasma levels compared to healthy controls. Plasma NPY concentrations were decreasing with duration of illness, increasing with feelings of guilt and anxiety severity. Plasma NPY levels in adolescents MDD might indicate a predisposition to anxiety-related depression.


İlaç tedavisi almayan majör depresif bozukluklu ergenlerde plasma nöropeptid Y düzeyleri

Amaç: Neuropeptide Y (NPY), anksiyete ve depresyon patofizyolojisinde önemli bir maddedir. NPY'nin emosyonel düzenlemeyi sürdürmesi için kortikotropin salınımını sağlayan faktör (CRF) tarafından aracılık edilen stres etkilerini giderdiği ileri sürülmüştür. Bu çalışmada ilk kez depresyon tanısı alan ergenlerde NPY düzeyleri, hastaların intihar girişimi öyküleri gözününde bulundurularak araştırılmıştır.

Yöntem: Majör depresif bozukluk (MDB) tanılı 33 ergen çalışmaya alındı. 11 hasta, başka bir psikiyatrik hastalığın varlığı nedeniyle çalışma dışında tutuldu. MDB tanılı 22 ergende, NPY'nin plazma konsantrasyonları ölçüldü. Beck Depresyon Envanteri-Türkçe uyarlaması ve Beck Anksiyete Envanteri-Türkçe uyarlaması, depresyon ve anksiyete düzeylerini ölçmek için kullanıldı.

Bulgular: Depresyonlu ergenlerde sağlıklı kontrollere oranla anlamlı derecede düşük NPY düzeyleri bulundu. Hastalar intihar girişimi öykülerine göre sınıflandırıldığında her iki grup arasında NPY düzeyleri açısından anlamlı bir fark bulunmadı. NPY düzeyleri, hastalığın süresiyle ve suçluluk duyguları ile negatif yönde, anksiyeteyle pozitif yönde korelasyon gösterdi. Aksiyete, bir eşdeğişken olarak alındığı zaman, NPY ile suçluluk duyguları arasındaki korelasyonlar kayboluyor, hastalığın süresi bir eşdeğişken olarak alındığında aradaki korelasyon anlamlılığını koruyordu.

Tartışma: Ergen depresif hastalar sağlıklı kontrollere oranla daha düşük NPY plazma düzeylerine sahipti. Plazma NPY düzeyleri, hastalığın süresiyle azalıyor, suçluluk duygusu ve anksiyetenin şiddetiyle artıyordu. NPY'nin, ergenlerde görülen MDB'de anksiyete ile ilgili depresyona bir eğilim için belirleyici olduğu ileri sürülebilir.

Files
EISSN 2475-0581