Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Original Papers

Treatment of major depression with sertraline: Relationship between serum neopterin levels and respond to the treatment

1.

GATF Psikiyatri AD, Ankara-Türkiye

2.

Anıttepe Jandarma Dispanseri, Ankara-Türkiye

3.

GATF Biyokimya AD, Ankara-Türkiye

4.

GATF Halk Sağlığı ve Hastalıkları AD., Ankara-Türkiye

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2010; 20: 134-139
Read: 698 Downloads: 507 Published: 26 February 2021

Objective: The aim of this study was to examine the activity of immune system in patients with major depression by using serum neopterin levels as a biochemical tool. Also, this study aimed to illuminate the relationships between pretreatment serum neopterin levels and clinical responses to antidepressant treatment.

Method: Pretreatment serum neopterin levels were measured in patients with major depression (n=30) and in healthy controls (n=26). Patients with major depression were given sertraline for 8 weeks. In the major depression patients who response to the treatment or not, pretreatment serum neopterin levels were compared.

Results: The serum neopterin levels of major depression group were higher than the serum neopterin levels of control group. The pretreatment serum neopterin levels in the major depression patients who respond to the treatment or not could not be found any difference.

Conclusions: The results of the studies that investigate the serum neopterin levels in major depression were conflict. In this study the serum neopterin levels in major depression group was found higher than the serum neopterin levels of the control groups. Also it was determined that there was no difference between respond to the sertraline treatment group and not respond to the sertraline treatment group. The finding pretreatment serum neopterin levels were higher in the patients with major depression suggests that immune system might play a role in the pathophysiology of this disorder, but this finding is not suitable for the predicting of the treatment.


Major depresyonun sertralin ile tedavisi: Tedaviye cevap ve serum neopterin düzeyleri arasındaki ilişki

Amaç: Bu çalışmanın amacı major depresyon (MD) olgularında serum neopterin düzeylerinin tespiti suretiyle bağışıklık sisteminin aktivasyonunu incelemek ve tedavi öncesi serum neopterin düzeylerinin antidepresan tedaviye yanıtla ilişkisini araştırmaktır.

Yöntem: Major depresyonu (n=30) olan hastalarda ve sağlıklı kontrol (n=26) deneklerinde tedavi öncesi serum neopterin düzeyleri ölçüldü. Major depresyonlu hastalara 8 hafta sertralin tedavisi uygulandı. Tedaviye cevap veren ve vermeyen major depresyon olgularının tedavi öncesi serum neopterin düzeyleri karşılaştırıldı.

Bulgular: Major depresyon grubunun tedavi öncesi serum neopterin düzeyleri kontrol grubunun tedavi öncesi serum neopterin düzeylerinden daha yüksek bulundu. Tedaviye yanıt veren ve vermeyen major depresyon olgularının tedavi öncesi serum neopterin düzeyleri arasında fark bulunmadı.

Sonuç: Major depresyonda serum neopterin düzeyini araştıran çalışmaların sonuçları çelişkilidir. Bu çalışmada major depresyon grubunda serum neopterin düzeyi kontrol grubundan yüksek bulunmuştur. Aynı zamanda sertralin tedavisine yanıt veren ve vermeyen grupların tedavi öncesi serum neopterin düzeylerinin farklı olmadığı saptanmıştır. Major depresyon hastalarında tedavi öncesi serum neopterin düzeylerinin yüksek oluşu, bağışıklık sisteminin bu hastalığın patofizyolojisinde bir rolü olabileceğini, fakat bu durumun tedaviye yanıtı belirlemede yararlı olamayacağını düşündürmektedir.

Files
EISSN 2475-0581