Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Original Papers

Contribution of teaching an interpersonal cognitive problem-solving strategy to children with attention deficit hyperactivity disorder treated with a psychostimulant drug

1.

GATA Hemşirelik Yüksek Okulu, Psikiyatri Hemşireliği AD, Ankara- Türkiye

2.

GATA Çocuk Psikiyatrisi Kliniği, Ankara, Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2010; 20: 125-131
Read: 637 Downloads: 397 Published: 26 February 2021

Objective: This study was performed to evaluate the effects of the “I Can Solve the Problem” training program based on “Interpersonal Cognitive Problem-Solving Strategy (ICPS)” in children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) treated with a psychostimulan drug.

Method: The sample consisted of 8 children with ADHD who ranged from 7 to 10 years. The study was semiexperimentally designed as pre and post test with one group. The Child Behavior Checklist for Ages 6-18 (Teacher Report Form: TRF/6-18) and the DSM-IV Based Disruptive Behavior Disorders Screening and Rating Scale (parent and teacher forms) were used in order to evaluate the efficacy of the program. The ICPS program was performed to 8 children with ADHD during 14 weeks. After that, the scales were given to all the subjects.

Results: The problems of “oppositional defiant”, “attention”, “hyperactivity” problems, “anxious/depressed”, “withdrawn/ depressed”, “rule breaking behavior”, and “aggressive behaviors” were significantly decreased after the ICPS Program. The sum score subscale significantly increased and improving of “adaptive functioning profile” in TRF/6-18 were observed after the ICPS. The competence level of the children increased and the emotional and behavioral problems in children with ADHD decreased.

Conclusion: We suggest that ICPS Program make an additional contribution into children with ADHD treated with a psychostimulan drug to deal with their assumed problems.


Psikostimulan ilaç tedavisi alan dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda kişilerarası sorun çözme eğitiminin katkıları

Amaç: Bu araştırma dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanısı konulan ve psikostimulan ilaç tedavisi alan çocuklara uygulanan bir kişilerarası sorun çözme eğitim programı olan “Ben Sorun Çözebilirim (BSÇ)” eğitiminin ilave etkilerini incelemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Araştırma örneklemini GATA Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD. Kliniğinde tedavisi devam eden ve metilfenidat ilaç tedavisi alan DEHB olan 7-10 yaş arası 8 çocuk oluşturmuştur. Çalışma tek gruplu ön-son test deseninde, yarı deneysel olarak planlanmış; veri toplamak amacıyla “Dikkat Eksikliği ve Yıkıcı Davranış Bozuklukları İçin DSM-IV’e Dayalı Tarama ve Değerlendirme Ölçeği” ve “6-18 Yaş Grubu Çocuk ve Gençler için Davranış Değerlendirme Ölçeği (öğretmen formu-TRF/6-18)” kullanılmıştır. Bu çocuklara 14 hafta boyunca bilişsel yaklaşıma dayalı BSÇ eğitimi uygulandıktan sonra ölçekler tekrar verilmiştir.

Bulgular: BSÇ eğitimi sonrasında “karşı gelme”, “dikkatsizlik”, “hiperaktivite/ dürtüsellik”, “anksiyete/depresyon”, “sosyal içe dönüklük”, “suça yönelik davranışlar” ve “saldırgan davranışlar”ın azaldığı saptanmıştır. TRF/6-18’nin “yeterlilik” alt testinde BSÇ eğitim sonrasında yeterlilik düzeyinin önemli oranda arttığı görülmüştür.

Tartışma: Araştırma sonuçları; DEHB olan çocukların sorunları ile baş etmelerine yönelik psikostimülan tedavisine ilaveten BSÇ eğitiminin yararlı bir eğitim olduğunu düşündürmektedir.

Files
EISSN 2475-0581