Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Reviews

Management of inadequate response in major depressive disorder and new treatment options

1.

Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Kliniği, İstanbul-Türkiye

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2011; 21: Supplement S20-S25
Read: 676 Downloads: 463 Published: 26 February 2021

Objective: Purpose of this study is to review the studies investigating the efficacy and tolerability of extendedrelease quetiapine (quetiapine XR) as adjunctive therapy and monotherapy in major depressive disorder.

Method: Nine articles were reviewed that were reached after the search in Medline/pubmed search engine by using “quetiapine XR”, “depression”, “anxiety” key words. The search was done in March 2011. The reviewed articles were published between 2009 and 2011.

Results: In studies that investigate the efficacy of quetiapine XR as adjunctive therapy remission rates were found between 31%-42.5%. Remission rates were found between 20.8%-34.7% in studies that investigate the efficacy of quetiapine XR monotherapy. Studies showed that MADRS total scores were significantly reduced compared to placebo at week 1. Satistically significant improvements were seen in HAM-D total, HAM-A total, and HAM-A psychic anxiety cluster scores. Besides reducing depressive symptoms, quetiapine XR is also significantly effective in anxiety symptoms compared to placebo.

Conclusion: Because of significant effectiveness, high tolerability rates, quetiapine XR emerges as a new treatment option in patients with major depressive disorder with an inadequate response, treatment resistance, concomitant anxiety symptoms. Moreover significant improvement in inner tension, reduced sleep, pessimistic thoughts as early as week 1 is clinically important


Major depresif bozukluk tedavisinde yetersiz yanıtın yönetimi ve yeni tedavi seçenekleri

Amaç: Uzatılmış salınımlı ketiapin’in (ketiapin XR) major depresif bozukluk ekleme tedavisinde ve monoterapide etkinliğini ve güvenilirliğini inceleyen makalelerin gözden geçirilmesidir.

Yöntem: Medline/Pubmed arama motorunda “quetiapine XR”, “depression” ve “anxiety” anahtar kelimelerini kullanarak yapılan taramada ulaşılan dokuz çalışma incelenmiştir. Bu tarama Mart 2011’de yapılmıştır. Gözden geçirilen çalışmalar 2009-2011 yılları arasında yayınlanmıştır.

Bulgular: Ketiapin XR’ın ekleme tedavisi olarak kullanıldığı çalışmalarda düzelme oranları %31-%42,5 oranları arasında bulunmuştur. Monoterapide etkinliğini inceleyen çalışmalarda düzelme oranları %20,8-%34,7 arasında bulunmuştur. Çalışmalarda 1.haftadan itibaren MADRS toplam puanlarında plaseboya oranla anlamlı düşüş görülmüştür. HAM-D, HAM-A toplam puanları ve HAM-A psişik anksiyete alt ölçeğinde plaseboya göre anlamlı düzelme saptanmıştır. Depresif belirtilerin yanı sıra eşlik eden anksiyete belirtilerinin tedavisinde de plaseboya göre daha etkindir.

Sonuç: Ketiapin XR belirgin etkinlik ve yüksek tolerebilite oranlarının olması sebebiyle major depresif bozukluğu olan hastalarda yetersiz yanıt, tedaviye direnç, eşlik eden anksiyete semptomlarının olduğu durumlarda yeni bir tedavi seçeneği olarak ortaya çıkmaktadır. Ayrıca ilk haftadan itibaren içsel gerginlik, uykuda azalma, karamsarlık semptomlarında anlamlı düzelmenin görülmesi klinik açıdan önem taşımaktadır.

Files
EISSN 2475-0581