Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
POSTER PRESENTATIONS

Lithium interaction with diclofenac sodium: A case report

1.

Ordu University School of Medicine, Departmant of Psychiatry, Department of Family Medicine, Ordu - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2012; 22: Supplement S70-S70
Keywords : Lithium, NSAID, poisining
Read: 1511 Downloads: 478 Published: 26 March 2021

Lithium is an agent with a narrow therapeutic range, which is widely used in Bipolar and Mood Disorders. Lithium poisining is associated with either reduced excretion or overdose. As Lithuim is excrated from kidneys without being metabolized, in case of renal deficiency and concomitant usage with agents affecting renal functions may result in Lithium poisining. NSAIDs are known to decrease Lithium excretion about 25% to 60% by inhibiting prostoglandin synthesis, which is very important in glomeruler function and renal blood flow. Case; 76 years old male patient with bipolar disorder has been in remission for 5 years under treatment by 900 mg/day lithium and 100 mg/day ketiapin. He had been administered 50 mg of Diclofenac Na twice a day for lower back pain dur to a fall. He had unconsciosness, sweating, shaking and refusing to eat on the second day of treatment. His blood Li levels were found out to have raised from 88 mmol/lt, which was just measured prior to start of the NSAID treatment to 2,06 mmol/lt. The patient was diognosed to have Li intoxication, all his medications were stopped immediately and his blood Li levels were decreased to 0,51 mmol/l by hemodialisis. As therapaetic index of Li is narrow, Li intoxication may be as high as 15% in patients under Li treatment. NSAID and ACE inhibitors increases Li intoxication risk by decreasing Li excretion. By this report we would like to call attention to interactions of lithium and widely used NSAID, which may even cause mortality due to elevated levels of Li.


Lityumun diklofenak sodyumla etkileşimi: Bir olgu sunumu

Lityum Bipolar affektif bozukluk ve duygudurum bozukluklarında yaygın olarak kullanılan,terapötik aralığı dar olan bir ilaçtır. Lityum zehirlenmesinden her zaman artmış alım ya da azalmış atım sorumludur. Lityum metabolize olmadan böbrekler yoluyla atıldığından böbrek atılımını etkileyen başka bir ilaç kullanımında atılım azalıp, lityum zehirlenmesi meydana gelebilir. Nonstreoid antienşamatuar ilaçlar renal perfüzyon ve tubüler fonksiyonda önemli olan prostoglandin sentezini inhibe ederek renal kan akımını ve glomerüler filtrasyon oranını azaltmak suretiyle lityum atılımını %25-%60 oranında azaltabilirler. Olgu D.D, 900 mg/gün lityum,100 mg/gün Ketiapin kullanımı ile yaklaşık 5 yıldır remisyonda olan 76 yaşında Bipolar Bozukluk tanılı erkek hasta. Hastaya düşme sonrası belde oluşan ağrısı nedeniyle günde 2 kez 50 mg diklofenak sodyum uygulanmış, bu uygulamanın 2nci gününde hastada bilinçte bulanıklık, uykululuk hali, yeme reddi, terleme, titreme şikayeti gelişince hastanemize yönlendirilmiştir.Yapılan tetkiklerinde klinik tablonun oluşumundan kısa bir süre önce bakılmış olan lityum kan düzeyinin 0,88 mmol/lit’den 2,06’ya yükseldiği tespit edilmiştir. Bunun üzerine lityum intoksikasyonu tanısı konup, ilaçları hemen kesilmiş, hemodiyalizle hastanın lityum seviyesi 24 saat içinde 0,51 seviyesine kadar düşürülmüştür. Terapotik indeksi dar olduğundan, lityum kullanan hastalarda zehirlenme oranı %15’lere kadar yüksek oranlarda görülebilir. NSAİ ilaçlar ve ACE inhibitörleri lityum atılımını azaltarak toksisite riskini arttırmaktadır. Bu olgu aracılığıyla günümüzde çok sık kullanılmakta olan NSAİ ilaçlarla lityum arasındaki etkileşime, zaman zaman mortaliteyle bile sonuçlanabilecek kan düzeyi yüksekliklerine bir kez daha dikkat çekmek istenmiştir.

Files
EISSN 2475-0581