Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
POSTER PRESENTATIONS

Comorbidity of anxiety disorders and depression in patients with obsessive-compulsive disorder

1.

Ankara Diskapi Yildirim Beyazit Training and Research Hospital, Ankara - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2012; 22: Supplement S69-S69
Read: 762 Downloads: 499 Published: 26 March 2021

Objective: A high incidence of axis-I disorder comorbidity in obsesive compulsive disorder (OCD) has been reported in many studies. The most frequent axis-I disorders in OCD patients are depression and anxiety disorders. Our aim is to compare OCD patients with comorbid depression and anxiety disorder, with the patients without comorbidity in the aspect of sociodemographic and clinical features.

Method: 79 OCD patients, who applied to our pschiatry outpatient clinic were recruited in the study; 27 of whom with comorbid depression, 23 patients with comorbid anxiety disorder and 29 patients without any comorbidity. Sociodemographic data form, Yale-Brown Obsession Compulsion Scale (YBOCS) and Clinical Global Impression Scale (CGI) were given to the patients.

Results: There was no difference in gender, marital status, and educational status between groups. There was statically significant difference between duration of disease, YBOCS and CGI score (p1=0,001, p2=0,001; p3=0,002); while there was no significant difference between the age of onset and medication period in the group with comorbid depression than the group without comorbidity. There was no significant difference in terms of YBOCS and CGI score, age at onset of the disease and medication period; while there was statically significant difference in compulsive behaviors such as trichotillomania, onychotillomania, compulsive shopping and OCD family history in the group with comorbid anxiety disorder compered to the group without comorbidity.

Conclusions: Duration of the disease was longer and scores rating the severity of the disease were significally higher in patients with comorbid depression than in patients without comorbidity. Existence of additional compulsive behaviors and family history in patients with comorbid anxiety disorder may be considered as comorbid anxiety disorder that is connected with genetic transition. These assessments should be supported with future studies in larger patient groups.


Obsesif kompulsif bozukluğu olan hastalarda anksiyete bozuklukları ve depresyon komorbiditesi

Amaç: Obsesif kompulsif bozukluk (OKB)’ta eksen-I bozukluk komorbiditesinin yüksek oranlarda bulunduğu birçok çalışmada bildirilmektedir. OKB’li hastalarla yapılan çalışmalarda en sık komorbid eksen I bozuklukları depresyon ve anksiyete bozukluklarıdır. Bu çalışmadaki amacımız anksiyete bozuklukluğu veya depresyon komorbiditesine sahip hastaların komorbiditesi olmayan OKB hastaları ile sosyodemografik ve klinik özellikleri açısından karşılaştırılmasıdır.

Yöntem: Çalışmaya, hastanemiz psikiyatri polikliniğine başvuran; komorbid depresyonu olan 27, komorbid anksiyete bozukluğu olan 23 ve komorbiditesi olmayan 29 OKB hastası alındı. Hastalara SCID-I uygulanarak komorbid eksen-1 tanıları tespit edildi. Hastalara Sosyodemografik veri formu, Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği (YBOCS), Klinik Global İzlem Ölçeği (CGI) uygulandı.

Bulgular: Hasta gruplarında cinsiyet, medeni durum, eğitim süresi açısından farklılık yoktu. Komorbid depresyonu olanlarda komorbiditesi olmayanlara göre hastalık süresi, YBOCS ve CGI skoru arasında istatiksel olarak anlamlı fark varken (p1=0,001, p2=0,001, p3=0,002), hastalığın başlangıç yaşı ve ilaç kullanım süresi açısından fark yoktu. Komorbid anksiyete bozukluğu olanlarda ise hastalık süresi, YBOCS skoru, CGI skoru, hastalığın başlangıç yaşı ve ilaç kullanım süresi açısından anlamlı fark yokken; saç yolma, tırnak yeme, kompulsif alışveriş yapma gibi ek kompulsif davranışların varlığı ve ailede OKB öyküsü açısından istatistiksel olarak anlamlı fark vardı.

Sonuçlar: Komorbid depresyonu olanlarda hastalık süresinin ve şiddetinin daha fazla olması komorbid depresyonun OKB süresi arttıkça ortaya çıktığı ve OKB’nin şiddetini artırdığı şeklinde değerlendirilebilir. Komorbid anksiyete bozukluğu olanlarda ek kompulsif davranışların ve ailede OKB öyküsünün daha fazla olması komorbid anksiyete bozukluğunun genetik geçişle bağlantılı olduğu şeklinde değerlendirilebilir. Bu sonuçlar geniş hasta gruplarında yapılacak çalışmalarla desteklenmelidir.

Files
EISSN 2475-0581