Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Original Papers

Investigation of autonomic nervous system functions by pupillometry in children with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder

1.

Gulhane Military Academy, School of Medicine Department of Child and Adolescent Psychiatry, Ankara - Turkey

2.

Gulhane Military Academy, School of Medicine Department of Ophthalmology, Ankara - Turkey

3.

Gulhane Military Academy, School of Medicine Department of Child and Adolescent Psychiatry, Ankara - Turkey

4.

Gulhane Military Academy, School of Medicine Department of Ophthalmology, Ankara - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2013; 23: 49-56
DOI: 10.5455/bcp.20121130085850
Read: 779 Downloads: 473 Published: 19 February 2021

Objective: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is one of the most frequently seen neurodevelopmental disorders among schoolaged children. Although the main cause of ADHD is unknown, combinations of genetic, biological and psychosocial factors are thought to play a part in the etiology of ADHD. This study aims to compare the autonomic nervous system functions of 6-11 year-old males diagnosed with ADHD against healthy controls by measuring pupil diameters.

Methods: Thirty-two males with ADHD and 24 healthy controls participated in this study. Any other psychiatric disorders except oppositional defiant disorder (ODD) were excluded from this study. The autonomic nervous system functions of participants were evaluated by measuring pupil diameter changes in photopic and mesopic conditions.

Results: There were no statistically significant difference on photopic and mesopic pupil diameters between the ADHD and healthy control groups. Moreover, the ADHD subgroup with ODD did not differ from the ADHD subgroup without ODD with respect to the same parameters.

Conclusion: In conclusion, these findings suggest that males with ADHD show no differences in pupil diameters compared to typically developing children. This might indicate no difference in autonomic nervous system functions measured by pupillometry. However, it is recommended that the results of our study need to be confirmed by more detailed studies.


Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan çocuklarda pupillometri ile otonom sinir sistemi işlevlerinin araştırılması

Amaç: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) okul çağındaki çocuklarda en sık görülen nörogelişimsel bozukluklardan birisidir. DEHB’nun ortaya çıkış nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik, biyolojik ve psikososyal faktörlerin etiyolojide yer aldıkları düşünülmektedir. Bu araştırmada polikliniğe başvuran ve DSM-IV’e göre DEHB tanısı konulan 6-11 yaş arası erkek çocukların otonom sinir sistemi işlevlerinin pupillometrik ölçümler yapılarak, sağlıklı kontrol grubu ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Araştırma grubu DEHB tanısı ile takip edilen 32 erkek çocuktan, kontrol grubu ise 24 sağlıklı erkek çocuktan oluşmuştur. DEHB olgularında tanı Okul Çağı Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi ile konulmuştur. Karşıt olma-karşı gelme bozukluğu (KO-KGB) haricinde diğer psikiyatrik tanısı olanlar çalışmadan dışlanmıştır. Araştırma ve kontrol grubunun otonom sinir sistemi işlevleri fotopik ve mezopik koşullarda pupil boyutlarındaki değişiklikler ölçülerek incelenmiştir.

Bulgular: DEHB olan çocukların fotopik ve mezopik koşullarda ölçülen pupil çaplarının sağlıklı kontrollerden anlamlı farklılık göstermediği bulunmuştur. KO-KGB binişikliği olan ve olmayan DEHB olguları karşılaştırıldığında; mezopik ve fotopik pupil çapları benzer bulunmuştur.

Sonuç: Araştırma bulguları DEHB olan erkek çocukların mezopik ve fotopik pupil çapları yönünden sağlıklı çocuklardan farklılık göstermediğini düşündürmektedir. Bu durum DEHB’nda pupillometri yöntemi ile ölçülen otonom sinir sistemi işlevlerinde farklılık olmadığına işaret etmektedir. Ancak, sonuçların kapsamlı araştırmalarla desteklenmesi gerekmektedir.

Files
EISSN 2475-0581