Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Original Papers

Assessment of methylphenidate prescriptions written for the treatment of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder

1.

Marmara University School of Medicine, Department of Medical Pharmacology, İstanbul - Turkey

2.

Dokuz Eylul University School of Medicine, Department of Medical Pharmacology, İzmir - Turkey

3.

Biologist, Marmara University School of Medicine, Department of Medical Pharmacology, İstanbul - Turkey

4.

Marmara University School of Medicine, Department of Medical Pharmacology, İstanbul - Turkey

5.

Istanbul Health Directorate, İstanbul - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2013; 23: 42-48
DOI: 10.5455/bcp.20121001010745
Read: 772 Downloads: 503 Published: 19 February 2021

Objective: Methylphenidate is a medication used for the treatment of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). In this study, we aimed to investigate the details of methylphenidate prescriptions.

Materials and Methods: A total of 5681 methylphenidate prescriptions written for the treatment of ADHD were collected from the archives of the Provincial Health Directorate of Istanbul between January and December 2009 and were retrospectively evaluated regarding the details of drug usage. Statistical comparisons were based on the Chi-square test at a p<0.05 level of significance.

Results: The ages of the patients were not mentioned in most of the methylphenidate prescriptions (85.4%). Out of those prescriptions with age information, 78.5% were written for patients younger than 18 years old. Methylphenidate prescriptions were mainly written for male patients (73.7%). Sixty three percent of methylphenidate prescriptions were written by pediatric and adolescent psychiatrists as well as pediatricians. Methylphenidate prescriptions for pediatric patients were more often written in university hospitals (64.5%), whereas those for adult patients were more often written in private hospitals (36.6%). Doctors treating pediatric patients more often mentioned dosage information than doctors treating adult patients (p<0.01). Methylphenidate prescriptions for pediatric patients were more often written in winter, whereas the majority of those for adult patients were written in summer (p<0.01).

Conclusion: It was interesting to note that a remarkable percentage of adult patients get methylphenidate treatment although these prescriptions are written most often for pediatric patients. The findings of this study point out that methylphenidate treatment in adult patients should be more thoroughly evaluated and resolved.


Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tedavisi için yazılan metilfenidat reçetelerinin değerlendirilmesi

Amaç: Metilfenidat, dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu (DEHB)’nun tedavisinde kullanılan ve kontrole tabi olan bir ilaçtır. Bu araştırmada metilfenidatın reçetelenmesine ait detayların araştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: İstanbul Sağlık Müdürlüğü arşivindeki 2009 yılı Ocak–Aralık dönemine ait seçilen örneklem üzerinden DEHB tanılı toplam 5681 metilfenidat içeren kırmızı reçete (MİKR) retrospektif olarak incelenerek ilaç kullanımının detayları değerlendirildi. İstatistiksel karşılaştırmalarda Ki kare testi kullanıldı ve p<0.05 olduğunda, istatistiksel olarak anlamlılıktan söz edildi.

Bulgular: DEHB tanılı, MİKR’lerin büyük kısmında (%85.4) yaş bilgisinin bulunmadığı; bu bilgiye sahip olan reçetelerin ise %78.5’inin 18 yaş altı çocuklara ait olduğu saptandı. MİKR’lerin %73.7’si erkek hastalara aitti. MİKR’lerin %63’ünü çocuk ve ergen psikiyatri uzmanları ile çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlarının yazmış olduğu görüldü. Çocukları tedavi eden hekimlerin yazdığı reçetelerin daha çok üniversite hastanelerinde (%64.5), erişkinleri tedavi eden hekimlerin yazdığı reçetelerin ise daha çok özel hastanelerde (%36.6) yazıldığı saptandı. Çocukları tedavi eden hekimler metilfenidat’ın doz bilgisini diğer hekimlerden daha fazla yazmışlardı (p<0.01). MİKR’leri çocuk yaş grubunu tedavi eden hekimler en çok kış, diğer hekimler ise en çok yaz mevsiminde yazmıştı (p<0.01).

Sonuç: Metilfenidat, daha çok çocuk hastalara reçete edilmekle birlikte bu tedaviyi alan erişkin hasta oranının hiç de az olmadığı dikkati çekmektedir. Erişkinler için yazılan reçetelerde daha belirgin olmak üzere, MİKR’leri yazan hekimlerin bazı reçeteleme alışkanlıkları ile ilgili eksiklikleri önemsenmeli ve düzeltilmeye çalışılmalıdır.

Files
EISSN 2475-0581