Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Original Papers

Adherence with outpatient appointments and medication: a two-year prospective study of patients with schizophrenia

1.

Gulhane Military Medical Academy, Department of Psychiatry, Ankara - Turkey

2.

Gulhane Military Medical Faculty, Department of Psychiatry, Ankara - Turkey

3.

Golcuk Military Hospital, Department of Psychiatry, Golcuk, Kocaeli - Turkey

4.

Eskisehir Military Hospital, Research Center for Volatile Substances, Eskisehir - Turkey

5.

Erenkoy Training and Research Hospital for Psychiatric and Neurological Disorders, Istanbul - Turkey

6.

Erzurum Military Hospital, Department of Psychiatry, Erzurum-Turkey

7.

Gulhane School of Medicine Department of Psychiatry, Ankara - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2013; 23: 57-64
DOI: 10.5455/bcp.20121130085931
Read: 907 Downloads: 518 Published: 19 February 2021

Objective: Especially for patients with chronic diseases, adherence is an important factor that interferes with the success of treatment. There are few reports examining adherence to appointments and medication in diagnostically specific groups such as individuals with schizophrenia. This study aimed to examine the correlates of missed appointments and medication adherence in a sample of persons attending an outpatient schizophrenia follow-up program after hospital discharge.

Methods: The study included 132 patients with schizophrenia. Outpatient appointments were planned to occur in the range of every 1 to 8 weeks by taking into consideration the patient’s clinical status. Patients were followed up for a period of two years to assess appointment-keeping behavior and medication adherence. Within this period, patients who did not attend more than 20% of their appointments were evaluated as the “non-attender group.”

Results: The rate of patients, who have missed a scheduled appointment, was 44.7% during the chosen period. Non-attendance was related to low educational level and living alone. Before discharge of the patient, the Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) and the Scale for the Assessment of Positive Symptoms (SAPS) total scores were higher in the non-attender group compared to attender patients. Non-attender patients also had higher numbers of psychiatric hospitalizations and involuntary psychiatric hospitalizations and greater medication non-adherence rates.

Conclusion: Sociodemographic factors and clinical features affect patient participation in the appointments. In addition, non-attendance at appointments in particular is closely linked with medication non-adherence.


Randevu ve tedaviye uyum: Şizofreni olgularıyla iki yıllık ileriye dönük çalışma

Amaç: Kronik hastalıklarda randevulara katılma ve tedaviye uyum sorunu tedavinin başarısını engelleyen önemli etmenlerdir. Şizofreni gibi belirli tanısal gruplarda randevu ve tedavi uyumunu araştıran az sayıda çalışma vardır. Bu çalışmada, taburcu olduktan sonra “şizofreni ayaktan takip programına” katılan olguların randevularına katılımı ve ilaç uyumu ile ilişkili etkenlerin araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya DSM-IV-R ölçütlerine göre şizofreni tanısı konan 132 olgu dahil edilmiştir. Poliklinik randevuları hastanın klinik durumu dikkate alınarak 1 ila 8 hafta aralığında planlanmıştır. Randevuya uyma davranışı ve ilaç uyumunu değerlendirmek için hastalar 2 yıl süreyle takip edilmiştir. Bu 2 yıllık süre içinde, randevularının %20’den fazlasına katılmayan hastalar “uyumsuz grup” olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Seçilen dönemde randevuya katılmama oranı %44.7 olarak bulunmuştur. Uyumsuzluk düşük eğitim düzeyi ve yalnız başına yaşama ile ilişkili görülmüştür. Taburcu edilmeleri öncesi, Pozitif Belirtileri Değerlendirme Ölçeği (SAPS) ve Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği (BPRS) toplam puanlarının uyumsuz grupta daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ayrıca, randevularına katılmayan hastaların istemsiz psikiyatrik yatış ve hastaneye yatış sayısının daha fazla olduğu ve ilaç uyumsuzluğu oranlarının daha yüksek olduğu bulunmuştur.

Sonuç: Sosyodemografik ve klinik özellikler şizofreni olgularının randevulara katılımını etkilemektedir. Ek olarak, randevulara katılmama özellikle ilaç uyumsuzluğu ile yakından ilişkilidir.

Files
EISSN 2475-0581