Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
POSTER PRESENTATIONS

Hipertiroidi’nin indüklediği psikoz

1.

Abant İzzet Baysal University, İzzet Baysal Medical Faculty, Department of Psychiatry, Bolu - Turkey

2.

Erciyes University, Medical Faculty, Department of Psychiatry, Kayseri - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2012; 22: Supplement S74-S74
Read: 740 Downloads: 425 Published: 26 March 2021

Hyperthyroidism is related to psychiatric symptoms and disorders such as insomnia, agitation, anxiety, depression, mania, impairment in concentration and memory. Psychosis is found rarely in hyperthyroidism. Few case reports have reported “psychosis” associated with hyperthyroidism. We report a case of a ‘Psychotic Disorder’ due to Graves’ Disease with no known prior medical and psychiatric history. A 33-years-old man with a 3-month history of psychotic symptoms was presented with irritability, agressive behaviours to his wife, delusions of persecution, pursuit and jealousy. He expressed excessive sleeping, loss of appetite, occupational dysfunction. His insight was poor. Risperidon treatment was started at a dosage of 4 mg/day on the first day of admission to hospital for the presence of psychotic symptoms. In physical examination patient had tremor, palpitations and flushing. Laboratory results revealed high levels of thyroid hormones. In thyroid ultrasonography, diffuse hyperactivity was shown in both thyroid lobules. In addition, a thyroid-scintiscan with technetium-99m showed to have diffuse hyperactivity in both thyroid lobules. Anti-thyroid therapy metimazole at a dosage of 10 mg/day and propranolol 40 mg/day were administered to the patient. The most probable diagnosis for the patient was “Psychotic Disorder due to Graves’ Disease”. When discharged on the 19th day, he was asymptomatic. 1 month after being discharged, no psychotic symptoms was observed during control examination. The pathogenesis of psychosis in hyperthyroidism is still unclear. Psychiatric manifestations seen in Graves’ Disease may occur via the induction of the hyperactivity of adrenergic system. Auto immune process itself may lead to psychiatric disorders in Graves’ Disease. As a result the interactions between neurotransmitter systems, autoimmune mechanisms and thyroid hormones may play a crucial role in the pathogenesis of psychosis induced by hyperthyroidism


Hipertiroidi’nin indüklediği psikoz

Hipertiroidi uykusuzluk, ajitasyon, anksiyete, depresyon, mani, konsantrasyon ve hafıza zayışığı gibi psikiyatrik semptom ve bozukluklarla ilişkilidir. Hipertiroidide psikoz nadiren görülür. Graves hastalarında hipertiroidiyle ilişkili psikoz çok az bildirilmiştir. Bu olguda bilinen tıbbi ve psikiyatrik öyküsü olmayan ve Graves hastalığına bağlı gelişen psikoz olgusu sunulacaktır. Otuzüç yaşında erkek hastanın üç ay önce sinirliliği, eşine karşı saldırgan davranışları, zarar görme, takip edilme ve kıskançlık sanrıları başlamış. Hasta halsizlik, uyku artışı, iştahta azalma, dışarıya çıkmaktan korkma gibi semptomlar tarişiyordu. Hastanın bu sürede işine devam edemediği öğrenildi. İç görüsü zayıftı. Hastaya hastaneye yatışının ilk gününde psikotik semptomlarına yönelik risperidon 4 mg/g tedavisi başlandı. Hastanın fizik muayenesinde tremor, çarpıntı, şushing mevcuttu. Laboratuvar sonuçlarında tiroid hormonları yüksek tespit edildi. Tiroid ultrasonunda her iki tiroid lobu hiperplazik tespit edildi. Tiroid sintigrafisinde her iki tiroid lobunda diffüz hiperaktivite saptandı. Hastanın tedavisine anti tiroid tedavi metimazol 10 mg/g ve beta bloker propranolol 40 mg/g eklendi. Hastanın psikotik semptomları hastanın ötiroid statusa gelmesiyle azaldı. En muhtemel tanı olarak ‘Graves hastalığına bağlı psikotik bozukluk’ düşünüldü. Hasta yatışının ondokuzuncu gününde tam remisyonda taburcu edildi. Taburcu olduktan bir hafta sonra kontrol muayenesinde hiç bir psikotik semptom gözlenmedi. Hipertiroidiye bağlı psikoz gelişiminin patogenezi henüz net değildir. Graves hastalığındaki psikiyatrik görünümler adrenerjik sistem hiperaktivitesine bağlı olabilir. Oto immün süreçler de Graves hastalığında psikiyatrik bozukluklara yol açıyor olabilir. Sonuç olarak nörotransmitter sistemleri, otoimmün mekanizmalar ve tiroid hormonlarının aralarındaki etkileşim, hipertiroidiye bağlı gelişen psikoz patogenezinde çok önemli rol oynamaktadır.

Files
EISSN 2475-0581