Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Original Papers

CYP1A2*1F polymorphism decreases clinical response to clozapine in patients with schizophrenia

1.

Department of Psychiatry, GATA Haydarpasa Training Hospital, Istanbul-Turkey

2.

Karolinska Institutet, Department of Laboratory Medicine, Division of Clinical Pharmacology, Karolinska University Hospital Huddinge, Stockholm, Sweden

3.

Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Hacettepe University, Ankara-Turkey

4.

Department of Psychiatry, Pamukkale University, Denizli-Turkey

5.

Department of Psychiatry, GATA, Istanbul-Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2011; 21: 93-99
DOI: 10.5455/bcp.20110622071701
Read: 986 Downloads: 501 Published: 25 February 2021

Introduction: Genetic polymorphisms of cytochrome P450 (CYP) may predict the treatment response or occurrence of side effects of antipsychotic drugs.

Aim: We studied the association of response to clozapine treatment in schizophrenic patients in relation to polymorphisms in the CYP1A2 gene.

Methods: The degree of psychosis of the patients (n=55) was assessed using the Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS), the Scale for the Assessment of Positive Symptoms (SAPS), the Scale for the Assessment of Negative Symptoms (SANS) and routine biochemistry. The patients were monitored for 18 weeks and the scales were applied before starting the treatment and at the end of the follow up period. Clozapine was used at doses of 200 to 600 mg/day. A positive response was defined as a 20% decrease in pre- and posttreatment scores of one of the BPRS, SANS, or SAPS scores. In addition, 45 patients, who were already on clozapine treatment, were assessed retrospectively.

Results: As assessed at the 18th week after start of therapy, lack of response to clozapine treatment was 2.4 fold higher in the patients carrying the CYP1A2*1F*1F genotype (p=0.02) compared to patients carrying at least one wild type allele (i.e. *1/*1 or *1/*1F). Smoking decreased the response rate by about 15% (p=0.014).

Conclusion: The results of our study suggest that the CYP1A2*1F/*1F genotype may be a risk factor for lack of response to clozapine treatment in psychotic patients, especially in cigarette smokers.


CYP1A2*1F polimorfizmi şizofrenide klozapin tedavisine yanıtı azaltıyor

Giriş: Antipsikotik ilaca yanıt alınamaması ya da tedaviyle ilişkili yan tesirlerin ortaya çıkmasını öngörebilecek sitokrom P450 (CYP) genetik polimorfizmleri bulunmaktadır.

Amaç: Bu çalışmada klozapin tedavisine yanıt ile CYP1A2*1F genetik polimorfizmi arasındaki ilişki araştırılmıştır.

Yöntem: Şizofreni tanısı almış 55 hasta, Kısa Psikiyatrik Değerlendirme Ölçeği (BPRS), Pozitif Belirtileri Değerlendirme Ölçeği (SAPS), Negatif Belirtileri Değerlendirme Ölçeği (SANS), vital bulgular, rutin biyokimyasal incelemelerle değerlendirildi. Olgular 18 hafta süre ile takip edildi. Ölçümler tedavi öncesi ve tedavi sonrası yapıldı. Klozapin 200-600 mg/gün doz aralığında kullanıldı. Daha önceden klozapin kullanan 45 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Onsekizinci hafta sonunda, tedavi öncesine göre BPRS, SANS, SAPS puanlarından birisinde %20’lik azalma tedaviye yanıt kriteri olarak alındı.

Bulgular: Olgular, klozapin başlanmasından 18 hafta sonra tekrar değerlendirildiğinde, tedavinin CYP1A2*1F*1F genotipini taşıyanlarda, en az bir yabanıl tip alel taşıyan bireylere oranla (*1*1 ya da *1*1F) ortalama 2,4 kat daha başarısız olduğu gözlenmiştir (p=0.02). Sigara kullanımı tedaviye cevap oranını %15 oranında anlamlı olarak azaltmıştır (p=0.014).

Sonuç: Özellikle sigara kullanan hastalarda CYP1A2*1F*1F genotipini taşıyor olmak klozapin tedavisinin başarısız olması için bir risk faktörü olabilir.

Files
EISSN 2475-0581