Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Research Incentive Award Nomination Poster Presentations

Comparison of the effects of varenicline, bupropion and nicotine replacement therapy on smoking cessation program

1.

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği, İstanbul - Türkiye

2.

Kasımpaşa Asker Hastanesi, İstanbul - Türkiye

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2012; 22: Supplement S35-S35
Read: 724 Downloads: 463 Published: 24 March 2021

Objective: The most effective aproach to individuals who wants to and decided to stop cigarettes smoking is behavior training with the application of motivational support and pharmacological therapy. This study aims to compare the effects of varenicline, slow-release bupropion, nicotine replacement therapy (NRT) on the success and the maintenance of smoking cessation program.

Method: 300 consecutive patient from smoking cessation clinic whose nicotine dependence were confirmed were evaluated in a randomized manner. 262 patients completed the study. In this study, we used Fagerström nicotine dependence test, semistructured clinic interview and hospital anxiety and depression scale (HAD) for clinical follow-up. Carbonmonoxyde (CO) levels of the patients were measured with carboxymeter. Patients had used the determined randomised pharmacological treatment option for 12 weeks.

Results: There were no significant difference between the therapy groups according to age, gender and education levels (p>0.05). Fagerstöm scores and the number of cigarettes consumed per day in NRT group were significantly lower than the other therapy groups (p<0.05). There were a significant decrease compared with the initial measurements in HAD- A 12 week scores in bupropion and NRT groups (p<0.05). Smoking cessation rates were 57.1% in bupropion group (n=77), 54.8% in NRT group (n=73) , 72.3% in varenicline group (n=101) and 50% in bupropion + NRT group (n=10).

Conclusion: According to the our findings, 61.8% of all patients participating in this study continued the smoking cessation behavior during the 12 week follow-up period. It seems that varenicline is better than the other pharmacological therapy modalities for smoking cessation programs. The lower anxiety scores in bupropion and NRT groups might have increased their success rates.


Vareniklin, bupropion ve nikotin yerine koyma tedavilerinin sigara bırakma programını sürdürme üzerine etkilerinin karşılaştırılması

Amaç: Sigara bırakmayı düşünen ve bu konuda karar veren kişilere en etkin yaklaşım davranış eğitimi, motivasyonel destek ve farmakolojik tedavinin birlikte uygulanmasıdır. Bu çalışma, bir eğitim ve araştırma hastanesi bünyesinde hizmet veren Sigara Bırakma Polikliniğinde izlenen yetişkin sigara (nikotin) bağımlılarında nikotin yerine koyma tedavisi (NRT), yavaş salınımlı bupropion ve vareniklin tedavilerinin tek başına veya kombine kullanımlarının sigara bırakma programının sürdürümü ve başarısı üzerine etkisini karşılaştırmayı amaçlamaktadır.

Yöntem: Sigara bırakma polikliniğine başvuran ve nikotin bağımlılığı tanısı doğrulanan 300 ardışık hasta randomize edilerek araştırmaya alınmıştır. Çalışma 262 hasta ile tamamlanmıştır. Bu çalışmada Fagerström nikotin bağımlılık testi, Hastane anksiyete ve depresyon ölçeği (HAD), karbonmonoksit (CO) düzeylerinin ölçümü amacıyla karboksimetre kullanılmıştır. Hastalar randomizasyona göre belirlenen farmakolojik tedavi seçeneğini 12 hafta boyunca kullanmıştır.

Bulgular: Tedavi grupları arasında hastaların yaşları, cinsiyet dağılımları ve eğitim durumları, açısından anlamlı (p>0.05) farklılık yoktu. NRT grubunda günlük tüketilen sigara miktarı ve Fagerström skorları bupropion, vareniklin ve NRT + bupropion gruplarından anlamlı (p<0.05) olarak daha düşük bulunmuştur. Bupropion grubunda ve NRT grubunda HAD-A 12. hafta ölçüm puanında, başlangıç ölçümüne göre anlamlı (p<0.05) düşüş izlenmiştir. Sigara bırakma oranları bupropion grubunda (%57.1), NRT grubunda (%54.8), vareniklin grubunda (%72.3) ve bupropion + NRT grubunda (%50) şeklinde bulunmuştur.

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçlarına göre, 12 haftalık izlem boyunca, çalışmaya katılan tüm hastaların %61.8’si sigarayı bırakma davranışını sürdürmüşlerdir. Vareniklin, diğer farmakolojik tedavilere göre sigara bırakma için daha üstün görünmektedir. Bupropion ve NRT gruplarındaki hastaların, çalışma başlangıcına göre anksiyete seviyelerinin daha düşük olması bu tedavilerin başarı oranına ek katkı sağlamış olabilir.

Files
EISSN 2475-0581