Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Original Papers

Comparison of symptoms of pediatric bipolar disorder in the manic phase and attention deficit and hyperactivity disorder

1.

Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği, Ankara - Turkey

2.

Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği, Samsun - Turkey

3.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD., Samsun - Turkey

4.

Sami Ulus Maternity and Children Research and Training Hospital, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Ankara - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2012; 22: 161-166
DOI: 10.5455/bcp.20120412022554
Read: 701 Downloads: 462 Published: 23 February 2021

Objectives: The clinical presentation of Bipolar Disorder (BD) in adults often has an episodic course. However, pediatric onset BD often presents with higher rates of mixed episodes, rapid cycling, and co-occurring Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) than adults with BD. The aim of this study is to describe the clinical characteristics of pediatric onset BD in a Turkish sample and to compare these characteristics with children with a diagnosis of Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD).

Methods: A total of 19 child or adolescent patients diagnosed with BD in the manic state and 19 child or adolescent patients diagnosed with ADHD based on DSM-IV criteria were included in the study. The children were analyzed in terms of age of onset, symptoms, and comorbidity. Subsequently, both groups were compared in terms of symptoms of BD according to the Child Mania Rating Scale.

Results: Irritable mood (94%), rapid mood swings (89%), delusions (94%), auditory (63%) and visual hallucinations (47%) were detected statistically more commonly in the bipolar disorder patients. There were no significant differences between the two groups in terms of hyperactivity, distractibility, and irritability.

Conclusion: Children and adolescents with BD often present with higher rates of rapid mood swings, irritable mood, and psychotic features. However, irritability does not seem to be a specific symptom for pediatric BD.


Pediatrik bipolar bozukluk manik dönem belirtilerinin dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri ile karşılaştırılması

Amaç: Erişkin bipolar bozukluğu çoğunlukla epizodik seyir göstermektedir. Ancak pediatrik bipolar bozuklukta karma epizodlar ve hızlı döngü erişkin bipolar bozukluğa göre daha sık görülen durumlardır ve beraberinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısı sıklıkla bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı pediatrik bipolar bozukluk tanısı almış bir grup hastada bu bozukluğun klinik karakteristik özelliklerini belirlemek ve bu özellikleri DEHB tanısı olan hastalar ile karşılaştırmaktır.

Yöntem: Örneklem DSM-IV tanı kritelerine göre pediatrik bipolar bozukluk manik dönem ve DEHB tanıları konulmuş olan 19’ar çocuk veya ergen hastadan oluşmaktadır. Hastalığın başlama yaşı, belirtiler ve eş tanılar analiz edilmiştir. Daha sonra iki grup Child Mania Rating Scale ile belirlenmiş olan hastalık belirtileri bakımından karşılaştırılmıştır.

Bulgular: İrritabl duygudurum (%94), hızlı duygudurum dalgalanmaları (%89), sanrılar (%94), işitsel (%63) ve görsel hallusinasyonlar (%43) bipolar bozukluğu olan hastalarda istatistiksel olarak anlamlı olarak daha sık saptanmıştır. Hareketlilik, dikkat eksikliği ve irritabilite oranları bakımından her iki grup arasında anlamlı fark bulunmamıştır.

Sonuç: Bipolar bozukluğu olan çocuk ve ergenlerde hızlı döngü, irritabl duygudurum ve psikotik belirtiler sık olarak görülmektedir ancak irritabilite bipolar bozukluk için spesifik bir semptom değildir.

Files
EISSN 2475-0581