Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Research Incentive Award Nomination Poster Presentations

Assessment of parenteral psycholeptic and psychoanaleptic medicine use in family health care centers

1.

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Farmakoloji AD, İstanbul - Türkiye

2.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Akılcı İlaç Kullanımı, İlaç Tedarik Yönetimi ve Tanıtım Daire Başkanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ankara - Türkiye

3.

Sağlık Politikaları Kurulu, Sağlık Bakanlığı, Ankara - Türkiye

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2012; 22: Supplement S33-S33
Read: 819 Downloads: 393 Published: 24 March 2021

Objective: Psycholeptics (PL) and psychoanaleptics (PAL) are frequently used medicines in psychiatric therapies. To know their parenteral use details is of interest. In this study, it was aimed to investigate parenteral PL and PAL medicine use by analyzing the prescriptions which were written in family health care centers (FHC).

Method: Prescriptions including parenteral medicines (PM), which were written in FHC in 32 provinces across Turkey and were entered via “Family Medicine Information System” into electronic database during 2010, were evaluated. Prescribed PM, PL and PAL (ATC codes N05 and N06) were analyzed by number of medicines, type of prescription, cost, etc.

Results: Total of 29.557 PL and PAL were prescribed on prescriptions; 27.722 of them were PL, 1.835 of them were PAL. Of these medicines, 88.1% were subject to white prescriptions while 11.9% were green prescriptions (psychotropics). More than half of PL were zuclopenthixol and risperidone (30.4% and 29.6%, respectively) whereas nearly all of PAL were piracetam (99.4%). On prescriptions, 82.066 boxes of parenteral PL and PAL were prescribed (1.2% of all PM boxes) and they cost 10.736.625.14 TL (6.8% of all PM cost). More than half of the number of boxes were constituted of risperidone and zuclopenthixol which were from PL group (38.8% and 30.4% respectively), while 96.0% of the medicine cost were belonged to risperidone.

Conclusion: It’s noteworthy that risperidone was one of the most frequently prescribed medicine and constituted the highest cost in primary care among PM which were used in psychiatric therapies. Although, its common usage might partly explain high cost, since risperidone is responsible for almost all of the medicine cost (96.0%), it is necessary to analyse the subject in detail in terms of pharmacoeconomy and rational medicine use.


Aile sağlığı merkezlerinde parenteral psikoleptik ve psikoanaleptik ilaç kullanımının araştırılması

Amaç: Psikoleptikler (PL) ve psikoanaleptikler (PAL) psikiyatrik tedavide sıkça kullanılan ilaç gruplarıdır. Bu ilaçların parenteral kullanım detaylarının bilinmesi merak konusudur. Araştırmada, aile sağlığı merkezlerinde (ASM) yazılmış reçeteler incelenerek parenteral PL ve PAL ilaç kullanımının araştırılması amaçlandı.

Yöntem: Türkiye’nin 32 ilindeki ASM’lerde 2010 yılı boyunca “Aile Hekimliği Bilgi Sistemi’ne girilmiş ve araştırma için saptanan ilaç bilgisi verileri tam olan parenteral ilaç içeren reçeteler incelendi. Bu reçetelere yazılmış parenteral ilaçlardan ATC sınışandırmasına göre kodları, sırasıyla N05 ve NO6 olan PL ve PAL’lerin sayı, reçete türü, maliyeti vb. ayrıntıları incelendi.

Bulgular: Reçetelere, PL ve PAL grubuna giren toplam 29.557 parenteral ilaç yazıldığı ve bu ilaçların 27.722’sini PL’lerin, 1.835’ini PAL’lerin oluşturduğu saptandı. Bu ilaçların %88.1’i beyaz, %11.9’u yeşil reçeteye tabi idi. PL’lerin yarısından fazlasını zuklopentiksol ve risperidonun oluşturduğu (sırasıyla %30.4 ve %29.6), PAL’lerin ise tamamına yakınını (%99.4) pirasetamın oluşturduğu saptandı. Reçetelerdeki toplam parenteral PL ve PAL ilaç kutusu sayısının 82.066 (tüm parenteral ilaç kutusu sayısının %1.2’si), maliyetinin 10.736.625.14 TL (tüm parenteral ilaç maliyetinin %6.8’i) olduğu saptandı. Toplam kutu sayısının yarısından fazlasını, her ikisi de PL grubundan olan risperidon ve zuklopentiksol (sırasıyla %38.8 ve %30.4) oluştururken, maliyetin %96.0’ını risperidonun oluşturduğu saptandı.

Sonuç: Risperidonun psikiyatrik tedavide kullanılan parenteral ilaçlar arasında birinci basamakta en yüksek maliyeti oluşturan ve en fazla reçete edilen ilaçlardan biri olması dikkat çekici bulundu. Fazla sayıda kullanılıyor olması, yüksek maliyeti kısmen açıklar gibi dursa da, araştırmadaki tüm ilaç maliyetlerinin neredeyse tamamının (%96.0) risperidona ait olması, konunun farmakoekonomik yönünün ve akılcı kullanımlarının ayrıntılı sorgulanmasının gerekliliğine işaret etmektedir.
 

Files
EISSN 2475-0581