Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Original Papers

Are the cognitive functions in schizophrenia affected by demographic and clinical characteristics?

1.

Profesör Dr., Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD Kocaeli-Türkiye

2.

Psikolog, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri AD Kocaeli-Türkiye

3.

Kocaeli University, School of Medicine, Department of Psychiatry, Kocaeli - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2011; 21: 131-138
DOI: 10.5455/bcp.20110408022751
Read: 674 Downloads: 441 Published: 25 February 2021

Objective: The purpose of this study was to explore the cognitive dysfunctions and related factors in a group of outpatients with schizophrenia.

Method: Participants were 80 clinically stable outpatients with schizophrenia who are not mentally retarded. Neuropsychological profiles of the patients were evaluated by using the Wechsler Memory Scale – Revised (WMS-R), Wisconsin Card Sorting Test (WCST), and Stroop ColorWord Test (SCWT). Neuropsychological tests results were evaluated by comparing the patients’ demographic and clinical characteristics (sex, age, occupational status, level of education, family history of psychosis, pyhical aggressive behavior, suicide attempt, daily consumption of cigarettes, age of illness onset, onset type, duration of illness, duration of untreated psychosis, number of hospitalizations, total duration of hospital stay, application of electro-convulsive treatment, subtype of schizophrenia, and course of illness) using MANCOVA analysis.

Results: Patients mean level of IQ was 86.7±10.8. A significant relationship between neuropsychological test results and demographic and clinical variables was only determined on the level of education (F=4.070, p=0.001). Effect size of the education was moderate on the cognitive functioning (η2 =0.372). In the further subgroup analyses, while the level of education was found to be related with the WMS-R mental control, digit span, figural memory, verbal paired associates, and WCST completed categories, it was not related with the SCWT, WMS-R logical memory, and WCST perseverative errors.

Conclusions: Patient’s demographic and clinical characteristics except for the level of education were not related with their cognitive functioning. One may say that the cognitive dysfunctions seen in patients with schizophrenia can reflect a core disturbance, which starts to show signs before the onset of illness.


Şizofrenide bilişsel işlevler nüfus ve klinik özelliklerden etkilenir mi?

Amaç: Bu çalışmanın amacı şizofreni hastalarında bilişsel işlev bozukluklarının nüfus ve klinik özelliklerle ilişkisini incelemektir.

Yöntem: Klinik olarak dengede olan ve zekâ geriliği bulunmayan 80 şizofreni hastası Wechsler Bellek Ölçeği Geliştirilmiş Formu (WBÖ-GF), Wisconsin Kart Eşleme Testi (WKET) ve Stroop Renk Sözcük Testi (SRST) ile değerlendirildi. Nöropsikolojik test sonuçları cins, yaş, meslek yaşamı, eğitim düzeyi, ailede psikotik bozukluk öyküsü, fiziksel şiddet davranışı, özkıyım girişimi, günlük sigara tüketimi, hastalığın başlangıç yaşı, başlangıç şekli, süresi, tedavisiz geçen süre, hastanede yatış sayısı, toplam yatış günü, elektro konvulsif tedavi (EKT) uygulaması, hastalığın tipi ve hastalığın gidişi gibi nüfus ve klinik özellikler arasındaki ilişki MANCOVA analizi ile değerlendirildi.

Bulgular: Hastaların zekâ puan ortalaması 86.7±10.8 idi. Nöropsikolojik test puanları ile nüfus ve klinik özellikler arasında anlamlı ilişki sadece eğitim düzeyinde (MANCOVA F=4.070, p=0.001) saptandı. Eğitimin bilişsel işlevsellik üzerinde etki gücü orta düzeyde idi (?2=0.372). Alt grup ileri analizde eğitim WBÖ-GF zihinsel kontrol, sayı dizisi, şekil belleği, sözel çağrışım çiftleri ve WKET başarılmış kategori sayısı ile ilişkili bulunurken SRST, WKET yineleyici hata sayısı ve WBÖ-GF mantıksal bellek ile ilişkili bulunmadı.

Tartışma: Hastaların eğitim düzeyleri dışındaki nüfus ve klinik özellikleri ile bilişsel işlevleri arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Şizofreni hastalarında görülen bilişsel işlev bozulmalarının hastalık ortaya çıkmadan önce belirti vermeye başlayan temel bir bozukluğu yansıttığı söylenebilir.

Files
EISSN 2475-0581