Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Original Papers

Measuring impulsivity of psychiatric patients using UPPS impulsive behavior scale

1.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul -Türkiy

2.

Psikolog, Aralık Derneği, İstanbul -Türkiye

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2011; 21: 139-146
DOI: 10.5455/bcp.20110706024203
Read: 907 Downloads: 539 Published: 25 February 2021

Objective: Impulsivity has a key role in normal and pathological personality structures and various psychiatric disorders. Impulsivity is related with several psychopathological factors. Many theories have been proposed to explain impulsivity. One of them is “four factor” model of Whiteside and Lynam. The purpose of this study is to analyze the psychometric properties of the Turkish version of the UPPS Impulsive Behavior Scale, and to investigate the correlation of its subscales (lack of premeditation, urgency, sensation-seeking, and lack of perseverance) with phenomenologicaly related features.

Method: The Turkish versions of UPPS Impulsive Behavior Scale and State-Trait Anger Expression Inventory and an intake form were administered to 91 psychiatric inpatients.

Results: Cronbach Alpha reliability of the Turkish version of the UPPS Impulsive Behavior Scale was 0.845, Cronbach Alpha reliability of the retest was 0.805. The correlation of test and re-test total and subscale scores were r=0.79 and r=0.74-0.85 (p<0.01) respectively. The subscales were found to be correlated with each other. Histories of suicide attempt, self mutilating behavior, substance use, and diagnosis of alcohol use disorder, and personality disorder demonstrated significant correlations with subscales of UPPS. There were significant correlations between the subscales of UPPS Impulsive Behavior Scale and State-Trait Anger Expression Inventory (r=0.24-0.49).

Conclusions: Our findings suggest that the Turkish version of the UPPS Impulsive Behavior Scale has a good validity and successfully screens the features associated with impulsivity. In this study, the subscales of the UPPS Impulsive Behavior Scale have demonstrated similar distribution with those of the original scale in various psychopathologies. These findings support the structural validity of the four factors suggested to be related with impulsivity.


UPPS dürtüsel davranış ölçeği ile psikiyatri hastalarında dürtüselliğin ölçümü

Amaç: Dürtüsellik normal ve patolojik kişilik yapılarıyla, çeşitli psikiyatrik bozukluklarda anahtar role sahip bir özelliktir. Dürtüsellik, pek çok psikopatolojik etmenle ilişkilidir. Dürtüsellik kavramı açıklamak için çeşitli teoriler öne sürülmüştür. Bunlardan biri de Whiteside ve Lynam’ın 4 faktörlü modelidir (UPPS). Bu çalışmanın amacı UPPS Dürtüsel Davranış Ölçeğinin Türkçe formunun psikometrik özelliklerini analiz etmek ve dış geçerliliğini test etmek için UPPS’in alt ölçeklerinin (tasarlamama, sıkışıklık, heyecan arayışı ve sebatsızlık) kavramsal olarak bağlantılı özelliklerle ilişkisini araştırmaktır.

Yöntem: Psikiyatri servisinde yatarak tedavi görmekte olan 91 hastaya bilgi alma formu, UPPS Dürtüsel Davranış Ölçeğinin Türkçe Formu ve Sürekli Öfke ve Öfkeyi İfade Tarzı Ölçeğinin Türkçe Formu verildi.

Bulgular: UPPS Dürtüsel Davranış Ölçeğinin Türkçe formunun iç tutarlılık Cronbach Alfa katsayısı 0.845, tekrar uygulanan testin Cronbach alfa katsayısı 0.805 bulundu. Test ve tekrar testin toplam ve alt ölçekleri arasındaki korelasyonu sırasıyla r=0.79 ve r=0.74-0.85 (p<0.01) bulundu. Dört alt ölçeğin birbirleri arasındaki ilişkileri anlamlı bulundu. İntihar girişimi, kendine zarar verme davranışı, alkol kullanım bozukluğu tanısı, madde kullanımı öyküsü, kişilik bozukluğu tanısı ile alt ölçekler ve toplam ölçek puanı arasındaki anlamlı ilişkiler bulundu. Sürekli Öfke ve Öfkeyi İfade Tarzı Ölçeğinin Türkçe Formu (STAS) alt ölçekleri ile UPPS’nin alt ölçekleri arasında anlamlı korelasyon (r=0.24-0.49) saptandı.

Sonuçlar: Bulgularımız, UPPS Dürtüsel Davranış Ölçeğinin Türkçe formunun iyi bir geçerliği olduğunu ve dürtüsellikle ilgili özellikleri taramada başarılı olduğunu desteklemektedir. Bu çalışmada UPSS’in alt ölçekleri, farklı psikopatolojilerde orijinal ölçekle elde edilen dağılımlara benzer sonuçlar sağlamıştır. Bu bulgular dürtüsellikle ilgili bu dört özelliğin yapısal geçerliğini desteklemektedir.

Files
EISSN 2475-0581