Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Original Papers

Analysis of the Center for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) in children and adolescents from the perspective of the item response theory

1.

Fatih Sultan Mehmet Vakif University, Psychology Department, Istanbul - Turkey

2.

American Hospital, Istanbul - Turkey

3.

Psychologist, Private Practice

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2013; 23: 242-253
DOI: 10.5455/bcp.20130324030600
Read: 800 Downloads: 437 Published: 22 February 2021

Objectives: Because of its prevalence and the consequences of its impact, depression is a significant health issue. It is strikingly widespread among patients referred to primary health care services. Inventories occupy an important place in the diagnosis of depression, a condition frequently seen among children and adolescents. In this context, the present study has aimed to examine whether the Turkish version of the CES-Depression Scale (The Centre for Epidemiologic Studies Depression Scale) can be used for children and adolescents.

Methods: The study was conducted with 583 children and adolescents between the ages 8-15. Both classical and modern test theories were employed in the analysis of the items in the study. Item discrimination, item difficulty and the level of fit with the two-parameter model were used. Items 4, 7 and 11 attracted attention with their low discrimination characteristics and low difficulty levels.

Results: It was found that the internal consistency coefficient for the whole scale was 0.74 but ranged between 0.60 – 0.78 in different age groups. It was also observed that as age increased, the scale displayed higher internal consistency and split-half coefficients. It was determined that the factor structure of the scale in this group was close to, but weaker than, the factor structure in the adult scale. The criterion validity of the scale in regard to the other scales used together showed correlation coefficients between 0.52 and 0.74.

Conclusion: It was seen that the results of the analysis of the CES-Depression Scale in this age group were similar to those derived from adult samples. Although certain problems appeared in some of the items due to the characteristics of this age group, the scale as a whole did not display a major problem that would prevent its use in children and adolescents. In other words, our findings have shown that the scale can be used in this age group


CES-Depresyon Ölçeği’nin çocuk ve ergenlerde kullanımının madde cevap kuramı ile incelenmesi

Amaç: Depresyon yaygınlığı ve neden olduğu etkiler açısından önemli bir hastalıktır. Birinci basamak sağlık hizmetine başvuranlar arasında oldukça yaygındır. Çocuk ve ergenlerde de yaygın olarak gözlenen depresyonun tanılanmasında ölçekler önemli yer tutmaktadır. Bu bağlamda çalışmada, CES-Depresyon Ölçeği’nin (The Centre for Epidemiologic Studies Depression Scale) Türkçe formunun çocuk ve ergenlerde kullanımının mümkün olup olmadığının incelenmesi ve psikometrik özelliklerinin ortaya konulması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışma, 8-15 yaşları arasında 583 kişi ile yürütülmüştür. Çalışmada maddelerin incelenmesinde klasik kuramın yanı sıra modern test teorisinden de yararlanılmıştır. Maddelerin madde ayırt edicilikleri, madde güçlükleri ve kullanılan iki parametreli modele uyum düzeyleri hesaplanmıştır. 4, 7 ve 11 numaralı maddeler düşük ayırt edicilikleri ve madde zorluk düzeyleri ile dikkat çekmişlerdir.

Bulgular: Ölçeğin tüm örneklemde 0,74 düzeyindeki elde edilen iç tutarlılık katsayısının farklı yaş gruplarında da 0,60 ile 0,78 arasında gerçekleştiği görülmüştür. Ölçek, yaş düzeyi arttıkça daha yüksek iç tutarlılık ve iki yarım test iç tutarlılık katsayısı ortaya koymuştur. Ölçeğin faktör yapısının bu grupta, yetişkin örneklemden elde edilen yapıya yakın olsa da daha zayıf olarak ortaya çıktığı belirlenmiştir. Ölçeğin kriter geçerliliği bağlamında birlikte kullanıldığı farklı beş depresyon testi ile de 0,52 ile 0,74 arasında bağıntı gösterdiği gözlenmiştir.

Sonuçlar: CES-Depresyon Ölçeği’nin bu çalışmada elde edilen sonuçları, kullanıldığı yaş grubunda, yetişkin örneklemden elde edilen sonuçlara oldukça benzer ortaya çıkmıştır. Grubun özelliklerinden dolayı bazı maddeler sorunlu olmasına rağmen ölçeğin bütünü söz konusu olduğunda çocuk ve ergenlerde kullanımında temel bir sorun gözlenmemiştir. Diğer bir ifadeyle ölçeğin Türkçe formunun bu yaş grubunda kullanılabileceği yönünde bulgular elde edilmiştir.

Files
EISSN 2475-0581