Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Research Incentive Award Nomination Poster Presentations

Use of complementary and alternative medicine among patients with mental disorder in Turkey

1.

Departments of Psychiatry, Recep Tayyip Erdogan University, Faculty of Medicine, Rize - Turkey

2.

Department of Psychiatry, Afyon Kocatepe University, Faculty of Medicine, Afyonkarahisar-Turkey

3.

Departments of Psychiatry, Regional Training and Education Hospital, Erzurum - Turkey

4.

Departments of Psychiatry, Gaziantep University, Faculty of Medicine, Gaziantep - Turkey

5.

Departments of Psychiatry, Polatli State Hospital, Ankara - Turkey

6.

Departments of Psychiatry, Regional Training and Education Hospital, Ankara - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2012; 22: Supplement S25-S25
Read: 640 Downloads: 448 Published: 25 March 2021

Objective: Complementary and alternative medicines (CAM) are commonly used in most countries of the world and there has been substantial increase in the use of CAM in last decade. Although many local, regional, and international studies have focused on CAM therapies in patients with mental disorders, little is known about it in Turkey. This study was designed to provide current and reliable data on prevalence of CAM use in patients with mental disorders in Turkish community and to describe sociodemographic characteristics of CAM user.

Method: This study was carried out in centers of Rize, Erzurum, Gaziantep, Afyonkarahisar, Ankara city centers in Turkey. 1027 patients with diagnosis of mental disorders confirmed by clinical assessment in psychiatric outpatient clinics were recruited to the study. Questiannaire included socio-demographic characteristics and questions about CAM usage. The questionnaire was consisted of two sections: The first part included socio-demographic characteristics and the second section included questions about using CAM. We categorized treatment methods into three groups; taking psychotropic agents only, taking CAM only and taking psychotropic agents and CAM together.

Results: 22.2% of patients with mental disorders use some form of CAM in Turkish community. CAM and medication concurrent users had higher education and income compared to CAM user only and medicine only (p<0.001). The most common type of CAM used was herbal therapy (n=146, 64%). 12 of 19 people with psychotic patients who used CAM had tried spiritual therapy. Herbal products, vitamins, relaxation exercises, psychotherapy and hypnosis methods found effective by patients.

Conclusion: Our finding showed that almost one fifth of patients with mental disorders who use CAM therapy in Turkey. Psychiatrists should inquire whether their patients used CAM therapy and provide information related to possible benefit and risks of CAM therapies.


Türkiye’de ayaktan psikiyatri polikliniğine başvuran hastalarda tamamlayıcı ve alternatif tedavi kullanımı

Amaç: Dünya Sağlık Örgütü (WHO-2001), gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde her dört kişiden birinde davranış bozukluğu veya mental bir bozukluk olduğunu bildirmiştir. Mental bozuklu hastalar için medikal, psikoterapi, EKT gibi birçok tedavi seçeneği olmaktadır.. Birçok mental bozukluklu hastada relaps ve kronik bir gidiş olmaktadır. Böylece tamamlayıcı ve alternatif tedavi (TAT) yöntemleri mental hastalıklı birçok hasta için başka bir seçenek olarak tercih edilebilmektedir. TAT, tüm dünyada fiziksel ve ruhsal hastalıklarda yaygın olarak kullanılmaktadır ve son yılda kullanımında artış görülmektedir. Mental bozukluklu hastalarda TAT kullanımı ile ilgili literatürde bir çok çalışma gözükmesine rağmen Türkiye’de komuyla ilgili çok az çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmadaki amacımız, Türkiye’de mental bozukluklu hastalar arasında TAT kullanım prevalansını, kullanılan yöntemleri ve sosyodemografik verilerle TAT kullanımı arasındaki ilişkiyi incelemekti.

Yöntem: Bu çalışma, Türkiye’nin beş şehrinde (Rize, Erzurum, Ankara, Gaziantep ve Afyonkarahisar) yürütüldü. Ayaktan psikiyatri polikliniğine başvuran, DSM–IV tanı kriterlerine göre duygudurum bozukluğu, psikotik bozukluk, anksiyete bozukluğu ve uyku bozukluğu, somatoform bozukluk tanısı konulmuş 1027 kişi çalışmaya dahil edildi. Psikiyatristler tarafından uygulanan araştırma anketi iki kısımdan oluşmaktaydı. İlk kısım sosyo-demografik bilgileri, ikinci kısım TAT kullanımı ile ilgili soruları içermekteydi. Hastalara TAT yöntemleri hakkında bilgi verildikten sonra, TAT yöntemleri kullanıp kullanmadıkları, TAT yöntemini tek başına mı yoksa psikotropik ilaçlarla birlikte mi kullanıp kullanmadıkları soruldu. Hastalar TAT kullanımına göre üçe ayrıldı. Sadece TAT kullananlar, sadece psikotropik ilaç kullananlar ve her ikisini aynı anda kullananlar.

Bulgular: Hastaların %22.2’si (n=228) TAT kullanıyordu. Aynı anda TAT ve psikotropik ilaç kullananların eğitim düzeyi ve aylık geliri, sadece psikotropik ilaç ve sadece TAT yöntemi kullananlarla karşılaştırıldığında daha yüksek bulundu (p<0.001). TAT yöntemleri içerisinde en çok bitkisel ürünler (n=146, %64) kullanılmaktaydı. Psikotik bozukluklu hastalar daha sıklıkla dini (spiritüel) yöntemlere başvurmaktaydı (TAT kullanan 19 psikotik hastanın 12’si). Bitkisel ürünler, vitaminler, gevşeme egzersizleri, psikoterapi ve hipnoz yöntemleri hastalar tarafından etkili bulundu.

Sonuç: Türkiyede ayaktan psikiyatri polikliniğine başvuran her beş hastadan biri TAT yöntemlerini kullanmaktadır. Psikiyatristler, hastalarının TAT yöntemi kullanıp kullanmadığını sorgulamalı ve bu konuda bilgilerini arttırarak, TAT yöntemlerinin olası fayda ve riskleri hakkında hastalarını bilgilendirmelidirler.

Files
EISSN 2475-0581