Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Research Incentive Award Nomination Poster Presentations

The relationship between treatment response in patients with first-episode schizophrenia and plasma asymmetric dimethyilarginine (ADMA) levels

1.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Psikiyatri Ana Bilim Dalı, Ankara - Türkiye

2.

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Psikiyatri Kliniği, İstanbul - Türkiye

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2012; 22: Supplement S24-S24
Read: 607 Downloads: 417 Published: 25 March 2021

Objective: Nitric oxide (NO) is a molecule that shows activity as a free oxygen radical, neuromodulator and neurotransmitter, synthesized by nitric oxide synthase (NOS) and found in central and peripheric nervous system. NO is thought to be involved in the pathogenesis of schizophrenia as well as many neuropsychiatric disease. Asymmetric dimethylarginine (ADMA) reduces the level of NO by inhibiting nitric oxide synthase (NOS) enzyme. In this study, we aimed to investigate ADMA in patients with first-episode schizophrenia.

Method: In this study, 49 male first-episode schizophrenia patients diagnosed according to DSM-IV diagnostic criteria for schizophrenia-like psychotic disorder (mean age, 23.4±3.5 years) and age and education matched 30 healthy male subjects were included for comparison. ADMA levels of the patients were measured before and after eight week therapy. In order to rule out the conditions that may affect the levels of ADMA, people whose physical examination and laboratory findings were within normal range were included in the study. Severity of the disease was evaluated with SANS, SAPS and BPRS scales. Data analyses were performed using SPSS 15.0 version. Continuous variables were assessed by Student-t test, and the degree of relationship between the clinical scales and plasma ADMA levels by Pearson correlation test.

Results: In this study, plasma ADMA concentrations of firstepisode schizophrenia patients and control group were 3.6±1.5 umol/L and 1.02±1.02 respectively (p0.05).

Conclusion: It is considered to be the role of ADMA in the etiopathogenesis of schizophrenia. The clinical and experimental studies using NO precursors, donors or enzyme inhibitors is thought to have significant contribution in order to understand the psychobiology and treatments of mental disorders.


İlk atak şizofreni hastalarında tedaviye yanıt ile plazma asimetrik dimetilarginin (ADMA) düzeyleri arasındaki ilişki

Amaç: Nitrik oksit (NO), santral ve periferik sinir sisteminde bulunup nitrik oksid sentaz (NOS) tarafından sentezlenen, serbest oksijen radikali, nöromodülatör ve nörotransmitter olarak aktivite gösteren bir moleküldür. Şizofreni dahil birçok nöropsikiyatrik hastalığın patogenezinde NO’in rolü olduğu düsünülmektedir. Asimetrik dimetilarjinin (ADMA), nitrik oksit sentaz (NOS) enzimini inhibe ederek NO düzeyini azaltmaktadır. Bu çalışmada, ilk atak şizofreni hastalarında ADMA’nın araştırılması amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya DSM-IV göre ilk atak şizofreni benzeri psikotik bozukluk tanı ölçütlerini karşılayan yaş ortalaması 23,4±3,5 yıl olan 49 erkek hasta alınmış, yaş ve eğitim durumları benzer 30 sağlıklı erkek birey ile karşılaştırılmıştır. Hastaların tedavi öncesinde ve iki aylık tedavi sonrasında plazma ADMA seviyeleri ölçülmüştür. Çalışmaya, ADMA düzeylerini etkileyebilecek durumları ekarte etmek amacıyla fizik muayene ve laboratuvar bulguları normal aralıktaki kişiler dahil edilmiştir. Hastalığın şiddeti SANS, SAPS ve BPRS ölçekleri ile değerlendirilmiştir. Veri analizi SPSS versiyon 15.0 kullanılarak yapılmıştır. Sürekli değişkenler Student t testi, klinik ölçekler ve ADMA değerleri arasındaki ilişki derecesi Pearson korelasyon testi ile değerlendirilmiştir.

Bulgular: Çalışmada ilk atak şizofreni hastalarının plazma ADMA konsantrasyonları 3,6±1,5 umol/L, kontrol grubunun ise 1,02±1,02 umol/L olarak saptanmıştır (p<0.001). İki aylık antipsikotik tedavi sonrasında şizofreni grubunda plazma ADMA konsantrasyonları tedavi öncesine göre azalmıştır (p<0.001). Hastalığın klinik şiddetiyle plazma ADMA konsantrasyonları arasında ilişki saptanmamıştır (p>0.05).

Sonuç: Şizofreni etyopatogenezinde ADMA’nın rolünün olduğu değerlendirilmiştir. NO prekürsörleri, donörleri ya da enzim inhibitörleri kullanılarak yapılacak klinik ve deneysel çalısmaların, ruhsal bozuklukların psikobiyolojisini anlamaya ve tedavilerine önemli katkılarda bulunacağı düsünülmektedir.
 

Files
EISSN 2475-0581