Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Original Papers

Thrombocyte serotonin level in premenstrual dysphoric disorder

1.

Anıttepe Dispanseri

2.

GATA Psikiyatri AD

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2009; 19: 396-401
Read: 750 Downloads: 514 Published: 03 March 2021

Objective: Premenstrual dysphoric disorder (PMDD) occurs frequently in women during the reproductive period. The serotonergic abnormality is thought to be in foreground etiologically, because of the characteristics of its symptoms. We aimed to study, whether thrombocyte serotonin levels are different between PMDD and healthy control groups.

Methods: Twenty patients who were daignosed with PMDD after two months follow up and 20 healthy controls were included the study. Depression and anxiety levels of the subjects were determined in follicular and luteal phases. Venous blood samples were obtained during both phases. Thrombocyte serotonin levels were measured by High Pressure Liquid Cromotography-Electrochemical Detector method.

Results: Depression and anxiety levels of PMDD group were higher than control group in both phases. Thrombocyte serotonin levels were not different between PMDD and control groups in both phases. Thrombocyte serotonin levels were higher during follicular phase than luteal phase in both groups.

Conclusion: According to our results the serotonergic abnormality, that was claimed to be important in PMDD etiology, was not in thrombocyte serotonin levels which reflect the serotonin levels in central nervous system. This abnormality may be associated with serotonergic postsynaptic receptor response.


Adet öncesi disforik bozuklukta trombosit serotonin düzeyi

Giriş: Adet Öncesi Disforik Bozukluk (AÖDB) reprodüktif dönemdeki kadınlarda sık görülmektedir. Semptomlarının doğası nedeni ile etiyolojisinde serotonerjik anormalliğin ön planda olduğu düşünülmektedir. Bu çalışmada Adet Öncesi Disforik Bozukluk hastalarında trombosit serotonin düzeylerinin sağlıklı kontrol grubuna göre farklı olup olmadığının tespit edilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Iki aylık takip sonrası AÖDB tanısı alan 20 hasta ve 20 sağlıklı kontrol grubu çalışmaya alındı. Olguların foliküler ve luteal dönemde depresyon ve anksiyete düzeyleri tespit edildi ve trombosit serotonin düzeyinin ölçümü için venöz kan örnekleri alındı. Trombosit serotonin düzeyi Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi- Elektrokimyasal Detektör (HPLC-ECD) yöntemi ile ölçüldü.

Bulgular: AÖDB grubundaki depresyon ve anksiyete düzeyleri kontrol grubuna göre her iki dönemde de yüksek bulundu. Her iki dönemde trombosit serotonin düzeyi yönünden olgu ve kontrol grupları arasında fark saptanmadı. Bunun yanında foliküler dönemdeki trombosit serotonin düzeyinin her iki grupta da luteal döneme göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Sonuç: Bu bulgular ışığında AÖDB etiyolojisinde etkin olduğu öne sürülen serotonerjik anormalliğin Merkezi Sinir Sistemindeki serotonin düzeyini yansıttığı değerlendirilen trombosit serotonin düzeyinde olmadığı, serotonerjik postsinaptik reseptör yanıtları ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir.

Files
EISSN 2475-0581