Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Original Papers

The effects of methylphenidate on transcranial magnetic stimulation parameters in children with attention deficit hyperactivity disorder

1.

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Nöroloji Servisi, İstanbul, Turkey

2.

GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Çocuk Servisi, İstanbul, Turkey

3.

GATA Çocuk Psikiyatrisi Kliniği, Ankara, Turkey

4.

GATA Nöroloji Servisi, Ankara, Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2010; 20: 38-44
Read: 839 Downloads: 501 Published: 26 February 2021

Objective: The aim of this study was to investigate transcranial magnetic stimulation (TMS) parameters in children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) before and after methylphenidate (MPH) treatment.

Methods: Contralateral silent period (CSP), cervical latency (CL), resting motor threshold (RMT), and central motor conduction time (CMCT) were measured before and after MPH medication in 24 ADHD boys, aged between 7 and 13 years.

Results: MPH treatment resulted in a significant decrease in the CMCT (p.05).

Conclusions: The central motor conduction time (CMCT) includes the times of excitation, information processing of cortical cells, and axonal conduction time via corticospinal tract. Since MPH can not affect the axonal myelination such a short time, and since MPH did not affect CL, we speculate that the decrease in the CMCT may be imputed to increased information processing of cortical cells following MPH administration. Although previous studies suggested that information processing may be increased by MPH, further studies are warranted invastigating relationship between information processing and CMCT under the effect of MPH effect.


Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda metilfenidatın transkraniyal manyetik stimulasyon parametrelerine etkileri

Amaç: Bu çalışmanın amacı, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan çocuklarda metilfenidatın (MPH) tedavi öncesi ve sonrası transkranial magnetik stimulasyon (TMS) parametreleri üzerine etkisini incelemektir.

Yöntem: Yaşları 7 ila 13 arasında değişen, 24 DEHB olan erkek çocukta MPH tedavisi öncesi ve sonrasında kontrlateral sessiz period (CSP), servikal latans (CL), istirahat motor eşiği (RMT) ve santral motor iletim zamanı (CMCT) ölçümleri yapılmıştır.

Bulgular: MPH tedavisi CMCT’de anlamlı bir azalmaya yol açmıştır (p<.001). DEHB olan bireylerde RMT, CL ve CSP verilerinde tedavi öncesi ve sonrasında, anlamlı bir farklılık saptanmamıştır. Ayrıca yaş ve RMT değeri arasında anlamlı düzeyde negatif korelasyon gözlenmiş (Pearson correlation= -.47; p=.03), diğer TMS parametrelerinde anlamlı bir korelasyon bulunmamıştır.

Sonuç: Santral motor iletim zamanı (CMCT); eksitasyon, kortikal hücrelerin bilgi işleme ve kortikospinal traktus yolu ile aksonal iletim zamanı sürelerini içermektedir. MPH çok kısa bir süre içinde aksonal myelinleşmeyi ve CL’ı etkiliyemeyeceği için CMCT’deki azalma, MPH tedavisinin kortikal hücrelerin bilgi işleme sürecinde ortaya çıkardığı değişimler ile ilişkili olabilir. Önceki çalışmalar, bilgi işleme sürecinin MPH ile artırılabileceğini belirtmekle birlikte; MPH etkisi altında CMCT ve bilgi işleme süreci arasındaki ilişkiyi inceleyen daha fazla araştırmaya gerek vardır.

Files
EISSN 2475-0581