Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Original Papers

Relationship of personality trait impulsivity with clinical variables in male alcohol-dependent inpatients

1.

Bakirkoy Training and Research Hospital for Psychiatry Neurology and Neurosurgery, Research, Treatment and Training Center for Alcohol and Substance Dependence (AMATEM), Istanbul - Turkey

2.

Bakirkoy State Hospital for Mental Health and Neurological Disorders, Alcohol and Drug Research, Treatment and Training Center (AMATEM), Istanbul, Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2009; 19: 15-23
Read: 730 Downloads: 462 Published: 01 March 2021

Objective: The aim of this study was to evaluate the correlation of personality trait impulsivity with different psychopathologies and severity of alcohol-related problems among male alcohol dependent inpatients.

Method: The following tests were administered to 176 male alcohol dependent inpatients: “Impulsiveness” subscale of the Temperament and Character Inventory, State-Trait Anxiety Inventory, Beck Depression Inventory, Toronto Alexithymia Scale, Dissociative Experiences Scale, Symptom Checklist-Revised, and Michigan Alcoholism Screening Test.

Results: Mean score of personality trait impulsivity was higher among those with early onset alcoholism, suicide attempt history, depression, state anxiety, trait anxiety, alexithymia, and dissociative taxon membership. Personality trait impulsivity showed mild negative correlation with age at first alcohol use, mild positive correlations with depression and dissociation scores and moderate correlations with other scales used in the present study. No significant correlations were found with age, duration of education, and duration of regular alcohol use. The severity of trait anxiety and problems related to alcohol use were the only predictors of impulsivity in regression model.

Conclusions: Although personality trait impulsivity might be related to early onset alcoholism, suicide attempt history, and a broad range of psychopathology, only trait anxiety and severity of alcohol-related problems predicted impulsiveness. Since this was a study in cross-sectional design, the question of causal relationship between impulsivity and trait anxiety or problems related to alcohol use still remains unanswered and need further research.


Yatarak tedavi gören erkek alkol bağımlılarında dürtüsellik kişilik özelliği ile klinik değişkenlerin korelasyonu

Amaç: Bu çalışmanın amacı, yatarak tedavi gören erkek alkol bağımlılarında kişilik özelliği dürtüselliğin farklı psikopatolojiler ve alkolle ilişkili sorunların şiddeti ile ilişkisini değerlendirmektir. Yöntem: Mizaç ve Karakter Envanterinin “Dürtüsellik” alt ölçeği, Durumluk ve Sürekli Anksiyete Envanteri, Beck Depresyon Envanteri, Toronto Alexitimi Ölçeği, Disosiyatif Yaşantılar Ölçeği, Belirti Tarama Listesi ve Michigan Alkolizm Tarama Testi yatarak tedavi gören 176 erkek alkol bağımlısı hastaya uygulanmıştır.

Bulgular: Dürtüsellik kişilik özelliği ortalama puanı erken başlangıçlı alkol bağımlılığı, özkıyım girişimi öyküsü, depresyon, durumsal anksiyete, sürekli anksiyete, aleksitimi ve disosiyasyon takson üyeliği olanlarda daha yüksekti. Dürtüsellik kişilik özelliği alkol kullanmaya başlanılan yaş ile düşük düzeyde negatif ilişki gösterirken, depresyon ve dissosiyasyon puanları ile düşük düzeyde doğrusal ilişki ve çalışmada kullanılan diğer ölçekler ile orta düzeyde doğrusal ilişki göstermiştir. Yaş, eğitim süresi ve düzenli alkol kullanmaya başlama yaşı ile ise anlamlı korelasyon saptanmamıştır. Sürekli anksiyete ve alkolle ilişkili sorunların şiddeti regresyon modelinde dürtüselliği belirleyen yegane değişkenler olmuştur.

Sonuç: Dürtüsellik erken başlangıçlı alkolizm, özkıyım girişimi ve geniş psikopatoloji boyutları ile ilişkili olabilse de, dürtüselliğin belirleyicileri sadece sürekli anksiyete ve alkolle ilişkili sorunların şiddeti olmuştur. Bu bir kesitsel çalışma olduğundan, dürtüsellik ile sürekli anksiyete ve alkolle ilişkili sorunların şiddeti arasındaki nedensel ilişkiye açıklık getirmemekte ve daha ileri değerlendirme gerektirmektedir.

Files
EISSN 2475-0581