Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Original Papers

Relationship of Cloninger’s personality dimensions with alcohol craving in male alcohol dependent inpatients

1.

Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, AMATEM, İstanbul-Turkey

2.

Treatment Research Center, University of Pennsylvania

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2009; 19: 373-381
Read: 667 Downloads: 467 Published: 03 March 2021

Objective: Alcohol craving is described as a strong urge to drink alcohol. Personality traits are believed to have an important role for individual differences related with alcohol craving. The aim of this study was to determine relationship of Cloninger’s personality dimensions with alcohol craving in male alcohol dependent inpatients.

Method: The study was conducted with hospitalized patients between July 2007 and February 2008 at Bakirkoy State Hospital for Mental Health and Neurological Disorders, AMATEM (Alcohol and Drug Research, Treatment and Education Center) in Istanbul. One hundred and three inpatients diagnosed as having alcohol dependence were included in the study. They were given sociodemographic form, PENN Alcohol Craving Scale (PACS), Temperament and Character Inventory (TCI), anxiety and depression subscales of the Symptom Checklist-Revised (SCL-90-R) and Michigan Alcohol Screening Test (MAST).

Results: PACS total score showed positive correlation with Cloninger’s personality dimension of novelty seeking, whereas negative correlations were found with directedness and cooperativeness. PACS also showed positive correlation with anxiety, depression, and MAST scores. All these correlations were mild in degree (r<0.50). In linear regression model novelty seeking and depression predicted craving scores (F=8.89, df=1,101, R2 =0.13). When subscales of TCI were included in the linear regression model as independent variables instead of the personality dimensions, lower scores from “congruent second nature” subscale was the only predictor of craving (F=17.40, df=1,101, R2 =0.14).

Discussion: Results which were obtained in this study suggests that the NS, together with negative affect, are important personality dimensions related with craving in male alcohol dependent inpatients. Low “congruent second nature,” in other words “bad habits” seems to be most important personality trait related with craving severity.


Yatarak tedavi gören erkek alkol bağımlısı hastalarda Cloninger’in kişilik boyutlarının alkol aşermesi ile ilişkisi

Amaç: Alkol aşermesi, alkol kullanmak için güçlü bir subjektif dürtü olarak tanımlanmaktadır. Alkol aşermesi ile ilgili ortaya çıkan bireysel farklılıklarda kişilik yapısının önemli rol oynayabileceği düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı, yatarak tedavi gören alkol bağımlılarında kişilik özelliklerinin alkol aşermesi ile ilişkisinin değerlendirilmesidir.

Yöntem: Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alkol Madde Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi’ne (AMATEM) Temmuz 2007–Şubat 2008 tarihleri arasında yatarak tedavi gören hastalar çalışma kapsamına alındı. DSM-IV tanı ölçütlerine göre alkol bağımlılığı tanısı konan 103 hasta çalışma örneklemini oluşturdu. Hastalar sosyodemografik soru formu yanısıra, PENN Alkol Aşerme Ölçeği (PAAÖ), Mizaç ve Karakter Envanteri (MKE), Belirti Tarama Listesi’nin (SCL-90) anksiyete ve depresyon alt ölçekleri ve Michigan Alkolizm Tarama Testi (MATT) ile değerlendirildi.

Bulgular: PAAÖ toplam puanı Cloninger’in kişilik boyutlarından yenilik arayışı ile pozitif korelasyon gösterirken, kendi kendini yönetme boyutuyla ve iş birliği yapma boyutu ile negatif korelasyon saptandı. Ayrıca PAAÖ anksiyete, depresyon ve MATT puanları ile pozitif korelasyon göstermiştir. Saptanan tüm korelasyonlar zayıf düzeydedir (r<0.50). Linear regresyonda alkol aşerme şiddetini belirleyen değişkenler yenilik arayışı ve depresif belirtiler olmuştur (F=8.89, df=1,101, R2=0.13). Bağımsız değişken olarak MKE’nin kişilik boyutları yerine alt ölçekleri alındığında linear regresyon modelinde “uyumlu ikincil huylar” alt ölçeğinden düşük puan alma aşermenin tek belirleyicisi olmuştur (F=817.40, df=1,101, R2=0.14).

Tartışma: Bu çalışmanın sonuçları, erkek alkol bağımlılarında olumsuz duygulanım ile birlikte yenilik arayışının aşerme üzerinde etkisi olan önemli bir kişilik boyutu olduğunu düşündürmektedir. Düşük “uyumlu ikincil huylar” yani “kötü huylar” ise aşerme şiddeti ile ilişkili en önemli kişilik özelliği olarak görünmektedir.

Files
EISSN 2475-0581