Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
POSTER PRESENTATIONS

Psychosis developed after encephalitis: A case report

1.

Department of Psychiatry, Gulhane Military Medical Faculty, Ankara - Turkey

2.

Department of Psychiatry, Gulhane School of Medicine, Ankara - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2012; 22: Supplement S122-S122
Keywords : encephalitis, psychosis
Read: 672 Downloads: 437 Published: 22 March 2021

Here, we aimed to present a case of psychotic disorder developed after encephalitis. A 21 years old male, was brought to hospital because of high fever. He had concomitant epileptic seizures, and been examined by neurologist and infectious diseases specialist. The patient was hospitalized in the intensive care unit upon lumbar puncture finding of 1000 Hc/ml 100% mn with the diagnosis of viral encephalitis. Ceftriaxone and acyclovir were started, additional to carbamazepine 800 mg/day for seizures. He had been kept hospitalized for a month. According to the MRI, assessed by neurologist; lesions influenced both temporal and frontal lobes in tune to viral encephalitisdiagnosis. The psychiatric examination was done; orientation was limitted, speaking was disorganized, behaviors were agitated, affect was restricted and sometimes improper, thought content was shallow, and there was perseverations. Patient were followed up for a diagnosis of organic psychosis. Risperidon 4 mg/day and biperiden 2 mg/day were started for the treatment, and by the end of 15 days, psychiatric examination findings and behavioral pathologies declined. One month later, he was discharged with residual symptoms. Anti -NMDAR encephalitis is a rare, recently defined autoimmune clinical entity associated with atypical clinical manifestations. Our case, predominantly involves encephalitis at frontal and temporal lobes. Acute renal failure and toxic metabolic disorders may also cause a similar picture. Differential diagnosis should be considered for such cases.


Ensefalit sonrası gelişen psikotik bozukluk: Bir olgu sunumu

Biz bu yazıda ensefalit sonrası gelişen psikotik bozukluk olgusunu sunmayı amaçladık. Olgu 21 yaşında bekar erkek hasta. Ateş yüksekliği nedeniyle hastaneye başvurmuş. Epileptik nöbet geçirmesi üzerine nöroloji ve enfeksiyon hastalıkları tarafından değerlendirilen hasta yapılan LP sonucunda 1000 Hc/ml %100 mn saptanması üzerine viral ensefalit tanısı ile yoğun bakıma yatırılmış. Seftriakson + asiklovir tedavisi ile karbamazepin 800 mg/gün tedavisi başlanmış. Bir ay hospitalize edilmiş. Nöroloji tarafından değerlendirilen MR sonucuna göre; her iki temporal ve frontal lobu tutan viral ensefalitle uyumlu lezyonlar saptanmış. Yapılan psikiyatrik muayenesinde konuşma dezorganize, davranışları ajite, duygulanım kısıtlı ve zaman zaman uygunsuz, perseverasyonları mevcut, düşünce içeriği sığ olarak değerlendirildi. Hasta organik psikoz tanısıyla takip edildi. Risperidon 4 mg/gün ve biperiden 2 mg/gün tedavisi verilen hastanın 15 günlük tedaviden sonra ruhsal muayene bulguları ve davranış patolojileri geriledi. Bir ay sonra rezidüel bulgularla taburcusu yapıldı. Anti-NMDAR ensefaliti nadir izlenen, atipik klinik bulgular sergileyen, otoimmün klinik bir tablo olarak tanımlanmaktadır. Olgumuzda daha çok frontal ve temporal lobu ilgilendiren ensefalit tablosu söz konusudur. Benzer tabloya akut böbrek yetmezliği, toksik metabolik bozukluklar da neden olabilmektedir. Ayırıcı tanısında bu tablolar da göz önünde tutulmalıdır.

Files
EISSN 2475-0581