Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Original Papers

P50 sensory gating in children and adolescents with ADHD and effects of methylphenidate administration on P50 sensory gating

1.

Department of Child and Adolescent Psychiatry, Gulhane School of Medicine, Ankara-Turkey

2.

Neurologist, Professor of Neurology, Department of Neurology, Gulhane School of Medicine, Ankara-Turkey

3.

Asistant Professor of Psychiatry, Department of Psychiatry, Gulhane School of Medicine, Ankara-Turkey

4.

Residence, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Gulhane School of Medicine, Ankara-Turkey

5.

Asistant Professor, Department of Neurology, Gulhane School of Medicine, Ankara-Turkey

6.

Psychiatrist, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Gulhane School of Medicine, Ankara-Turkey

7.

Professor of Neurology, Department of Neurology, Gulhane School of Medicine, Ankara-Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2011; 21: 42-48
DOI: 10.5350/KPB-BCP201121107
Read: 1235 Downloads: 524 Published: 25 February 2021

Objective: The P50 is thought to reflect a sensory gating mechanism and prevent information overload in humans. Failure to inhibit the P50 auditory event evoked response can occur in attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) patients. The aims of the present study were to examine the inhibition of the P50 auditory event evoked potential and the effects of methyphenidate administration on P50 parameters in children and adolescents diagnosed with ADHD.

Methods: Twenty-two drug-free subjects, aged 9-14, who were diagnosed with ADHD (the combined type) according to the DSM-IV criteria, and 18 mentally and physically healthy subjects, aged 9-12, were included in the study. First, P50 parameters were measured in drug-free ADHD subjects and healthy controls. Following this measurement, 10 mg of methylphenidate was administered to the ADHD group. The P50 measurement was repeated 1 hour following methylphenidate administration in the ADHD subjects. The healthy control group was not re-examined.

Results: A significant difference was found in P50 test latency, test amplitude, and P50 ratio values between the ADHD group and healthy controls. Significant differences were also found in conditioning latency, test latency, test amplitude, and P50 ratio values between before and after methyphenidate administration in the ADHD group.

Conclusions: The results of the present study point out an association between P50 and ADHD and they also show that methyphenidate administration increases the P50 suppression level. Since, this is the first study evaluating sensory gating in children and adolescents with ADHD, it should be considered as a preliminary study. Further studies with large study samples are warranted.


Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanılı çocuk ve ergenlerde P50 duyusal kapılama ve metilfenidat tedavisinin P50 duyusal kapılama üzerine etkisi

Amaç: P50 ölçümünün duyusal kapılama mekanizmasını yansıttığı ve insanlarda aşırı bilgi yüklenmesini önlediği düşünülmektedir. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) hastalarında P50 işitsel olayla ilişkili yanıtın baskılanmasında yetersizlik olabilir. Bu araştırmanın amaçları P50 işitsel olayla ilişkili yanıtın baskılanmasını ve DEHB tanılı çocuk ve ergenlerde metilfenidat tedavisinin P50 parametreleri üzerine olan etkilerinin ortaya konmasıdır.

Yöntem: Araştırmaya DSM-IV tanı ölçütlerine göre DEHB (bileşik tip) tanısı konmuş, 9-14 yaşları arasında ilaç tedavisi verilmeyen 22 çocuk ve ergenle, 9-12 yaşları arasında zihinsel ve bedensel olarak sağlıklı 18 çocuk alınmıştır. Öncelikle ilaç tedavisi verilmeyen DEHB ve kontrol grubunda P50 değerleri ölçüldü. Bu ölçüm sonrası DEHB grubuna 10 mg metilfenidat verildi ve 1 saat sonra DEHB grubunda P50 ölçümü tekrarlandı. Kontrol grubunda P50 uygulaması tekrarlanmadı.

Bulgular: DEHB ve sağlıklı kontrol grubu arasında P50 test latansı, test amplitütü ve P50 oranları açısından belirgin düzeyde anlamlı fark saptanmıştır. DEHB grubunda metilfenidat öncesi ve metilfenidat verildikten sonra yapılan ölçümlerde koşullanma latansı, test latansı, test amplitütü ve P50 oranları açısından belirgin düzeyde anlamlı fark bulunmuştur.

Sonuç: Bu araştırmanın sonuçları DEHB ile P50 arasında bir ilişki olduğuna ve metilfenidat uygulanmasının P50 baskılanma düzeyini artırdığına işaret etmektedir. Bu araştırma DEHB olan çocuk ve ergenlerde duyusal kapılamayı değerlendiren ilk çalışma olduğundan bir ön çalışma olarak görülmeli dir. Bu nedenle daha geniş örneklem sayılı araştırmalara gereksinim olduğu düşünülmektedir.

Files
EISSN 2475-0581