Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Case Report

Four bipolar cases treated with quetiapine during pregnancy

1.

Bakirkoy Research and Training Hospital for Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry, Istanbul - Turkey

2.

Canakkale Onsekiz Mart University School of Medicine, Department of Psychiatry, Canakkale - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2014; 24: 391-395
DOI: 10.5455/bcp.20140714030311
Read: 769 Downloads: 504 Published: 16 February 2021

Bipolar disorder is a disease that typically begins in adolescence and early adulthood, namely during the reproductive period. The treatment of female cases during their reproductive years is very important because of the teratogenic effects of psychotropic drugs. It has been stated that the use of classical antipsychotics during pregnancy was not associated with congenital malformations or low birth weight. While all drugs pass through the placenta, quetiapine shows the lowest degree of placenta transit of all the antipsychotics. Studies with animals have not showed any teratogenic effect. Even though studies with humans are very limited with respect to embryonic/ fetal risk assessment, recent studies have shown no increased risk of birth defects in quetiapine exposed babies and when compared to other treatment alternatives, quetiapine can be used safely in pregnancy. In this article, we report that no negative data has been found in terms of teratogenicity or perinatal complications in the cases of four pregnant women being treated with quetiapine in the manic and depressive episodes of bipolar disorder and it is also reported that quetiapine can reliably be used during pregnancy.


Gebelik döneminde ketiapin ile tedavi edilen dört bipolar olgu

Bipolar bozukluğu tipik olarak adölesan ve erken erişkinlik döneminde yani reprodüktif dönemde başlayan bir hastalıktır. Bu nedenle üreme çağındaki kadın hastaların tedavisi, kullanılan psikotrop ilaçların birçoğunun teratojen olması nedeniyle önemlidir. Gebelikte klasik antipsikotik kullanımının konjenital malformasyon ve ölüm riskini artırmadığı ve doğum kilosunu etkilemediği bildirilmiştir. Bütün ilaçlar plasenta yoluyla bebeğe geçmekle birlikte, antipsikotikler içinde en az plesental geçiş gösteren ilaç ketiapindir. Deney hayvanlarında yapılan çalışmalarda teratojenik olmadığı yönünde sonuçlar elde edilmiştir. İnsandaki çalışmalar embriyonik/ fetal risk değerlendirmesi açısından kısıtlı olmasına rağmen son dönemdeki çalışmalar, gebelik döneminde ketiapine maruz kalan bebeklerde doğum defekti görülme riskinin artmadığı ve diğer antipsikotik ilaçlarla karşılaştırıldığında gebelikte güvenilir olabileceğini göstermektedir. Bu yazıyla bipolar bozukluğu manik veya depresif dönemde ketiapin tedavisi alan dört gebe olguda teratojenite ve perinatal komplikasyon riski açısından herhangi olumsuz bir veriye rastlanmadığı ve gebelik döneminde ketiapin kullanımının güvenilir olabileceğini bildirilmektedir.

Files
EISSN 2475-0581