Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Original Papers

Effectiveness and tolerability of aripiprazole in a real-world outpatient population of youth

1.

Department of Child & Adolescent Psychiatry, Ege University, School of Medicine, Izmir - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2012; 22: 225-234
DOI: 10.5455/bcp.20120703061927
Read: 806 Downloads: 500 Published: 24 February 2021

Objectives: To identify the pattern of initiation for offlabel use of aripiprazole among adolescent outpatients; determine whether or not aripiprazole is effective and tolerable for the treatment of adolescents with a wide range of psychiatric symptoms and disorders or not.

Methods: Medical charts were retrospectively reviewed for the effectiveness and tolerability of aripiprazole. The Clinical Global Impression Scale (CGI), the Brief Symptom Inventory (BSI), and the Extrapyramidal Symptom Rating Scale were used.

Results: The data were available on 31 patients. The sample consisted of mostly females (87.1%). The mean age was 16.38±1.14 years, and the ages range was 15-19 years. Twenty-one patients (67.8%) had at least one comorbid disorder. The most common comorbid disorder was major depressive disorder. The mean initial dosage of aripiprazole was 4.83±3.59 mg (2.50 mg - 20.00 mg), and the mean endpoint dosage was 8.62±3.46 mg (2.50 mg - 15.00 mg). The mean duration of aripiprazole medication was 19.56±1.23 months (range: 4-48 months). Endpoint CGI-S scores were significantly lower compared with baseline CGI-S score (p<0.001). Similarly, the difference between depression severity (z=-3.232; p=0.001), anxiety severity (z=-3.004; p=0.003), hostility severity (z=-3.207; p=0.001), psychoticism severity (z=-1.973; p=0.049), and paranoid ideation severity (z=2.733; p=0.006) scores were statistically significant. The difference between the baseline and endpoint BSI Global Indices of distress scores were found to be statistically significant (The Global Severity Index: z=-2.987; p=0.003, the Positive Symptom Distress Index: z=-3.435; p=0.001, and the Positive Symptom Total: z=-3.023; p=0.003). Six cases (20.0%) discontinued the treatment. The most frequent adverse effects were asthenia (50.0%), somnolence (42.9%), and dizziness (39.30%). The most severe extrapyramidal symptoms were: impression of slowness or weakness, difficulty in carrying out routine tasks (11.5%), and tonic muscular contractions localized to one or several muscle groups, particularly in the throat, neck or back (11.5%). None of the cases had abnormal involuntary movements (dyskinesia) of the extremities or trunk.

Conclusion: Aripiprazole was well tolerated and effective in our clinical practice and appears to be a safe and efficacious alternative in adolescents. However, a prospective clinical trial with a randomized controlled design is warranted.


Günlük uygulamada ayaktan tedavi gören bir ergen hasta popülasyonunda aripiprazolün etkinlik ve tolerabilitesi

Amaç: Ayaktan tedavi edilen ergen hastalarda aripiprazolün endikasyon dışı kullanım özelliklerini belirlemek ve geniş bir yelpazede ruhsal belirti ve bozukluk gösteren ergenlerin tedavisinde aripiprazolün etkinliğini ve tolerabilitesini saptamaktır.

Yöntem: Hasta dosyaları geriye dönük kayıt taraması yöntemiyle değerlendirilmiştir. Klinik Global izlenim (KGİ) ölçekleri, Kısa Semptom Envanteri (KSE) ve Extrapyramidal Belirtileri Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır.

Bulgular: Otuz bir hastanın verisine ulaşıldı. Örneklemin çoğu kız hastadan oluşmaktadır (%87.1). Ortalama yaş 16.38±1.14’dir ve 15-19 yaş arasındadır. Hastaların %67,8’inin en az bir komorbid bozukluğu vardır. En sık komorbid bozukluk, major depresif bozukluktur. Aripiprazolün ortalama başlangıç dozu 4.83±3.59 mg’dır (ranj:2,5-20 mg/ gün) ve son vizitteki ortalama doz 8.62±3.46 mg’dır. (ranj:2,5-15 mg/ gün). Ortalama aripiprazol tedavi süresi 19.56±1.23 aydır (ranj:4-48 ay). Son vizit KGİ şiddet puanları, başlangıç puanlarına göre anlamlı derecede daha düşüktür (p<0.001). Benzer şekilde, KSE depresyon (z: -3.232; p:0.001), KSE anksiyete (z: -3.004; p:0.003), KSE hostilite (z:-3.207; p:0.001), KSE psikotisizm (z: -1.973; p:0.049), and KSE paranoid düşünceler (z:2.733; p:0.006) alt ölçek puanları istatiksel açıdan anlamlı farklılık göstermiştir. KSE Global Rahatsızlık Ölçek puanları arasında da, istatiksel açıdan anlamlı farklılık bulunmuştur (Rahatsızlık ciddiyeti indeksi: z: -2.987; p:0.003, Semptom rahatsızlık indeksi: z:-3.435; p:0.001 ve Belirti toplamı: z: -3.023; p:0.003). Altı hasta ilaç tedavisini kesmiştir. En sık istenmeyen etkiler yorgunluk (%50.0), uyuşukluk hali (%42.9) ve sersemliktir (%39.30). En şiddetli ekstrapiramidal belirtiler yavaşlık ve zafiyet olduğu izlenimi, günlük işleri yapmada güçlük (%11.5) ve bacakta, sırtta veya boyunda kramp ya da ağrı (%11.5)’dır. Olguların hiçbirinde bedende veya uzuvlarda anormal istem dışı hareketler saptanmamıştır.

Sonuç: Aripiprazol, hastalar tarafından klinik pratiğimizde oldukça iyi tolere edilmiştir ve ayaktan tedavi edilen ergenlerde güvenli ve etkili bir seçenek olarak görünmektedir. Ancak, ileriye dönük randomize kontrollü çalışmaların yapılması gereklidir.

Files
EISSN 2475-0581