Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Original Papers

Descriptive features of depressive disorder patients with who have committed suicide by drug overdose

1.

Council of Forensic Medicine, Istanbul - Turkey

2.

Istanbul University-Cerrahpasa, Department of Psychiatry, Istanbul

3.

Istanbul University Cerrahpasa Faculty of Medicine, Department of Psychiaty, Istanbul - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2013; 23: 155-161
DOI: 10.5455/bcp.20120412022107
Read: 657 Downloads: 443 Published: 19 February 2021

Objective: The goal of this study was to determine the drugs of choice, the preferred routes of administration and the time to death among depressive disorder patients who have committed suicide by drug overdose.

Methods: Thirty-one patients were included in this study, 13 females and 18 males, who had committed suicide by drug overdose, had a major depression, and had active drug substances detected in post-mortem samples. The drugs detected after autopsy were categorized into 3 groups: “containing only anti-depressant”, “containing other than antidepressant” and “containing a mixture of anti-depressant(s) and drug(s) of another ATC class”. According to the results of the autopsies, 35 kinds of drugs were found in post mortem samples of blood, urine and/or tissues. The 35 kinds of drugs used for suicide were found to be used either solely or as a combination of 2 to 6 different drugs. Only 4 cases out of 31 had cocktails of 4 types or more. Thus, we categorized the combinations of drugs during the statistical evaluation in three classes as “single”, “duo” and “three or more (≥ 3)”.

Results: In both sexes, the number of suicides was higher in the “containing other than anti-depressant” group. However, there was no statistically significant difference between the genders according to drug groups. The “containing other than anti-depressant” group of drugs was preferred as a “single” or “duo” combination. The “containing a mixture of anti-depressant(s) and drug(s) of another ATC class “ group was preferred as a “three or more ≥ 3” combination. There was a statistically significant difference between the drug combinations in reference to drug groups (p=0.05). Sixteen patients were found dead on the same day as the overdose and 15 patients died after intensive care treatment. Among the patients who committed suicide by using a member of the “containing only antidepressant” drug group, the number of patients who were found dead on the same day as the overdose was more than the number of patients who died after intensive care treatment. However, there is no statistically significant difference between drug groups in reference to the time to death.

Conclusion: The most common or most lethal drugs that cause intoxication should be stringently controlled. When the effects of therapeutic doses are explained during informed consent, the patients should be informed about the consequences when drugs are taken concomitantly. Patients with a depression diagnosis can be dispensed medications in counted unit doses, instead of the whole box. In this case, the remaining part in the box should be kept in a safe place with restricted access for the patient, if necessary. Patients with diabetes should also be closely observed and evaluated for depression.


Adli Tıp Kurumu’nca incelenen ilaçla intihar eden depresif bozukluk tanılı hastaların tanım- layıcı özellikleri

Amaç: Depresif bozukluk tanılı ilaçla intihar eden olguların hangi tür ilaçları ne şekilde aldığı ve yaklaşık olarak ne kadar süre sonra öldüklerini ortaya koymak amaçlandı.

Yöntemler: İlaçla intihar ettiği tespit edilen aynı zamanda major depresyon hastası olan ve otopsilerinde içtikleri ilaca ait etken madde bulunan 13 kadın ve 18 erkek toplam 31 olgu çalışmaya dahil edildi. Her bir otopside tespit edilen ilaçlar; “yalnızca antidepresan içerenler”, ”hiç antidepresan içermeyenler” ve “ en az bir antidepresan ilaçla birlikte diğer grup ilaçlardan en az birini içeren (karışık)” olmak üzere 3 grupta ele alındı. Otopsi sonuçlarına göre olguların kan, idrar ve/veya vücut dokularında 35 çeşit ilaç tespit edildi. İntihar amaçlı kullanılan 35 çeşit ilacın tekli, ikili, üçlü, dörtlü, beşli ve altılı kombinasyonlar halinde kullanıldığı tespit edildi. 31 olgu içinde yalnızca 4 olguda 4 ve daha fazla sayıda ilaç kombinasyonu vardı. Bu yüzden istatistiksel olarak değerlendirme yapılırken ilaç kombinasyonları; “Tekli”, “İkili” ve “≥ 3’lü” olmak üzere 3 farklı şekilde ele alındı.

Bulgular: Her iki cinsiyette de antidepresan içermeyen grupla intihar sayısı fazladır. Ancak ilaç gruplarına göre cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır. Tek ilaçla ve ikili kombinasyonlarla intiharlarda daha çok antidepresan içermeyen grup tercih edilmiştir. ≥ 3’lü kombinasyonlarda daha çok hem antidepresan içeren hem de antidepresan olmayan ilaçları içeren yani karışık grup tercih edilmiştir. İlaç gruplarına göre ilaç kombinasyonları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmaktadır (p=0,05). Onaltı olgu aynı gün içerisinde ölü bulunmuş, 15 olgu ise yoğun bakım tedavisi gördükten sonra ölmüştür. Yalnızca antidepresan içeren grupla intihar eden olgularda aynı gün içerisinde ölü olarak bulunanların sayısı, yoğun bakım tedavisi gördükten sonra ölenlerin sayısından fazladır. Ancak ilaç gruplarına göre ölüm zamanları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık bulunmamaktadır.

Sonuç: En sık veya en öldürücü zehirlenmeye neden olduğu gözlenen ilaçların daha sıkı denetim ve gözetimle kontrol altında tutulması gerekmektedir. Aydınlatılmış onam alınırken nasıl ki ilacın terapötik dozdaki etkileri anlatılıyor ise, ilaç paketindeki ilaçların tamamının tek seferde alındığı taktirde nasıl sonuçlar doğuracağı konusunda da hastanın bilgilendirilmesi gerekmektedir. Depresyon hastalarına ilaçları kutu halinde verilmeyip sınırlı sayıda verilebilir. Bu durumda diğer ilaçların da gerekirse şifreli kasada saklanması gerekmektedir. Diabet hastalarının depresyona girip girmediği konusu da ayrıca yakından takip edilip değerlendirilmelidir.

Files
EISSN 2475-0581