Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
POSTER PRESENTATIONS

Delusional disorder induced by chronic subdural hematoma

1.

Abant İzzet Baysal University, İzzet Baysal Medical Faculty, Department of Psychiatry, Bolu - Turkey

2.

Erciyes University, Medical Faculty, Department of Psychiatry, Kayseri - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2012; 22: Supplement S62-S62
Read: 770 Downloads: 432 Published: 26 March 2021

Chronic Subdural Hematoma (CSH) may occur in elder people and lead to symptoms of dementia, delirium, convulsion and various psychiatric consequences and disorders. In current case presentation, a 77 years old male patient, who was referred due to a judicial case by Prosecution office to our clinic, will be addressed. During the interview, the patient stated that he did not know, why he was referred to the hospital. He had no complaint and he fired a gun into air and sought help since he was afraid of terrorists wandering around his house. He added that terrorists have strolled around his house for several months. He stated that he learned on TV about those terrorists, who killed soldiers and wanted to invade his house and kill him too. He also stated that he fired his gun into air in order to frighten terrorists and later, military police came to arrest him and they referred him to the hospital. There was no particularity in personal and familial histories. Laboratory tests were normal. Mental status examination indicated following. He was conscious and orientation was full; mood was euthymic; he had persecutive and reference delusions in the content of thought. Patient did not specify perception defect. Abstract thinking and short- and long-term memories were normal. Judgment and reasoning impaired in delusional areas. Sleep and appetite were normal. Risperidon 1 mg/d was started for preliminary diagnosis of delusional disorder. No change occurred in delusions. CSH was found in cranial CT and MRI. Neurosurgery department was consulted and subdural hematoma was drained. Clinical picture rapidly improved in postoperative period. Patient was discharged in full remission at Day 21. When this case and the knowledge obtained from the literature are examined, it is obvious that chronic subdural hematoma might lead to psychiatric symptoms. Therefore, organic etiologies should be well investigated and all tests and studies should be carefully considered when diagnosis is made in elder people even if symptoms are mild.


Kronik subdural hematoma bağlı gelişen sanrısal bozukluk

Kronik subdural hematom yaşlılarda minör kafa travmasına bağlı gelişebileceği gibi, kendiliğinden de meydana gelebilir. Yaşlılarda demans bulguları, deliryum, konvülziyon ve çeşitli psikiyatrik bulgu ve bozuklukların görülmesine neden olabilir. Bu sunumda adli vaka olarak savcılık tarafından kliniğimize sevk edilen yetmiş yedi yaşında erkek hastadan bahsedilecektir. Hasta görüşme esnasında niye hastaneye getirildiğini bilmediğini, herhangi bir şikayetinin olmadığını, evinin çevresinde gezen teröristlerden korktuğu için havaya ateş ederek yardım çağırdığını söyledi. Bu teröristlerin birkaç aydır evinin etrafında dolaştığını, askerleri öldürdüklerini tv’den öğrendiğini, kendi evini ele geçirmek istediklerini ve kendisini öldürmek istediklerini söyledi. Teröristleri korkutmak için havaya ateş ettiğini ve sonra jandarmaların gelip kendisini önce karakola sonra hastaneye getirdiklerini belirtti. Özgeçmiş ve soygeçmişinde özellik yoktu. Rutin laboratuvar incelemeleri normal değerlerdeydi. Mental durum muayenesinde bilinci açık, oryantasyonu tam, duygulanımı ötimik olup, düşünce içeriğinde persekütif ve referans hezeyanları mevcuttu. Algı kusuru tarişemiyordu. Dikkati, konsantrasyonu, soyut düşünmesi, yakın ve uzak hafızası normaldi. Yargılama ve muhakeme sanrısal alanlarda bozulmuştu. Uykusu ve iştahı normaldi. Sanrısal bozukluk ön tanısı ile risperidon 1mg/g başlandı. Hastanın hezeyanlarında değişiklik olmadı. Kranial CT ve MR da kronik subdural hematom tespit edildi. Beyin cerrahisi ile konsülte edilen hastanın subdural hematomu boşaltıldı. Operasyondan sonra klinik tablosu hızla düzeldi. Hasta yatışının yirmi birinci günü tam remisyonda taburcu edildi. Bu vakayı ve literatür bilgilerini birlikte değerlendirdiğimizde kronik subdural hematomun psikiyatrik belirtilere yol açabileceği görülmektedir. Bu nedenle yaşlılarda, semptomlar hafif bile olsa organik etyolojilerin çok iyi araştırılması ve bütün tetkiklerin dikkatlice yapılması gerekmektedir.
 

Files
EISSN 2475-0581