Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Original Papers

Decreased leptin levels in antisocial personality disorder patients

1.

Etimesgut Military Hospital, Ankara - Turkey

2.

Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2013; 23: 72-76
DOI: 10.5455/bcp.20130127022613
Read: 691 Downloads: 465 Published: 19 February 2021

Background: Leptin has attracted considerable interest in psychiatric disorders. It is expressed in the brain and an interaction between leptinergic and serotonergic systems has been demonstrated. Growing evidence now points to leptin as an important mediator in stress reactions and it has been postulated to modulate synaptic plasticity.

Objective: In this study, our aim was to evaluate serum leptin levels in patients with antisocial personality disorder.

Methods: The study included 72 patients and 75 controls. The patients met the fourth Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders IV criteria for antisocial personality disorder. The HARE Psychopathy Checklist was performed and serum leptin was measured.

Results: Mean serum leptin levels were significantly lower in patients than in healthy controls. Leptin levels were inversely correlated with the severity of antisocial personality disorder, as rated by the HARE Psychopathy Checklist.

Conclusion: Our research points to a possible relationship between antisocial personality disorder and serum leptin levels. Further studies are needed to describe the exact roles of leptin in antisocial personality disorder.


Antisosyal kişilik bozukluğu hastalarında azalmış leptin düzeyleri

Giriş: Leptin psikiyatrik bozukluklarda oldukça büyük ilgi çekmiştir. Leptin beyinde eksprese edilmiş ve leptinerjik ve serotonerjik sistemler arasında bir etkileşim gösterimiştir. Artan kanıtlar leptinin stres reaksiyonlarında önemli bir mediatör olduğunu işaret etmektedir ve sinaptik plastisiteyi modüle ettiği ileri sürülmüştür.

Amaç: Bu çalışmada, amacımız antisosyal kişilik bozukluğu olan hastalarda serum leptin düzeylerini değerlendirmektir.

Yöntem: Çalışmaya 72 hasta ve 75 sağlıklı kontrol alınmıştır. Hastalar DSM-IV antisosyal kişilik bozukluğu tanı kriterlerini karşılamıştır. HARE Psikopati Kontrol Listesi uygulanmış ve serum leptin düzeyleri ölçülmüştür.

Bulgular: Hastalarda ortalama serum leptin düzeylerisağlıklı kontrollerden anlamlı düzeyde daha düşüktü. Leptin düzeyleri HARE Psikopati Kontrol Listesi ile derecelendirilen antisosyal kişilik bozukluğu şiddetiyle ters orantılı olarak ilişkiliydi.

Sonuç: Bizim çalışmamız antisosyal kişilik bozukluğu ve serum leptin düzeyleri arasında olası bir ilişkiyi göstermektedir. Antisosyal kişilik bozukluğunda leptinin kesin rollerini açıklayacak ileri çalışmalar gereklidir.

Files
EISSN 2475-0581