Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
POSTER PRESENTATIONS

Comorbidity of Body Dysmorphic Disorder in Patients with Acne

1.

Department of Psychiatry, Gulhane School of Medicine, Ankara - Turkey

2.

Department of Psychiatry, Gulhane Military Medical Faculty, Ankara, Turkey

3.

Department of Psycchiatry, Gulhane Military Medical Academy, Ankara - Turkey

4.

Department of Psychiatry, Gulhane School of Medicine, Ankara-Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2012; 22: Supplement S142-S142
Read: 677 Downloads: 422 Published: 22 March 2021

Objective: Body dysmorphic disorder is a type of mental illness in which one can’t stop thinking about or exaggerating a flaw with own appearance - a physical flaw that is either minor or imagined.

Methods: 50 subjects who were diagnosed to have mild acne vulgaris and a variety of treatments have been tried but failed to provide desired result by themselves, and followed up in our dermatology clinic for 1 to 7 years, were included in this study. An 11-item screening questionnaire based on “body dysmorphic disorder” DSM-IV diagnostic criteria was applied to participants, who perceives own acne vulgaris a displeasing flaw.

Results: 84% of participants were studying in high school, colleges and universities or already graduated. Evaluation of questionnaires revealed a rather defensive attitude of all participants while responding. Participants ticked “NO” for all items except those three that were certainly not sarcastic or shaming

Conclusion: The value of self with social learning may be due to body image. Learning models, depending on the past experiences of individuals of his or her negative body perception, depending on the negative, instinctive stimulus anxiety, disgust, shame, and other negative emotional responses can be seen. Especially men and young people do not want to let others know complaints and feelings about own self, due to humiliation and shame, or do not perceive the flaw psychologically. Thus they behave defensive.


Akne hastalarında beden dismorfik bozukluğunun komorbiditesi

Amaç: Beden dismorfik bozukluğu bir kişinin gerçekte olmayan ama var olduğunu sandığı bir beden kusuru ile aşırı uğraşması ya da bir beden kusuru varsa bile bunu aşırı abartması durumudur.

Yöntem: Çalışmaya hafif derecede akne vulgaris tanısı olan, çeşitli tedaviler denenmesine rağmen kendilerince istenilen sonuç alınamayan en az 1 en çok 7 yıldır dermatoloji polikliniğinde takip edilen 50 hasta dahil edildi. Akne vulgarisi bir kusur olarak gören ve bu durumdan hoşnutsuzluk duyan katılımcılara “vücut dismorfik bozukluk” DSM IV tanı kriterlerini sorgulayan 11 soruluk bir tarama anketi uygulandı.

Bulgular: Katılımcıların %84’ü lise, yüksekokul ve üniversitede eğitim gören yada mezun olmuş kişilerdi. Tarama anketinin değerlendirilmesi sonucunda görüldü ki katılımcılar sorular karşısında oldukça savunucu davranmışlardı. Üç soru (bu üç soru kesinlikle utandırıcı, aşağılayıcı değildi) haricinde tüm sorulara hayır yanıtı vermişlerdi.

Sonuç: Sosyal öğrenmeyle birlikte bireyin kendisine verdiği değer beden imgesine bağlı hale gelebilir. Öğrenme modellerine, geçmiş deneyimlerine bağlı olarak kendisiyle ilgili olumsuz beden algısı oluşan bireylerde, içgüdüsel bir uyarana bağlı olarak anksiyete, iğrenme, utanma gibi olumsuz duygusal yanıtlar görülebilir. Özellikle erkekler ve gençler yakınmalarını aşağılanma ve utanç duygularından dolayı bildirmek istemezler ya da bunları ruhsal bir sorun olarak görmezler. Bundan dolayı hastalar savunucu davranırlar.
 

Files
EISSN 2475-0581