Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Original Papers

Comorbidity of avoidant personality disorder in generalized social phobia and its impact on psychopathology

1.

Vanderbilt University, Department of Psychiatry, Nashville, Istanbul, Turkey

2.

Vakif Gureba Training and Research Hospital, Psychiatry, Istanbul, Turkey

3.

Gaziosmanpasa University School of Medicine, Department of Psychiatry, Tokat, Turkey

4.

Bakirkoy Mental Health Training and Research Hospital, Department of Psychiatry, Istanbul, Turkey

5.

PEDAM Psychiatric Research and Treatment Center, Istanbul Turkey

6.

Jichi Medical School, Department of Psychiatry, Tochigi, Japan

7.

Associate Professor, Kahramanmaras Sutcuimam University Faculty of Medicine Department of Internal Medicine, Division of Nephrology, 46100, Kahramanmaras-Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2009; 19: 340-346
Read: 958 Downloads: 546 Published: 03 March 2021

Objective: Avoidant personality disorder (APD) is highly comorbid with social phobia (SP), particularly the specific subtype of SP, generalized SP (GSP). Patients with SP and APD have greater social impairment and depressive comorbidity; thus, we investigated the extent of the effect of APD on the psychopathology of GSP.

Method: Twenty-four patients diagnosed with SP according to DSM-IV criteria, were asked to complete the Structural Clinical Interview for Diagnosis of Axis II disorders (SCID-II). Responses to the questions were analyzed for APD comorbidity. The study sample was then divided into two groups as follows: GSP patients with APD and GSP patients without APD. The patient groups were compared, using various self-report measures regarding demographic characteristics. GSP patients with APD reported significantly higher levels of depression than GSP patients without APD.

Results: GSP patients with APD also reported significantly greater social fear and avoidance than the patients with GSP alone. No significant differences were found between two groups regarding hopelessness, alexityhmia, anxiety, and functional impairment.

Conclusions: When occurring with GSP, APD increased the degree of psychopathology; however, this did not result in greater functional impairment.


Kaçıngan kişilik bozukluğunun genelleşmiş sosyal fobi ile birlikteliği ve psikopataloji üzerine etkisi

Amaç: Kaçıngan Kişilik Bozukluğu (KKB), sosyal fobinin (SF) özel bir alttipi olan genelleşmiş sosyal fobi (GSF) ile yüksek ölçüde birlikte görülür. KKB ve GSF’si olan hastalar daha yüksek oranda sosyal bozukluk ve depresyonla birliktelik sergilerler. Bu nedenle GSF psikopatolojisinde KKB’nun etkilerini araştırdık.

Yöntem: DSM IV kriterlerine göre SF tanısı konan 24 hastaya, Eksen II bozuklukları tanısı için Yapılandırılmış Klinik Görüşmesi Türkçe Versiyonu (SCID II) uygulandı. Sorulara verilen yanıtlar, KKB birlikteliği açısından analiz edildi. Çalışma örneklem grubu, KKB olan ve olmayan GSF’li hastalar olarak iki ayrı gruba bölündü. Her iki grup, demografik özellikleri belirleyen kendilik-bildirimli ölçekler kullanılarak karşılaştırıldı.

Bulgular: KKB birlikteliği olan GSF hastaları, KKB birlikteliği olmayan GSF hastalarından anlamlı olarak daha yüksek oranda depresyon bildirdiler. KKB birlikteliği olan GSF hastaları yalnızca GSF’si olan hastalara oranla anlamlı oranda daha yüksek sosyal korku ve kaçınma davranışı bildirdiler. Umutsuzluk, aleksitimi, anksiyete ve işlevsel bozukluk açısından iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmadı.

Sonuçlar: KKB, GSF ile birlikte olduğu zaman psikopatolojinin derecesini arttırmasına karşın yine de bu durum daha fazla işlevsel bozuklukla sonuçlanmıyordu.

Files
EISSN 2475-0581