Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Reviews

Augmentation strategies for inadequate response in major depressive disorder

1.

Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. Psikiyatri Kliniği, Ankara-Türkiye

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2010; 20: Supplement S4-S14
Read: 687 Downloads: 475 Published: 01 March 2021

A substantial number of patient, treated for major depressive disorder (MDD), fail to achieve an adequate response to antidepressant medication. At least 50% of those who begin treatment with antidepressant monotherapy fail to respond and 30% of those do not benefit from a series of treatment trials. Selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI) and serotonin noradrenaline reuptake inhibitor (SNRI) medications tend to show remission rates of just 25-45% in acute trials. Remission- not the response, is the goal of treatment, because failure to achieve remission is associated with greater relapse rates, poorer functional outcome and perhaps a worsening in the long-term prognosis.That’s why alternative approaches are still required. Augmentation strategies are one of these alternative strategies and used to improve response rates and target residual symptoms. In this paper, beside common augmentation strategies such as lithium and thyroid hormone augmentation, novel strategies such as buspiron, pindolol, modafinil, stimulants, and atypical antipsychotics augmentation of an antidepressant treatment is reviewed in view of the recent literature.


Depresyon tedavisinde yetersiz yanıt durumunda güçlendirme tedavileri

Major depresif bozukluk (MDB) nedeniyle antidepresan tedavi alan hastaların önemli oranında tedaviye yeterli yanıt alınamamaktadır. Antidepresan monoterapisi ile tedaviye başlanan hastaların en azından %50’si yanıt vermemekte, bu hastaların %30’u da bir seri tedavi denemesinden yarar görmemektedir. Selektif serotonin gerialım inhibitörleri (SSGİ) ve selektif serotonin noradrenalin gerialım inhibitörleri (SNGI) ile yapılan akut faz tedavilerinde ancak %25-45 oranında remisyon görülmektedir.
Tedavide asıl amaç yanıt değil remisyonun sağlanmasıdır çünkü remisyona ulaşamama, daha yüksek relaps riski, işlevsellikte bozulma ve uzun dönem prognozda kötüleşme ile ilişkilidir. Bu nedenlerle alternatif yaklaşımlara gereksinim duyulmaktadır. Bu alternatif yaklaşımlardan biri olan güçlendirme stratejileri, yanıt oranlarını artırmak ve kalıntı belirtileri iyileştirmek için kullanılır.
Bu makalede, lityum, tiroid hormonu ekleme gibi bilinen güçlendirme yöntemlerinin yanı sıra buspiron, pindolol, modafinil, stimulanlar ve atipik antipsikotik ilaçlarla güçlendirme gibi yeni yöntemler güncel literatürün ışığında gözden geçirilecektir.

Files
EISSN 2475-0581