Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Reviews

Aripiprazole in the treatment of depression: a review

1.

Gaziantep University School of Medicine, Department of Psychiatry, Gaziantep - Turkey

2.

Dr. Gaziantep Üniversitesi TIp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD, Gaziantep-Türkiye

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2010; 20: Supplement S26-S30
Read: 831 Downloads: 449 Published: 01 March 2021

Objective: Purpose of this study is to review the use of aripiprazole in major depressive disorder patients who showed inadequate response to antidepressant treatment.

Methods: We queried Medline/PubMed search engine for aripiprazole antidepressant activity by using 'aripiprazole' and 'depression' keywords. In this regard we identified 3 double-blind placebo-controlled studies. We reviewed 5 articles including combined analysis of two of the 3 placebo-controlled studies about the use of aripiprazole as an adjunct/augmenting agent in previously inadequately responded depressed patients concerning safety, efficacy, and tolerability of aripiprazole.

Results: In all 3 double blind studies, patients in the aripiprazole group compared to the placebo group had significantly higher response and remission rates and aripiprazole was safe and well tolerated. The response rates in the patients who failed to respond to treatment previously were 32.4% up to 46.6% and remission rates were from 25.4% up to 36.8%. Drop out rates due to side effects in placebo groups were between 1.1% and 1.7%, and in aripiprazole groups were between 2.2% and 6.2%.

Conclusion: The use of aripiprazole, as an adjunct or augmenting agent in cases with inadequate response to antidepressants, increases treatment response and remission rates compared to placebo. Along with low side effects and high tolerability rates, aripiprazole emerges as a viable option in treatment of depression with inadequate response to antidepressants.


Depresyon tedavisinde aripiprazol: Bir gözden geçirme

Amaç: Aripiprazolun major depresyonda antidepresan tedavilere yetersiz cevap göstermiş hastalarda kullanımıyla ilgili yapılmış olan çalışmaların gözden geçirilmesi.

Yöntem: Medline/PubMed arama motorunda ‘aripiprazole’ ve ‘depression’ anahtar kelimelerini kullanarak aripiprazolun antidepresan etkinliği hakkında tarama yapıldı. Tedaviye yetersiz cevap vermiş olan depresyon hastalarında aripiprazolun etkinliğini değerlendiren 3 adet çift kör plasebo kontrollü çalışma ve bu çalışmalardan ikisinin birleştirilmiş analizi yapılarak aripiprazolun etkinlik, güvenlilik ve tolere edilebilirliğinin değerlendirildiği 5 makale incelendi.

Sonuç: Her 3 çalışmada da aripiprazol kullanan gruptaki hastaların plaseboya oranla cevap ve iyileşme (remisyon) oranlarının anlamlı olarak yüksek olduğu, güvenli olduğu ve iyi tolere edildiği gösterilmiştir. Tedaviye cevap vermeyen hastalarda %32.4’den %46.6’ya varan cevap ve %25.4’den %36.8’e varan iyileşme oranları bildirilmiştir. Yan etkiler nedeniyle çalışmayı bırakanların oranı plaseboyla %1.1-%1.7 arasında, aripiprazol ile %2.2-%6.2 arasında bulunmuştur.

Tartışma: Tedaviye yetersiz cevap vermiş depresyonun tedavisinde ek/kuvvetlendirme olarak aripiprazol kullanımı plaseboya oranla hem cevap hem de iyileşme oranında artış sağlamaktadır. Beraberinde yan etki sıklığının az ve tolere edilebilirliğinin yüksek olması nedeniyle, tedaviye yeterli cevap vermeyen depresyonda uygulanabilir bir seçenek olarak ortaya çıkmaktadır.

Files
EISSN 2475-0581