Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Original Papers

An open-label study of aripiprazole for methamphetamine induced psychosis

1.

Department of Psychological Medicine, Faculty of Medicine, University Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia

2.

Department of Social and Preventive Medicine, Faculty of Medicine, University Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2012; 22: 121-129
DOI: 10.5455/bcp.20120412020813
Read: 716 Downloads: 459 Published: 24 February 2021

Objective: This study aimed to explore the therapeutic effects and tolerability of aripiprazole in the treatment of psychosis among methamphetamine dependent patients.

Methods: This was an open label single arm prospective study conducted at the University Malaya Medical Centre (UMMC). The study subjects included treatment naive patients with a current diagnosis of methamphetamine dependence with co-occurring acute psychotic symptoms based on the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV (DSMIV). Eligible patients were treated with an initial dose of 5-10 mg aripiprazole followed by flexible doses (5-15mg/day) from day 2 to 14.

Results: Out of 49 patients enrolled, 41 patients (83.7%) completed the study. At baseline the mean PANSS total score was 79.2±13.7 and the mean CGI-S score was 4.3±0.5. There was a statistically significant decline in the mean PANSS-total and CGI-S scores over the course of the study. The mean reduction was 27.6±21.4 point (p<0.05, 95% CI (-34.8, -20.4)) from baseline on day 14 for total PANSS score and 2.0±1.2 point (p<0.05, 95% CI (-2.4, -1.6) for CGI-S. Aripiprazole was generally well tolerated during the study. Adverse events were reported in 10 (20.4%) patients. No statistically significant changes were noted with respect to movement-related adverse events.

Conclusions: This study found that aripiprazole improved the psychotic symptoms associated with methamphetamine use. It was generally well tolerated with mild to moderate adverse events. Based on these results aripiprazole might be an effective and safe option for the treatment of methamphetamine induced psychosis.


Metamfetamine bağlı psikozda aripiprazol: Bir açık çalışma

Amaç: Bu çalışmada metamfetamin bağımlılığı olan hastalardaki psikozun tedavisinde aripiprazol’ün terapötik etkisini ve tolerabilitesini değerlendirmek amaçlanmıştır.

Yöntem: Bu prospektif tek kollu açık çalışma Malaya Üniversitesi Tıp Merkezi’nde [University Malaya Medical Centre (UMMC)] yürütülmüştür. Çalışmaya DSM-IV’e göre metamfetamin bağımlılığı ile birlikte akut psikotik semptomları bulunan hiç tedavi almamış hastalar alındı. Çalışmaya alınan hastalara başlangıçta 5-10 mg, sonraki 2-14 günde esnek dozda (5-15 mg/gün) aripiprazol verildi.

Bulgular: Çalışmaya katılan 49 hastadan 41’ i (%83.7) çalışmayı tamamladı. Başlangıç PANSS toplam puanı ortalaması 79.2±13.7 ve CGI-S puanı ortalaması 4.3±0.5 idi. Çalışma sonunda PANNS-toplam ve CGI-S puanlarında istatistiksel olarak anlamlı ölçüde azalma gözlendi. Başlangıca göre 14’üncü günde PANSS puanında ortalama 27.6±21.4 puan [p<0.05, 95% CI (-34.8, -20.4)] ve CGI-S puanında ortalama 2.0±1.2 puan [p<0.05, 95% CI (-2.4, -1.6)] saptandı. Çalışma süresince aripiprazol genel olarak iyi tolere edildi. On (%20.4) hastada yan etki rapor edildi. Hareket ile ilişkili yan etkiler bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık saptanmadı.

Sonuç: Bu çalışmada metamfetamin kullanımıyla ilişkili psikotik semptomların aripiprazol tedavisiyle düzeldiği saptandı. Aripiprazol hafif-orta düzeydeki yan etki profili ile genel olarak iyi tolere edildi. Bu bulgular ışığında aripiprazol metamfetamin ile ilişkili psikozun tedavisinde etkili ve güvenli bir tedavi seçeneği olarak düşünülebilir.

Files
EISSN 2475-0581