Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Original Papers

A 3-week, open label study to evaluate the efficacy and safety of extended release quetiapine fumarate in the treatment of agitation in patients with schizophrenia

1.

Department of Psychological Medicine, Faculty of Medicine, University of Malaya - Malaysia

2.

Department of Psychological Medicine, Faculty of Medicine, University of Malaya - Malaysia

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2013; 23: 14-23
DOI: 10.5455/bcp.20130127022922
Read: 748 Downloads: 517 Published: 19 February 2021

Objective: To evaluate the efficacy of extended-release quetiapine fumarate (XR) monotherapy once daily, in the treatment of patients with acute episodes of schizophrenia and agitation.

Method: Our study was a 3-week open-label study conducted in adult in- or outpatients with schizophrenia. Quetiapine XR was initiated at 300 mg on day 1, 600 mg on day 2, and 400-800 mg (at the investigator’s discretion) on day 3 and onwards. The primary endpoint was the change from baseline in the Positive and Negative Syndrome Scale Excited Component (PANSSEC) score. Secondary endpoints included change from baseline in PANSS-Positive, PANSS-Negative, PANSSGeneral Psychopathological (PANSS-G) subscale scores, total PANSS score, PANSS aggression, hostility and depression cluster scores, CGI-Severity of illness (CGIS) and the absolute CGI-Improvement (CGI-I) scales. Tolerability was assessed based on reported adverse events (AEs), the Simpson-Angus Scale (SAS) and Barnes Akathisia Rating Scale (BARS) scores, laboratory measurements and electrocardiograms (ECGs).

Results: Of 40 patients enrolled, 35 completed the study. At day 21, statistically significant improvements versus baseline were seen for the primary and all secondary endpoints assessed. The incidence of AEs was low, and all were mild to moderate in severity. No extrapyramidal symptoms (EPS) as measured by the SAS and BARS were reported, indicating that the treatment was well tolerated. Hospitalization was required in one out-patient due to a relapse of psychosis, but was not considered to be treatment related.

Conclusion: Once-daily quetiapine fumarate XR (400- 800 mg/day) was effective in reducing agitation and a broad range of symptoms in acute schizophrenia. Treatment, including rapid dose escalation, was generally well tolerated in this study


Şizofreni hastalarında ajitasyonun tedavisinde uzamış salınımlı ketiyapin fumarat’ın etkinlik ve güvenliği: 3 haftalık, açık etiketli bir çalışma

Amaç: Bu çalışmada, akut şizofreni hastalarında ajitasyonun tedavisinde uzamış salınımlı ketiyapin fumarat’ın (XR) etkinliğini değerlendirmek amaçlandı.

Yöntem: Üç haftalık açık etiketli olarak tasarlanan bu çalışmaya yatan veya ayaktan şizofreni hastaları dahil edildi. Ketiyapin XR 1. gün 300 mg, 2. gün 600 mg ve 3. günden itibaren araştırmacının takdirine göre 400-800 mg/gün dozunda uygulandı. Birincil sonlanım noktası olarak bazal Pozitif ve Negatif Semptom Skalasının Eksite Bileşeni (PANSS-EC) puanındaki değişim alındı. İkincil sonlanım noktası olarak bazal PANSS-Pozitif, PANSS-Negatif, PANSS-Genel Psikopatoloji (PANSS-G) alt ölçek skorları ile toplam PANSS skoru, PANSS agresyon, hostilite ve depresyon skorları, CGI-Hastalık Şiddeti (CGI-S) ve CGI-İyileşme (CGI-I) puanlarındaki değişim esas alındı. Tolerabilitenin değerlendirmesi amacıyla bildirilen yan etkiler (YE), Simpson-Angus Ölçeği (SAÖ), Barnes Akatizi Derecelendirme Ölçeği (BADÖ), laboratuvar ölçümleri ve elektrokardiyogram (EKG) kullanıldı.

Sonuç: Çalışmaya alınan 40 hastadan 35’i çalışmayı tamamlamıştır. Yirmi birinci günde birincil ve ikincil sonlanım noktası değerlendirmelerinde başlangıca göre istatistiksel olarak anlamlı değişme gözlendi. YE insidansı düşüktü ve tüm yan etkiler hafif orta şiddetteydi. SAÖ ve BADÖ ile yapılan değerlendirmeye göre hiç ekstrapiramidal semptom (EPS) saptanmadı ve tedavi iyi tolere edildi. Bir hastada psikozun relapsı nedeniyle hospitalizasyon gerekti, ancak bu durumun tedaviyle ilişkisi olmadığı değerlendirildi.

Sonuç: Günde tek doz ketiyapin fumarat akut şizofreni semptomlarının ve ajitasyonun azaltılmasında etkilidir. Bu çalışmada, hızlı doz titrasyonuna rağmen tedavi genel olarak iyi tolere edilmiştir.

Files
EISSN 2475-0581