Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Research Incentive Award Nomination Poster Presentations

The level of depression, self-esteem and social phobia in patients with internet addiction

1.

Bakirkoy Research and Training Hospital for Psychiatry, Neurology and Neurosurgery, Istanbul - Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2012; 22: Supplement S22-S22
Read: 758 Downloads: 467 Published: 26 March 2021

Objective: Internet addiction is usually concomitant with depression, social phobia and low self-esteem. Low risk factors in Internet interactions comparing with face-to-face communication and anonymous communication possibility on Internet are attracting attention of the people with depression, social phobia and low self-esteem. In our study, we aimed to evaluate the patients with Internet addiction by using a control group of healthy subjects, in terms of their depression, social phobia and self-esteem levels.

Method: 50 male patients, who were admitted to Internet Addiction Clinic and as the control group, 50 healthy subjects were included in the study. The Internet Addiction Test (IAT), the Beck Depression Inventory (BDI), Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) (self-esteem subscale was used), Liebowitz Social Anxiety Scale (LSAS) were used.

Results: Median age of the patient group was 18 (17-22.7) (Q1- Q3) and it was 19.5 (18-20) in the control group. The duration of daily Internet usage was 8 (7-10) hours in the patient group and it was 2.7±1.5 hours in the control group. In the Internet addicted patient group, the scores of IAT, BDI, LSAS anxiety, RSES scores (for all, p<0.001) and LSAS avoidance (p=0.004) were statistically significantly higher than the control group.

Conclusion: Use of Internet may seem to be beneficial at first sight as the communication is free of fear of rejection, the risk of interpersonal communication and the concern of being criticized and judged. However, when we probe the long-term effects of excessive and uncontrolled use of Internet, we see the increasing number of psychiatric comorbidities, loose of “real” life perception and loss of the need for “real” social communication. For the development of a proper treatment strategy, it is crucial to evaluate the level of depression, social phobia or low self-esteem in patients with suspected or diagnosed Internet addiction.


İnternet bağımlılığı olan hastalarda depresyon, benlik saygısı ve sosyal fobi düzeyleri

Amaç: Depresyon, sosyal fobi ve düşük benlik saygısı internet bağımlılığına sıklıkla eşlik eder. İnternetin yüz yüze iletişime göre daha risksiz olması, kişilerdeki onay görme ihtiyacı, reddedilme korkusu, internetteki iletişimde isim belirtilmemesi gibi olanaklar; depresyonu, sosyal fobisi ve düşük özsaygısı olan kişiler için cezbedicidir. Çalışmamızda internet bağımlılığı olan hastalarda depresyon, sosyal fobi ve benlik saygısı düzeylerinin, internet bağımlılığı olmayan sağlıklı gönüllülerle karşılaştırılması amaçlandı.

Yöntem: İnternet Bağımlılığı Polikliniğine başvuran, internet bağımlısı tanısı konulan 50 erkek hasta ile 50 kişilik sağlıklı erkek kontrol grubu çalışmaya alındı. Çalışmada İnternet Bağımlılığı Testi (İBT), Beck Depresyon Envanteri (BDE), Rosenberg Öz Saygı Ölçeği (RÖÖ) (benlik saygısı alt ölçeği kullanıldı), Liebowitz Sosyal Anksiyete Ölçeği (LSAÖ) kullanıldı.

Bulgular: Hasta grubunun medyan yaşı 18 (17-22.7) (Q1-Q3), kontrol grubununki 19.5 (18-20) idi. Hasta grubunun interneti günlük kullanım süresi 8 (7-10) saat, kontrol grubunun 2.7±1.5 saat idi. Hasta grubunda internet bağımlılarında İBT, BDE, LSAÖ kaygı, RÖÖ puanları (hepsi için, p<0.001) ve LSAÖ kaçınma (p=0.004) puanı kontrol grubuna göre istatiksel olarak anlamlı olarak yüksekti.

Sonuç: Reddedilme korkusu olmadan, kişilerarası iletişimdeki risklerin olmadığı bir şekilde, eleştirilme ve yargılama korkusu olmadan internet kullanımı başlangıçta faydalı gözükebilir. Aşırı ve kontrolsüz internet kullanımının uzun dönemli etkilerine bakıldığında ise, internet bağımlılığına eşlik eden patolojilerinin arttığı, kişilerin ‘gerçek’ hayattan tamamen uzaklaştığı ve ‘gerçek’ sosyal iletişime ihtiyaç duymadıkları gözükür. İnternet bağımlılığı olabileceği düşünülen veya olan kişilerde depresyon, sosyal fobi veya düşük benlik saygısı’nın değerlendirilmesi tedavinin şekillendirilmesi açısından önemlidir.

Files
EISSN 2475-0581