Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Case Report

The efficacy of donepezil in two cases with alcohol induced Korsakoff’s Syndrome

1.

Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Anatolia Klinikleri, İstanbul-Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2008; 18: 46-49
Read: 655 Downloads: 462 Published: 03 March 2021

According to DSM-IV, amnestic disorder, known as “Alcohol Induced Persisting Amnestic Disorder” and classically known as “Wernicke Encephalopathy” or “Korsakoff’s Syndrome” is an important clinical condition because of the poor nutrition most commonly associated with chronic alcohol abuse. Donepezil, a primarily peripheric and central acetyl cholinesterase inhibitor, increases acetylcholine concentration in cholinergic synapses and can improve symptoms of amnesia. In this article, we present two cases with “Alcohol Induced Persisting Amnestic Disorder” and depressive disorder treated by donepezil, who have shown improvement in cognitive functions. The patients were followed up with the Hamilton Depression Rating Scale (HDRS), and Mini Mental State Examination (MMSE) and clinical observation. In both of the cases, donepezil was added to the antidepressant drug treatment and improvement in cognitive function was noted together with improvement in depressive symptoms. In the first case standard MMSE score increased by 18 points to 26; in the second case by 16 points to 28. Large-scale prospective, doubleblind, placebo controlled studies are needed to confirm the efficacy of donepezil in Alcohol Induced Persisting Amnestic Disorder.


Alkole bağlı oluşan “Korsakoff Sendromlu” iki olguda donepezil’in etkinliği

Klasik olarak Wernicke Ensefalopatisi (WE) ve Korsakoff Sendromu (KS) olarak bilinen klinik tablolar DSM-IV tanı ölçütlerine göre “Alkolün Yol Açtığı Kalıcı Amnestik Bozukluk” olarak adlandırılmakta olup kronik alkol kullanımının neden olduğu beslenme yetersizliğine bağlı tiamin eksikliği sonucu gelişen önemli klinik durumlardır. KS tedavisinde kullanılan yaklaşımlardan birisi de kolinerjik aktiviteyi artırmaya yönelik ilaçlardır. Donepezil merkezi ve periferik asetilkolinesterazı n geri dönüşlü inhibitörüdür ve kolinerjik sinapslarda asetilkolin konsantrasyonunu artırarak amnezi belirtilerini iyileştirebilmektedir. Bu yazıda DSM-IV tanı ölçütlerine göre Alkolün Yol Açtığı Kalıcı Amnestik Bozukluk ve Tekrarlayıcı Depresif Bozukluk tanıları konan ve donepezil ekleme tedavisi ile bilişsel yetilerinde iyileşme gözlenen iki olgu sunulmuştur. Olgular Hamilton Depresyon Derecelendirme Ölçeğ i (HDDÖ), Standardize Mini Mental Test (SMMT) sonuçları ve klinik gözlem ile izlenmiştir. Her iki olguda da antidepresan tedaviye donepezil eklenmiş, depresif belirtilerdeki iyileşmenin yanında bilişsel işlevlerde de belirgin düzenleme gözlenmiştir. Birinci olguda SMMT de- ğerleri 18’den 26’a, ikinci olguda ise SMMT değerleri 16’dan 28’e yükselmiştir. Donepezil’in alkolün yol açtığı kalıcı amnestik bozuklukta etkinliğ inin anlaşılması için ileriye dönük çift kör plasebo kontrollü çalışmaları n yapılması gerekmektedir.

Files
EISSN 2475-0581