Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Research Abstracts

The effect of antidepressant drugs usage on ejaculation and orgasm in males

1.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji, Tokat-Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2006; 16: 104-108
Read: 833 Downloads: 440 Published: 05 March 2021

Objective: Antidepressants, particularly selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), are frequently associated with sexual side effects such as ejaculatory disorders or orgasmic dysfunction. Loss of libido and anorgasmia or delayed orgasm/ejaculation are the main sexual advers effects, which are seen in more than 50% of the patients. The aim of this study was to evaluate the frequency of SSRI antidepressant-induced orgasmic or ejaculatory dysfunction in males.

Method: Fortynine patients using SSRI antidepressants (paroxetine and sertraline) were included in the study. The patients were evaluated with detailed history, physical examination, and international index of erectile function scale (IIEF) and sexual functions were normal before treatment with these drugs.

Results: The mean age and the mean follow up period was 37.1±7.94 (range 23–51) years and the mean follow-up period was 12.4±3.6 (range 3-15) months, respectively. After the onset of theraphy with SSRI, the overall sexual dysfunction rate was 77.55% (n=38). Meanwhile the ratio of the only isolated ejaculation disorder was 61.22% (n=30), and the ratio of isolated orgasmic dysfunction was 6.1% (n=3). Among all of the attendants only 10 (26.31%) of them requested treatment for their sexual function disorders which developed after SSRI usage.

Conclusions: These results confirm that antidepressant drugs are highly effecting orgasmic and ejaculatory functions of men. For this reason, usage of antidepressant drugs should be valuated in mind in the differential diagnosis of the etiology of sexual function disorders such as orgasmic or ejaculatory disorders. Even though the rate of ejaculatory and orgasmic dysfunction due to SSRI usage are high, the rate of inquiry for theraphy, 26,3%, because of these problems, was appreciated as an attractive issue.


Erkeklerde Antidepresan İlaç Kullanımının Orgazm ve Ejakülasyona Olan Etkileri

Amaç: Antidepresanlar, özellikle selektif serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) sıklıkla ejakülasyon bozuklukları ve orgazm disfonksiyonu gibi cinsel yan etkiler gösterebilirler. Cinsel yan etkiler içinde temel olarak libido kaybı, anorgazmi yada gecikmiş orgazm ve ejakülasyon bozukluğu hastaların %50’sinden fazlasında görülmektedir. Bu çalışmanın amacı serotonin geri alım inhibitörü antidepresan ilaç kullanan erkek hastalardaki orgazm ve ejakülasyon bozukluğu sıklığını saptamaktır.

Yöntem: SSRI grubu bir antidepresan ilaç (paroksetin ve sertralin) kullanan 49 erkek hasta çalışmaya alındı. Ayrıntılı öykü, fizik muayene ve uluslararası erektil fonksiyon skalası (IIEF) ile değerlendirilen hastalarda ilaç kullanımı öncesi cinsel fonksiyonlar normaldi.

Bulgular: Hastaların ortalama yaşı ve ortalama izlem süreleri sırası ile 37.1±7.94 (23–51) yıl ve 12.4±3.6 (3-15) ay idi. Hastalarda SSRI kullanımı sonrası toplam cinsel işlev bozukluğu oranı %77.55 (n=38) olarak bulundu. Yalnızca izole ejakülasyon bozukluğu oranı %61.22 (n=30) ve izole orgazm bozukluğu oranı ise %6.1 (n=3) idi. Çalışmamıza katılan hastaların yalnızca 10 (%26.3)’u SSRI’ye bağlı cinsel fonksiyon bozukluğ u nedeniyle tedavi isteğinde bulundu.

Sonuçlar: Bu sonuçlar SSRI grubu antidepresan ilaç kullanımının erkeklerde orgazm ve ejakülasyon fonksiyonlarını yüksek oranlarda etkilediğ ini göstermektedir. Bu nedenle orgazm ve ejakülasyon bozukluğu gibi cinsel fonksiyon bozukluğu olan hastalarda, etyolojinin ayı- rıcı tanısında antidepresan ilaç kullanımı göz önünde bulundurulmalıdır. SSRI kullanımı ile ortaya çıkan ejakülasyon ve orgazm bozukluğu oranlarında tespit edilen yüksek değerlere rağmen hastaların ancak %26.3’ünün bu durum için tedavi talep etmesi dikkat çekici olarak değerlendirildi.

Files
EISSN 2475-0581