Psychiatry and Clinical Psychopharmacology

THE COMPARISON OF AMITRIPTYLINE AND MIRTAZAPINE SIDE EFFECTS ON DEPRESSION TREATMENT

1.

Dr. Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD - Isparta

2.

SSK Antalya Hastanesi Psikiyatri Kliniği

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2001; 11: 17-27
Read: 1198 Downloads: 418 Published: 09 March 2021

Objective: In this study, the efficacy of amitriptyline and mirtazapine on depression and anxiety concomitant with depression and their side effects were compared.

Method: Sixty-seven of 137 patients with depression according to DSM IV criteria received amitriptyline while the remaining (70 patients) received mirtazapine. Each case was evaluated at the beginning, on the 21st and 56th day. Physical and psychiatric examination findings were recorded at every visit and drug side effects were recorded on the 21st and 56th days. Moreover, all of the patients fulfilled the Beck Depression Inventory and Beck Anxiety Inventory by themselves at every visit. Biochemical, hematological and urine examinations were performed at the onset and the end of the study.

Results and Conclusion: Both drugs improved the depression scores when compared to the initial ones. Antidepressive and anxiolytic effects of amitriptyline and mirtazapine were found to be similar. Differences in respect to side effects were as follows: 1- Amitriptyline increased the heart beat rate earlier than mirtazapine, 2- Mirtazapine decreased the diastolic blood pressure, 3- Mirtazapine caused wheight gain in more patients than amitriptyline, 4- At the end of the study SGPT, cholesterol and TG (trigliserid) levels were significantly higher in mirtazapine group than amitriptyline group. 5- In respect to other selected clinical side effects, at the end of the study vertigo, somnolance, tremor, sweating, irritability and pavor nocturnus, were more common in amitriptyline group compared to mirtazapine group. Only paresthesia was more common in mirtazapine group compared to amitriptyline group.


Depresyon tedavisinde amitriptilin ve mirtazapinin etkinlik ve yan etkilerinin karşılaştırılması

Amaç: Bu çalışmada, depresyon ve depresyona eşlik eden anksiyete üzerine amitriptilin ve mirtazapinin etkinlik ve yan etkileri karşılaştırılmıştır.

Yöntem: DSM-IV'e göre depresyon kriterlerini karşılayan 137 hastanın 67'si amitriptilin, geri kalanı mirtazapin tedavisi almıştır. Her olgu başlangıçta, 21. günde ve 56. günde değerlendirilmiştir. Fizik ve psikiyatrik muayene bulguları ve ilaçların yan etkileri 21. ve 56. günlerde kaydedilmiştir. Bunların dışında tüm hastalar her gelişlerinde Beck Depresyon Envanteri (BDE) ve Beck Anksiyete Envanteri (BAE)'ni doldurmuşlardır. Başlangıçta ve çalışmanın sonunda biyokimyasal, hematolojik ve idrar bulguları değerlendirilmiştir.

Bulgular ve tartışma: Amitriptilin ve mirtazapinin antidepresif ve anksiyolitik etkileri benzer bulunmuştur. Genel olarak yan etkideki farklılıklar şu şekildedir:
1-Amitriptilin mirtazapine göre kalp atım oranlarında daha erken bir artış yaptı.
2-Mirtazapin diastolik kan basıncını düşürdü.
3-Mirtazapin, amitriptiline göre daha çok sayıda hastada kilo artışına neden oldu.
4-Tedavi sonunda mirtazapin grubunda; amitriptilin grubuna göre SGPT, kolesterol ve TG (Trigliserid) düzeyleri anlamlı derecede yüksek bulundu.
5-Çalışmanın sonunda klinik yan etkiler değerlendirildiğinde vertigo, somnolans, tremor, terleme, uyku terörü gibi yan etkiler amitriptilin grubunda; mirtazapin grubuna göre daha sık görüldü. Sadece parestezi, mirtazapin grubunda amitriptilin grubuna göre daha sık görüldü.

Files
EISSN 2475-0581