Psychiatry and Clinical Psychopharmacology

Subjective sleep quality and predictors of sleep quality in hemodialysis patients

1.

İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi, İstanbul-Türkiye

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2008; 18: 105-112
Read: 595 Downloads: 416 Published: 03 March 2021

Objective: The main objective of this study was to compare the hemodialysis group and controls in terms of subjective sleep quality and to investigate the predictors of the sleep quality of the hemodialysis patients.

Method: The sample of the study consisted of 49 hemodialysis patients and a healthy control group of 35 subjects (20 F, 15 M). Participants were administered SF-36 Quality of Life Index, Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI), Beck Depression Inventory (BDI), and a questtionnaire for demografic information.

Results: The results of the study indicates that PSQI scores of the hemodialysis group are significantly higher than controls. The “poor sleepers” who are below the cut off score, are 78%. The main predictor of the sleep quality is the physical dimension of (PD) SF-36 Quality of life scale. Also there was a negative correlation between PSQI and PD scores. The scores of SF-36 PD in hemodialysis group was significantly lower than the control group. There was a negative correlation between BDI scores and SF-36 (PD) as well as a positive correlation with PSQI in hemodialysis group. A further investigation reveals that among “good “ and “poor” sleepers, who are below and above the PSQI cut-off score, there is a differentiation in terms of BDI and PD scores. Mainly, depression scores are higher and PD scores are lower in poor sleeping group.

Discussion: This study emphasizes the effect of physical dimension of quality of life (PD) on the sleep quality scores of hemodialysis patients and the importance of controlling the depression factor.


Hemodiyaliz Hastalarının Öznel Uyku Kaliteleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma ve Uyku Kalitesini Yordayıcı Faktörlerin Araştırılması

Amaç: Bu çalışmanın temel amacı hemodiyaliz ve kontrol grupları arasında özellikle öznel uyku kalitesi açısından bir fark olup olmadığına bakmak; ayrıca hemodiyaliz grubunda uyku kalitesini yordayan değişkenleri araştırmaktır.
 

Yöntem: Çalışmanın örneklemi 49 hemodiyaliz hastası ve 35 kişilik bir kontrol grubundan oluşmaktadır. Her iki gruba da SF-36 yaşam kalitesi ölçeği, Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ), Beck depresyon Ölçeği (BDÖ) ve demografik bilgilere yönelik bir anket uygulanmıştır.

Bulgular: Araştırmanın sonuçları hemodiyaliz grubunun, uyku ile ilgili sorunların varlığına işaret eden PUKİ uyku kalitesi puanlarının kontrol grubuna oranla anlamlı ölçüde yüksek olduğunu göstermektedir. Hemodiyaliz grubu içinde kesme puanına göre kötü uyuyan grup %78 olarak bulunmuştur. Uyku kalitesinin yordayıcısı SF-36 yaşam kalitesi ölçeğinin fiziksel boyutu FB olup PUKİ’den alınan puanların SF-36’nın FB boyutu ile anlamlı olumsuz ilişkisi olduğu saptanmıştır. Hemodiyaliz grubunu , SF-36 FB puanlarının kontrol grubuna oranla anlamlı seviyede daha düşük olduğu görülmektedir. Bu, hemodiyalize girenlerin, yaşam kalitesinin fiziksel işlevler, ağrı ve bunlara bağlı rol kısıtlılıklarına dair daha çok sıkıntı yaşamakta olduklarına işaret etmektedir. BDÖ puanları ile SF-36 FB puanı arasında negatif ve PUKI arasında pozitif korelasyon bulunmuştur. Uyku kalitesi için kesme puanı 5 alındığında, üstünde kalan “kötü uyuyanlar” ile altında kalan ve “iyi uyuyanlar” arasında BDÖ ve yaşam kalitesinin FB’nun farklılaşmakta olduğu; kötü uyuyan grupta depresyonun daha yüksek ve yaşam kalitesi boyutu puanının daha düşük olduğu görülmektedir.

Tartışma: Bu çalışmanın bulguları yaşam kalitesinin özellikle FB’nun hemodiyaliz hastalarında uyku kalitesine büyük bir etkisi olduğunu ve uyku kalitesi ile ilgili çalışmalarda depresyonun kontrol edilmesinin önemini ortaya koymaktadır.

Files
EISSN 2475-0581