Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Original Papers

Psychometric properties of the Turkish version of the barratt impulsiveness scale-11

1.

Erenköy Training and Research Hospital for Psychiatric and Neurological Diseases, Istanbul-Turkey

2.

Çukurova University Faculty of Medicine, Department of Psychiatry, Adana-Turkey

3.

Karadeniz Technical University, Medico-Social Center, Trabzon-Turkey

4.

Baylor University, Department of Psychology and Neuroscience Waco, TX, U.S.A

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2008; 18: 251-258
Read: 1064 Downloads: 608 Published: 04 March 2021

Objective: Impulsivity is an important clinical feature of many different psychiatric disorders. The Barratt Impulsiveness Scale version 11 is one of the scales mostly used to measure impulsivity and currently it does not have a validated Turkish version. The aim of this study was to determine the psychometric properties of the Turkish version of the Barratt Impulsiveness Scale-11 (BIS-11), Method: The Turkish version of the Barratt Impulsiveness Scale-11 was administered to 237 college undergraduates and 83 psychiatric patients with bipolar disorders, and substance dependence. The internal consistency reliabilities of the Turkish version of BIS-11 and its subscales were assessed for each sample, by calculating Cronbach’s alpha coefficient. Pearson correlations were applied to examine test-retest reliabilities of the Turkish version of BIS-11. The factor validity of the Turkish version of BIS-11 was calculated in the college students, using exploratory factor analysis (EFA). Results: Based on analyses using factor validity, internal consistency, testretest reliability, discriminating power for specific group’s validity and concurrent validity, and all items from the English version of the BIS-11 were retained in the Turkish version. An exploratory principal-components analysis replicated the six first-orders factors and three second-order factors, consistent with the number identified in the English version. However, subscale item loadings differed between the English and Turkish versions. Cronbach's alphas for internal consistency were 0.78 (students) and 0.81 (patients), and two-month test-retest reliability was 0.83 (students). The BIS-11 significantly differentiated with between age and gender-matched student group and patients' group. The BIS-11 total score was also significantly correlated with aggression, neuroticism, psychoticism, anger-trait, anger-control, and anger-out. Conclusions: The findings showed that the Turkish version of the BIS-11 had good test-retest reliability and acceptable internal consistency reliability. In addition, the Turkish version could be accepted to have similar factor structure to the original one. Despite some limitations, the Turkish version of BIS-11 is a reliable and valid measure that could be used to assess impulsiveness in both non-clinical samples and psychiatric patients.


Barratt dürtüsellik ölçeği -11 (BIS-11)’nin Türkçe uyarlamasının psikometrik özellikleri

Amaç: Dürtüsellik birçok farkl› psikiyatrik bozuklu¤un önemli klinik özelliklerinden biridir. Barratt Dürtüsellik Ölçe¤inin 11. Versiyonu (BIS-11) dürtüselli¤in ölçümünde en s›k kullan›lan ve henüz Türkçe geçerlik ve güvenirli¤i yap›lmam›fl bir ölçektir. Bu çal›flmada BIS-11 Türkçe versiyonunun psikometrik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanm›flt›r. Yöntem: Ölçek Türkçe’ye çevrilmifl ve uyarlanm›fl ve daha sonra ‹ngilizce’ye geri çevrilmifltir. Ölçek 237 üniversite ö¤rencisine ve 83 bipolar bozukluk ve madde ba¤›ml›l›¤› tan›s› alm›fl psikiyatrik hastalara uygulanm›flt›r. BIS-11’in toplam puan ve alt ölçek puanlar›n›n iç tutarl›l›¤›na, her iki grup için Cronbach alfa katsay›lar› hesaplanarak de¤erlendirilmifltir. Bunun d›- fl›nda BIS-11’in Türkçe versiyonunun test- test tekrar güvenirli¤ine ve faktör yap›s›na da bak›lm›flt›r. Bulgular: Yap›lan istatistiksel analizler sonucu, BIS-11’in orijinal versiyonundaki tüm maddeler Türkçe versiyonunda da korunmufltur. Aç›mlay›c› temel bileflenler yönteminin uygulanmas› sonucunda orijinal ‹ngilizce versiyonunda bildirilen alt› birinci-s›ra-faktör yap›s› ile üç ikinci-s›ra-faktör yap›s›- n›n Türkçe versiyonunda da do¤ruland›¤› saptanm›flt›r. Bununla birlikte birinci-s›ra-faktörlerin, ikinci-s›ra-faktör alt›nda toplanmas› bu iki versiyon aras›nda farkl›l›k göstermifltir. ‹ç tutarl›l›¤›n Cronbach alfa katsay›lar› ö¤- rencilerde 0.78, hastalarda 0.81, iki ay sonra tekrar test güvenirli¤i ö¤rencilerde 0.83 bulunmufltur. BIS-11 puanlar›, hasta grubunda yafl ve cinsiyet aç›s›ndan efllefltirilmifl ö¤renci grubundan anlaml› düzeyde yüksek bulunmufltur. Ayr›ca BIS-11 toplam puan› agresyon, nörotizm, psikotizm, sürekli öfke, öfke kontrol ve öfke d›fla puanlar› ile anlaml› biçimde korelasyon göstermifltir. Tart›flma: Çal›flman›n sonuçlar›, BIS-11’in Türkçe versiyonunun iyi test-test tekrar güvenirli¤i ve kabul edilebilir iç tutarl›l›k düzeyine sahip oldu¤unu göstermifltir. Ek olarak ölçe¤in Türkçe versiyonunun orijinal ölçekle benzer faktör yap›s›na sahip oldu¤u söylenebilir. Baz› k›s›tl›l›klar›na karfl›n, Türkçe BIS-11 hem sa¤l›kl› örneklemlerde hemde psikiyatrik hasta gruplar›nda dürtüselli¤i ölçebilen geçerli ve güvenilir bir ölçektir.

Files
EISSN 2475-0581