Psychiatry and Clinical Psychopharmacology
Editorial

Pharmacoeconomics and its importance in psychiatry

1.

Psikiyatri Profesörü, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni Editörü, Istanbul-Türkiye

2.

Faculty of Pharmacy, Department of Pharmacology and Psychopharmacology Research Unit, Marmara University, Istanbul, Turkey

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2010; 20: 1-4
Read: 791 Downloads: 500 Published: 26 February 2021

The budget for health is limited in Turkey and other developing countries. In order to use the sources as good as possible, for rational drug use, it is necessary to consider economomical outcomes besides efficacy and safety. Most of the research are designed to evaluate pharmacological effect of drugs. Actually, in most of the studies it is necessary to compare economical and clinical data. Pharmacoeconomics focuses on the costs and benefits of the drug therapies. Rational drug use is a planning, conducting and monitoring process which enables effective, safe and affordable pharmacotherapy practice. In simplest words rational use means “prescribing the right drug, in adequate dose for the sufficient duration and appropriate to the clinical needs of the patient at lowest cost. Recently because of increases in cost of health services and insufficient budged there is an increasing interest to pharmacoeconomics, which is an interdisiplinary branch. Cost-effectiveness and cost-benefit terms are quite new in the field of psychiatric disease pharmacoeconomics. Medical care for psychiatric patients places an enormous economic and social burden on society. On the basis of available evidence, it is not possible to identify the most cost-effective strategy for the treatment of psychiatric disorders. Beyond doubt from now on it is important to evaluate not only the effectiveness but also economic aspects of the treatment.


Farmakoekonomi ve psikiyatrideki önemi

Türkiye’de ve dünyanın pek çok gelişmekte olan ülkesinde sağlık için ayrılan bütçeler sınırlıdır. Elimizdeki mevcut kaynakları mümkün olabildiğince en iyi şekilde kullanmak, bu nedenle de ilaçların akılcı bir biçimde kullanılabilmesi için, etkinlik ve güvenirliliğin genel değerlendirmesinin yanı sıra ilaçla ilgili ekonomik değerlendirmelerin de yapılması gerekmektedir. Çalışmaların çoğu ilaçların farmakolojik etkinliğini ölçmek için tasarlanmıştır. Aslında araştırmaların ekonomik ve klinik verilerinin karşılaştırmasına gereksinim vardır. Farmakoekonomi ilaç tedavisinin maliyet ve yararlarına odaklanmaktadır. Akılcı ilaç kullanımı, ilaç tedavisinin etkili, güvenli ve ekonomik biçimde uygulanmasına olanak tanıyan planlama, yürütme ve izleme sürecidir. İlacın akılcı kullanımı en temel anlamıyla; doğru ilacın uygun dozda, gerektiği sürece ve doğru klinik durumda en düşük maliyetle kullanılmasıdır. Son yıllarda sağlık hizmeti maliyetlerindeki artış ve sağlığa ayrılan kaynağın yetersiz kalması nedeni ile disiplinlerarası bir alan olan farmakoekonomiye ilgi artmıştır. Psikiyatrik hastalıkların farmakoekonomisinde, maliyet yönünden etkinlik ve maliyet-yarar konuları yenidir. Bu hastaların medikal bakımı ekonomik ve sosyal açıdan topluma ciddi bir yük getirmektedir. Psikiyatrik hastalıkların tedavisi açısından bugünkü bulgulara dayanarak maliyet-etkinlik açısından en uygun stratejiyi tanımlamak mümkün değildir. Şüphesiz bundan sonra tedavinin sadece etkinlik açısından değil aynı zamanda ekonomik açıdan değerlendirilmesinin yapılması önemlidir.

Files
EISSN 2475-0581