Psychiatry and Clinical Psychopharmacology

P300 ABNORMALITY DUE TO CHRONIC ALCOHOL EXPOSURE IN PATIENTS WITH ALCOHOL DEPENDENCE

1.

Erciyes Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Kayseri

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 1999; 9: 126-132
Read: 654 Downloads: 486 Published: 15 March 2021

Objective: Scalp recorded P300, the long latency event-related potential (ERP) occurring in response to stimulus is primarily originated from subcortical structures, has been reported to be an indicator of neuronal structure change. In this study, we aimed to examine the probable effect of chronic exposure to alcohol on ERP components in patients with alcohol dependence who had not overt cognitive dysfunction.

Method: Twenty-six male patients (mean±SD age: 45.04±5.98 range: 26- 52) with alcohol dependence diagnosed to DSM-IIIR criteria and 15 male healthy control (mean ± SD age: 43.2±6.96± range: 28-54) were included in the study. Cognitive functions were evaluated with Mini Mental State Examination and Bender - Gestalt teats. No overt structural abnormality detected in brain computerized tomography. Auditory ERPs were recorded by "odd ball two voice discrimination task" procedure in the third week of alcohol withdrawal.

Results: We found that the patients had significantly longer P3 latency. P3 amplitude was not different from those of the controls.

Conclusions: We concluded that our finding of delay P3 latency may indicate a neuronal structure impairment due to alcohol in patients with alcohol dependence despite the fact that obvious cognitive dysfunction is not observed.


Alkol bağımlılarında kronik alkol kullanımına bağlı P300 değişiklikleri

Amaç: Bir uyarana cevap olarak ortaya çıkan ve primer olarak subkortikal yapılardan kaynakladığı düşünülen olaya-bağlı uzamış potansiyeller (ERP) saçlı deriden P300 dalgası şeklinde kaydedilmekte olup, bunun nöronal yapı değişikliğinin bir göstergesi olduğu bildirilmiştir. Bu çalışmada belirgin bilimsel işlev bozukluğu olmayan alkol bağımlısı hastalarda kronik alkole maruz kalmanın ERP bileşenleri üzerindeki olası etkilerini araştırdık.

Yöntem: DSM-IIIR tanı kriterlerine göre alkol bağımlılığı tanısı alan 26 erkek hasta (ort ± SD yaş: 45.04±5.98 aralık: 26-52)ve 15 sağlıklı erkekten (ort ± SD yaş: 43.2±6.96± aralık:: 28-54) oluşan kontrol grubu çalışmaya alındı. Bilimsel işlevler Mini Mental Durum Muayenesi ve Bender-Gestalt testi ile değerlendirildi. Deneklerin hiçbirisinin bilgisayarlı beyin tomografısinde yapısal anomali tespit edilmedi. İşitsel ERP'ler alkol yoksunluğunun 3. haftasında "odd ball iki ses ayırımını değerlendirme" yöntemi ile kaydedildi.

Bulgular: Biz P300 genliğinde hastalar ve kontroller arasında anlamlı fark olmamasına rağmen, hastalarda P300 latansında belirgin uzama bulduk.

Tartışma: Sonuç olarak bizim bulduğumuz P300 latansındaki bu uzama belirgin bilimsel işlev bozukluğu göstermeyen alkol bağımlısı hastalarda, alkolün yol açtığı nöronal yapılardaki bozulmanın bir göstergesi olabilir.

Files
EISSN 2475-0581