Psychiatry and Clinical Psychopharmacology

Obsessive-compulsive phenomena in schizophrenia: a review

1.

Bakırköy Ruh Sağlığı ve Hastalıkları E.A.H., 4. Psikiyatri Kliniği, İstanbul-Türkiye

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2008; 18: 222-234
Read: 670 Downloads: 470 Published: 04 March 2021

The relationship between schizophrenia and obsessive-compulsive disorder/obsessive-compulsive symptom (OCD/OCS) has increasingly become the focus of clinical attention in the last years. Despite the growing body of evidence supporting the existence of an epidemiologic and neurobiologic relation between OCD and schizophrenia, the association remains poorly understood. This paper reviews published articles from five perspectives: Hierarchical model and terminology, schizophrenia with obsessive-compulsive symptoms, obsessive-compulsive disorder (OCD) with psychotic symptoms, obsessive-compulsive symptoms induced by atypical antipsychotics and neurobiology of schizophrenia and OCD. A MEDLINE search was conducted to identify relevant articles from 1980 until 2007. The epidemiologic data strongly suggest a unique relation between these two disorders, given the marked degree of comorbidity. The neurobiologic data on each disorder suggest the involvement of common brain regions and neurotransmitter systems, although there is very limited neurobiologic research focusing specifically on the putative schizophrenia-and-OCD subtype. The question of whether the two disorders are part of a more complex syndrome (possibly representing a distinct diagnostic entity) remains unanswered and is the core focus of the present paper.


Şizofrenide obsesif kompulsif fenomenler: Bir gözden geçirme

Son y›llarda flizofreni ve obsesif kompulsif bozukluk/obsesif kompulsif semptom (OKB/OKS) iliflkisine olan ilgi artm›flt›r. OKB ve flizofreni aras›nda epidemiyolojik ve nörobiyolojik bir ba¤lant›n›n varl›¤›n› destekleyen kan›tlar›n artmas›na ra¤men, hala bu ba¤lant› yeterince anlafl›- lamam›flt›r. Bu yaz›da befl alanda yay›nlanm›fl makaleler gözden geçirildi: Hiyerarflik model ve terminoloji, flizofreni ile OKS’ler, OKB ile psikotik semptomlar, atipik antipsikotiklerin oluflturdu¤u OKS’ler, flizofreni ve OKB’nin nörobiyolojisi. MEDLINE taramas› 1980’den 2007’ye kadar olan ilgili makalelere yönelik yap›ld›. Belirgin komorbidite derecesi göz önünde tutuldu¤unda, epidemiyolojik veriler, bu iki hastal›k aras›nda güçlü bir iliflki oldu¤unu düflündürmektedir. Varsay›lan flizofreni ve OKB alt tipine özgül olarak odaklanan s›n›rl› say›da nörobiyolojik araflt›rma olmas›na ra¤men, her bir bozukluktaki nörobiyolojik veriler, ortak beyin alanlar› ve nörotransmitter sistemlerinin tutulumunu telkin etmektedir. ‹ki bozuklu¤un (muhtemelen farkl› bir tan›sal durumu temsil edecek flekilde) daha karmafl›k bir sendromun bir parças› olup olmad›¤› sorusu hala yan›tlanmam›flt›r ve bu yaz›n›n ana oda- ¤›d›r.

Files
EISSN 2475-0581