Psychiatry and Clinical Psychopharmacology

LANGUAGE FUNCTIONS IN SCHIZOPHRENIA AND N400

1.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD, Sivas.

2.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji AD, Sivas.

Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2002; 12: 49-56
Read: 609 Downloads: 414 Published: 09 March 2021

One of the most prominent clinical features of schizophrenia is impaired language funct›on. Clinical studies of schizophrenia have identified poverty of content, tangentiality, distractable speech, derailment, and incoherence as features of schizophrenic language. Cognitive deficits have long been considered to be a central feature of schizophrenia. Bleuler and Kraepelin both noted that cognitive deficits are often most readily apparent in the speech of schizophrenic individuals. The tendency to produce loose and irrevelant associations has been linked recently to dysfunctional processes in lexical memory. Thought-disordered (TD) schizophrenia patients have been showed a priming effect superior to those of normal controls and non-TD patients. It has been considered that language dysfunction in schizophrenia is mediated by overactivation of semantic networks (hyperpriming). Schizophrenic patients typically showed less accurate and slower recognition of target words than normal controls. Schizophrenic patients are unable to take full advantage of contextual information in determining the meaning of target words. Many of the abnormal priming effects in schizophrenia can be explained by either an increase in activation (to loosely related words) or a decrease in inhibition (to unrelated words). One particularly interesting component of eventrelated potentials is the N400, a negative potential occurring approximately 400 msec poststimulus, elicited by semantically anomalous or unexpected words in a sentence. Data suggest that the N400 reflects aspects of a brain search through the lexicon, as part of the process of recognizing the meaning of a word. The less frequent a word was in the lexicon and nonsensical sentence endings, the larger the N400 it evoked. While only a relatively small number of N400 studies of schizophrenic patients have been performed, these studies have shown abnormal N400 amplitude and a disease-related delay in a N400 latency, suggestive of slow semantic processing. The precise neurobiological mechanisms underlying these N400 abnormalities in schizophrenia are unknown. Prolonged N400 latency may reflect abnormal semantic activation that presumably contributes to associative intrusions in schizophrenic discourse. N400 abnormalities in schizophrenia may be viewed as consistent with the hypothesis of left temporal lobe involvement in patients with schizophrenia. The loose associations, tangentiality, and derailment observed in schizophrenia may be related both to overactivation of the lexical networks and to inefficient context integration.


ŞİZOFRENİDE DİL İŞLEVLERİ VE N400


Şizofreninin en belirgin klinik belirtilerinden birisi dil işlev bozukluğudur. şizofreniyle ilgili klinik çalışmalarda şizofrenik dilin özellikleri olarak içerikte yoksulluk, teğetsellik, konuşma dağınıklığı, düşüncenin raydan çıkması ve enkoherans tanımlanmıştır. Bilişsel yetersizliklerin şizofreninin temel özelliği olduğu düşünülmektedir. Bleuler ve Kraepelin, bilişsel yetersizliklerin en sık olarak şizofrenik bireylerin konuşmasında ortaya çıktığını bildirmişlerdir. Şizofrenide görülen çağrışımlarda kayıp ve kopukluğun sözdizimsel bellekteki işlevsel olmayan süreçlerle ilişkili olduğu öne sürülmüştür. Düşünce bozukluğu olan şizofrenili bireylerde düşünce bozukluğu olmayanlara ve normal kontrollere göre anlamsal öncelik etkisinin arttığı ve şizofrenide dil işlevlerindeki bozukluğa anlamsal ağdaki aşırı aktivasyonun (aşırı öncelik) aracılık ettiği düşünülmektedir. Yine şizofrenili bireylerin normal kontrollere göre bir cümle içindeki hedef kelimeleri daha az doğru ve daha yavaş tanıdıkları ve hedef kelimelerin anlamını belirlemede bağlamsal bilgi avantajını kullanamadıkları öne sürülmüştür.
Şizofrenideki anormal öncelik etkilerinin çoğunun ya aktivasyonda artış (kelimeler arasındaki bağlantı kayıpları) ya da inhibisyonda azalmayla (bağlantısız kelimeler) açıklanabileceği bildirilmiştir. Olaya ilişkin potansiyellerin özellikle ilginç bir bileşeni olan N400, uyaran sonrası yaklaşık 400 ms civarında ortaya çıkan negatif bir potansiyeldir ve bir cümledeki anlamsal olarak kuraldışı veya beklenmedik kelimeler tarafından ortaya çıkarılır. N400'ün yansıttığı bilgi, kelimenin anlamını tanıma işleminin bir parçası olarak sözdiziminden beyni araştırmanın özelliklerini gösterir. Anlamsız şekilde sonlanan cümlelerde ve sözdağarcığındaki bir kelimenin sıklığı azaldıkça N400 amplitüdünün büyüdüğü bulunmuştur. şizofrenili hastalarla yapılan N400 çalışmaları sınırlı sayıda olmasına rağmen bu çalışmalarda anormal N400 amplitüdü ve yavaşlamış anlamsal işlemi destekleyen hastalıkla ilişkili N400 latansında gecikme gösterilmiştir. Şizofrenideki N400 anormalliklerinin altında yatan nörobiyolojik mekanizmalar tam olarak bilinememektedir. N400 latansında uzamanın şizofrenik konuşmadaki çağrışım bozukluklarına katkıda bulunduğu varsayılan anormal anlamsal aktivasyonu yansıtabileceği, N400 anormalliklerinin şizofreniyle ilgili sol temporal lob hipoteziyle tutarlılık gösterebileceği ve şizofrenide gözlenen çağrışım kaybı, teğetsellik ve düşüncenin raydan çıkmasının hem sözdizimsel ağlardaki aşırı aktivasyonla hem de yetersiz bağlam bütünleşmesiyle ilişkili olabileceği öne sürülmektedir.
 

Files
EISSN 2475-0581